Commit 3d3c33e1 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Updated NEWS-0.47.1

parent 649d873f
......@@ -48,6 +48,14 @@
** Bättre användargränssnitt för Lista (med) regexpar (bug 752).
** Ändra parentes skriver ut en hänvisning till Ändra namn om namnet
inte är sådant att Ändra parentes kan hantera det (bug 826).
** Återse FAQ fyller i prompten med aktuellt möte. Om man rensar
minibufferten så får man se FAQ för servern (bug 767).
** Fler kommandon i menyerna (bug 727, patch från Per Starbäck).
* Bugfixar
......@@ -67,10 +75,10 @@
fel inlägg väljer nu rätt inlägg.
** Man kan läsa HTML-inlägg i XEmacs även med alternativa
inläggsbakgrunder påslagna (bug 739).
inläggsbakgrunder påslagna (bug 739, 821, 825).
** Prompten tas bort om man gör Avsluta och inte använder ssh-proxy
(bug 745).
(bug 745, 764).
** Funktion i Emacs utan multibyteteckenstöd men med MULE-funktioner
är återställd.
......@@ -90,8 +98,8 @@
kom-old-farts-text-prompt-strategy. Det gamla variabelnamnet
fungerar dock fortfarande.
** Flera stavfel rättade.
** Bytte namn från lyskom-minimum-triagle-size till
lyskom-minimum-triangle-size. Det gamla felstavade namnet
ignoreras numera.
** Flera stavfel rättade.
2002-10-16 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* doc/NEWS-0.47.1: Updated to here.
* menus.el (lyskom-menu-template): Applied patch from Per Starbäck
to add more commands to the menus.
to add more commands to the menus (bug 727).
* commands1.el (kom-change-parenthesis): Print error message if
name contains more than one parenthesis.
......@@ -31,7 +33,6 @@
"triangle".
(lyskom-fill-message): Updated for the above change.
>>>>>>> 44.630
2002-09-19 David Byers <davby@metzengerstein.dyndns.org>
* Release of 0.47.1-BETA-2
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment