Commit 4a7eba8d authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

NEWS file updates. ChangeLog updates

parent 9214424f
......@@ -25,6 +25,10 @@
* Features och förbättringar
** Variabeln kom-mark-read-texts-as-read-in-new-recipient är satt till
t (default är nil) så kommer inlägg som adderas till nya möten inte
att läsmarkeras automatiskt (bug 832).
** Om servern har en lapp på dörren så visas den tydligare än
tidigare. Klientens defaultinställningar används vid visningen
eftersom den görs före inloggning (bug 522).
......@@ -56,6 +60,15 @@
** Fler kommandon i menyerna (bug 727, patch från Per Starbäck).
** Skönsvärdet för kom-created-texts-are-read är numera nil så att nya
användare får se sina egna inlägg.
** Elispklienten gör vissa grundläggande kontroller av Emacs
konfiguration när den startar. Detta går att styra med variabeln
kom-check-configuration-on-startup. Denna inställning finns för
närvarande inte tillgänglig via Inställningar (för) LysKOM och kan
komma att ändras eller tas bort i framtiden.
* Bugfixar
......
2002-10-20 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* autoconf.el (extract-site-lisp-dir): Fixed regexp for site-lisp
directory.
* utilities.el (lyskom-check-configuration): New function to check
Emacs configuration on startup.
* startup.el (lyskom): Added call to lyskom-check-configuration.
Fix bug 832:
* async.el (lyskom-async-new-recipient): Check
kom-mark-texts-as-read-in-new-recipient.
* vars.el.in (kom-mark-read-texts-as-read-in-new-recipient): New
variable.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment