Makefile 3.91 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
# $Id$
# $Log$
# Revision 35.1 1991/08/21 15:44:47 linus
# Lagt till lyskom-clientversion-long
#
Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

RM = /usr/gnu/bin/rm -vf
EMACS-BATCH = emacs -batch -l /usr/local/lib/elisp/bytecomp

# NOTE: lyskom-rest.el must be the last file in PARTS-EL and SRC-ELC.
PARTS-EL = vars.el swedish-strings.el komtypes.el clienttypes.el startup.el \
	internal.el parse.el services.el cache.el\
	commands1.el commands2.el review.el edit-text.el \
	view-text.el async.el completing-read.el \
	prioritize.el flags.el \
	elib-string.el \
	lyskom-rest.el
HEADER-EL = macros.el
HEADER-ELC = macros.elc
SRC-ELC = vars.elc swedish-strings.elc komtypes.elc clienttypes.elc startup.elc \
	internal.elc parse.elc services.elc cache.elc\
	commands1.elc commands2.elc review.elc edit-text.elc \
	view-text.elc async.elc completing-read.elc \
	prioritize.elc flags.elc \
	elib-string.elc \
	lyskom-rest.elc
PARTS-ELC = $(SRC-ELC)

.SUFFIXES : .el .elc
.el.elc:
	$(EMACS-BATCH) -l ./macros.elc -f batch-byte-compile $*.el

all: lyskom.elc

Linus Tolke's avatar
Linus Tolke committed
35
36
37
alfa: lyskom.elc
	install lyskom.elc /usr/local/src/2kom/lyskom.elc

Per Cederqvist's avatar
.  
Per Cederqvist committed
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
lyskom.elc: $(HEADER-ELC) $(PARTS-ELC)
	cat $(HEADER-ELC) $(PARTS-ELC) > lyskom.elc

lyskom.el: $(HEADER-EL) $(PARTS-EL)
	cat $(HEADER-EL) $(PARTS-EL) > lyskom.el


elc-files: $(HEADER-ELC) $(PARTS-ELC) 


#Detta kr{ver gnu-make. Tyv{rr funkade inte $(SRC-ELC)-prylen l{ngre ner alls.
#Kanske denna $(SRC-ELC) pryl fungerar.
#$(SRC-ELC) :%.elc: %.el macros.elc
#	$(EMACS-BATCH) -l ./macros.elc -f batch-byte-compile $<

#$(SRC-ELC):
#	$(EMACS-BATCH) -l ./macros.el -f batch-byte-compile $*.el


wc:
	wc $(HEADER-EL) $(PARTS-EL)
	wc ../doc/elisp-client-`grep lyskom-clientversion vars.el | \
	sed -n 's/^.*defconst.*lyskom-clientversion.*"\(.*\)".*$$/\1/p'`.*\
	  ChangeLog ../misc/To-do

tags:
	etags $(HEADER-EL) $(PARTS-EL)

doc:
	(VER=`grep lyskom-clientversion vars.el | \
	 sed -n 's/^.*defconst.*lyskom-clientversion.*"\(.*\)".*$$/\1/p'`;\
	 (cd ../doc ; make elisp-client elisp-client-$${VER}.txt) ; )


install: lyskom.elc lyskom.el doc
	cp lyskom.elc /usr/local/lib/elisp/lyskom.elc
	rcp lyskom.elc nanny:/usr/local/lib/elisp/lyskom.elc
	(VER=`grep lyskom-clientversion lyskom.el | \
	 sed -n 's/^.*defconst.*lyskom-clientversion.*"\(.*\)".*$$/\1/p'`;\
	 cp lyskom.el /usr/local/ftp/pub/lyskom/lyskom-$${VER}.el;\
	 cp lyskom.elc /usr/local/ftp/pub/lyskom/lyskom-$${VER}.elc;\
	 cp lyskom.el lyskom-$${VER}.el;\
	 compress lyskom-$${VER}.el;\
	 mv lyskom-$${VER}.el.Z ../old-versions/;\
	 cp ../doc/elisp-client \
	   /usr/local/ftp/pub/lyskom/elisp-client-$${VER}.info; \
	 cp ../doc/elisp-client-$${VER}.txt \
	   /usr/local/ftp/pub/lyskom/elisp-client-$${VER}.txt; \
	 cp ../doc/elisp-client /usr/gnu/emacs/info; \
	)

clean:
	$(RM) *~ *.elc core
	-$(RM) -r distribution


distrib distribution: lyskom.el lyskom.elc doc
	-$(RM) -r distribution
	mkdir   distribution
	cp distribution-makefile distribution/Makefile
	cp distribution-README distribution/README
	cp $(HEADER-EL) $(PARTS-EL) distribution
	cat distribution-README vars.el > distribution/vars.el
	cp README distribution
	cat distribution-README lyskom.el > distribution/lyskom.el
	$(RM) lyskom.el
	cat distribution-README lyskom.elc > distribution/lyskom.elc
	(VER=`grep lyskom-clientversion vars.el | \
	 sed -n 's/^.*defconst.*lyskom-clientversion.*"\(.*\)".*$$/\1/p'`;\
	 cp ../doc/elisp-client-$${VER}.txt ../doc/elisp-client distribution)
	cd distribution; \
	 shar -v -cCmx -l 50 -o PARTS README Makefile $(HEADER-EL) $(PARTS-EL)
	cd distribution; \
	 shar -v -cCmx -l 50 -o ALL lyskom.el
	cd distribution; \
	 shar -v -cCmx -l 50 -o BYTEC README lyskom.elc
	cd distribution; \
	 ( $(RM) lyskom.elc ; \
	  sed 's/kom\.lysator\.liu\.se/obel18.ida.liu.se/g' > lyskom.elc )\
	 < lyskom.elc ; \
	 chmod 644 lyskom.el lyskom.elc elisp-client-*.txt
	cd distribution; \
	 shar -v -cCmx -l 50 -o DOC elisp-client-*.txt
	cd distribution; \
	 shar -v -cCmx -l 50 -o IDOC elisp-client


send:
	cd distribution ; ../../bin/lyskom-do-send