Commit 4b857582 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.46-BETA-P

parent c81c8155
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-O
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-P
SHELL = /bin/sh
RM = rm -vf
......
......@@ -597,6 +597,9 @@
för att spara raderade bitar till fil. Filnamnet är hårdkodat till
~/<buffer>-history där <buffer> är LysKOM-buffertens namn.
*** Kommandot Lista klienter visar en sammanställning av hur många
instanser av varje klient som körs.
** Tilläggsinformation
......
2000-08-29 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Release av 0.46-BETA-P
2000-08-29 David Byers <davby@ida.liu.se>
* check-strings.el: Support strings and user variables declared as
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment