Commit 29640d52 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Två typos fixade.

parent 01e84e8f
......@@ -144,7 +144,7 @@
riskerar att få gammal information.
*** Namnsdagslistan har uppdaterats för att följa svenska
språknämndens nya nanmlängd.
språknämndens nya namnlängd.
*** Inläsningen av inläggsnummer till alla kommandon har gjorts mer
regelbunden. Man kan ställa in per kommando om kommandot skall
......@@ -173,7 +173,7 @@
*** Prefixargument till "Status (för) person" anger ett inlägg vars
författare man vill se presentation för.
*** Det finns ytterligare några uppsättningar färger att fälja mellan.
*** Det finns ytterligare några uppsättningar färger att välja mellan.
** FAQ-hantering
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment