Commit 02e771f2 authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Nytt och bättre.

parent 756153f6
...@@ -4,24 +4,27 @@ Checklista f ...@@ -4,24 +4,27 @@ Checklista f
* Se till att NEWS-xx är uppdaterad. * Se till att NEWS-xx är uppdaterad.
* Se till att versionsnumret i Makefile är rätt * Se till att versionsnumret i doc/Makefile (OBS!) och src/Makefile
är rätt
* Se till att allt är incheckat * Se till att allt är incheckat
* Se till att allt går att kompilera och köra. Även den engelska * Se till att allt går att kompilera och köra. Även den engelska
versionen. versionen.
* Skriv ett ChangeLog-entry om att den nya verionen släpps.
* Uppdatera revisionsnumret och tagga med en symbol * Uppdatera revisionsnumret och tagga med en symbol
$ cd elisp-client $ cd elisp-client
$ cvs commit -r 43.0 $ cvs commit -r 17.0
$ cvs tag v0-43 $ cvs tag v0-17
* Bygg om * Bygg om
$ cd src [ Stå kvar i elisp-client ]
$ make clean $ make clean
$ make $ make all
* Installera på Lysator och ftp * Installera på Lysator och ftp
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment