Commit 4a7eba8d authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

NEWS file updates. ChangeLog updates

parent 9214424f
...@@ -25,6 +25,10 @@ ...@@ -25,6 +25,10 @@
* Features och förbättringar * Features och förbättringar
** Variabeln kom-mark-read-texts-as-read-in-new-recipient är satt till
t (default är nil) så kommer inlägg som adderas till nya möten inte
att läsmarkeras automatiskt (bug 832).
** Om servern har en lapp på dörren så visas den tydligare än ** Om servern har en lapp på dörren så visas den tydligare än
tidigare. Klientens defaultinställningar används vid visningen tidigare. Klientens defaultinställningar används vid visningen
eftersom den görs före inloggning (bug 522). eftersom den görs före inloggning (bug 522).
...@@ -56,6 +60,15 @@ ...@@ -56,6 +60,15 @@
** Fler kommandon i menyerna (bug 727, patch från Per Starbäck). ** Fler kommandon i menyerna (bug 727, patch från Per Starbäck).
** Skönsvärdet för kom-created-texts-are-read är numera nil så att nya
användare får se sina egna inlägg.
** Elispklienten gör vissa grundläggande kontroller av Emacs
konfiguration när den startar. Detta går att styra med variabeln
kom-check-configuration-on-startup. Denna inställning finns för
närvarande inte tillgänglig via Inställningar (för) LysKOM och kan
komma att ändras eller tas bort i framtiden.
* Bugfixar * Bugfixar
......
2002-10-20 David Byers <david.byers@swipnet.se> 2002-10-20 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* autoconf.el (extract-site-lisp-dir): Fixed regexp for site-lisp
directory.
* utilities.el (lyskom-check-configuration): New function to check * utilities.el (lyskom-check-configuration): New function to check
Emacs configuration on startup. Emacs configuration on startup.
* startup.el (lyskom): Added call to lyskom-check-configuration. * startup.el (lyskom): Added call to lyskom-check-configuration.
Fix bug 832:
* async.el (lyskom-async-new-recipient): Check
kom-mark-texts-as-read-in-new-recipient.
* vars.el.in (kom-mark-read-texts-as-read-in-new-recipient): New * vars.el.in (kom-mark-read-texts-as-read-in-new-recipient): New
variable. variable.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment