Commit 9abe6be6 authored by aoh's avatar aoh
Browse files

Add problem.txt


Signed-off-by: aoh's avataraoh <aoh@lysator.liu.se>
parent 668021a1
Problem: Om en användare vill uppdatera zonfilerna via GUI:t, hur gör vi med de
lagrade ip-adresserna som blivit uppdaterade via nsupdate?
Lösningsförslag:
1. Eget API. Ip-adresserna lagras i egen databas. Slopa användandet av nsupdate.
2. Slå upp hostnamn -> ip och generera alla zonfiler på nytt.
3. Uppdatera zonfilerna med nsupdate. Är detta möjligt?
4. Ha en databas (mysql t.ex.) som backend till bind. Är detta möjligt?
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment