Commit 5920fef1 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.47.1-BETA-1

parent bbf90d38
...@@ -22,7 +22,7 @@ ...@@ -22,7 +22,7 @@
# #
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se. # Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.47 CLIENTVERSION = 0.47.1-BETA-1
SHELL = /bin/sh SHELL = /bin/sh
RM = rm -f RM = rm -f
......
Nyheter i lyskom.el 0.47.1
==========================
Version 0.47 av elispklienten innehåller ett stort antal bugfixar
och ny funktionalitet. Den finns att hämta på följande adress:
<URL:http://www.lysator.liu.se/lyskom/klienter/emacslisp/>
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.47.tar.gz, och en kopia av den text du läser
just nu finns under namnet NEWS-0.47.1 i tar-arkivet. Det finns
även en zip-fil för folk som sitter med system som inte förstår
tar-filer.
Det finns viktig information i NEWS-0.47 som också ingåt i
tar-arkivet och zip-filen.
Version 0.47.1 rättar ett antal fel och kommer med några smärre
förbättringar gentemot 0.47. Alla bör uppgradera eftersom en del
av felen var rätt allvarliga.
* Features och förbättringar
** När man skickar in inlägg anonymt och ens brevlåda är mottagare
till inlägget så får man en fråga om man vill ta bort sin brevlåda
från mottagarlistan (bug 722).
** Radera inlägg visar en stor varning och frågar två gånger om man
verkligen vill radera inlägg, förutsatt att inlägget har
kommentarer (bug 679).
** Status (för) person räknar olästa inlägg i möten med passiva
medlemskap separat (bug 746).
** Status (för) person och Status (för) möte visar passiva medlemskap
i en blekare färg än aktiva medlemskap.
** Man får en meny när man trycker "*" utan på tilläggsinformation
medan man skriver inlägg. (bug 750).
** Bättre användargränssnitt för Lista (med) regexpar (bug 752).
* Bugfixar
** Man kan ge kommandon som arbetar på inlägg innan man har läst något
utan att det kommer upp ett felmeddelande (bug 733).
** Flera kommandon, bland annat Fotnot till inlägg, som arbetade på
fel inlägg väljer nu rätt inlägg.
** Man kan läsa HTML-inlägg i XEmacs även med alternativa
inläggsbakgrunder påslagna (bug 739).
** Prompten tas bort om man gör Avsluta och inte använder ssh-proxy
(bug 745).
** Funktion i Emacs utan multibyteteckenstöd men med MULE-funktioner
är återställd.
** Fönstertiteln i Windows saknar en ful ruta (bug 738).
** Bättre ledtexter när man öppnar URLer på Windows (bug 717).
** Addera lapp på dörren har nu rätt ledtexter (bug 728, patch från
Per Starbäck).
** Variabeln kom-bury-buffers används även när man byter LysKOM på
grund av att man har kom-server-priority-breaks satt (bug 717,
patch från Christer Ekholm).
** Bytte namn från lyskom-old-farts-text-prompt-strategy till
kom-old-farts-text-prompt-strategy. Det gamla variabelnamnet
fungerar dock fortfarande.
** Flera stavfel rättade.
2002-09-17 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* Release av 0.47.1-BETA-1
2002-09-16 David Byers <david.byers@swipnet.se> 2002-09-16 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* vars.el.in (lyskom-old-farts-text-prompt-strategy): Added this
as alias for kom-old-farts-text-prompt-strategy.
Fix bug 722: Fix bug 722:
* edit-text.el (kom-edit-send-anonymous): Set is-anonymous * edit-text.el (kom-edit-send-anonymous): Set is-anonymous
parameter to non-nil. parameter to non-nil.
...@@ -11,7 +18,7 @@ ...@@ -11,7 +18,7 @@
2002-09-15 David Byers <david.byers@swipnet.se> 2002-09-15 David Byers <david.byers@swipnet.se>
Fix problem when calling kom-view before reading anything: Fix bug 733:
* utilites.el (lyskom-read-text-no-prefix-arg): Moved cond branch * utilites.el (lyskom-read-text-no-prefix-arg): Moved cond branch
for prompting when there is no prefix argument to the first for prompting when there is no prefix argument to the first
branch so that errors occurring when looking for texts for a branch so that errors occurring when looking for texts for a
......
...@@ -36,7 +36,7 @@ ...@@ -36,7 +36,7 @@
# Version of the client. # Version of the client.
# #
# Also remember to change version number in ../doc/Makefile! # Also remember to change version number in ../doc/Makefile!
CLIENTVERSION = 0.47 CLIENTVERSION = 0.47.1-BETA-1
###################################################################### ######################################################################
...@@ -47,7 +47,7 @@ EMACS = xemacs ...@@ -47,7 +47,7 @@ EMACS = xemacs
LANGUAGES = english swedish LANGUAGES = english swedish
# These files are included in all distribution archives. # These files are included in all distribution archives.
DOCFILES = ../doc/NEWS-0.47 DOCFILES = ../doc/NEWS-0.47 ../doc/NEWS-0.47.1
# Default target. # Default target.
TARGET = lyskom.elc TARGET = lyskom.elc
...@@ -257,7 +257,7 @@ $(RELEASE-BASE-SRC).buildstamp: \ ...@@ -257,7 +257,7 @@ $(RELEASE-BASE-SRC).buildstamp: \
cd $(RELEASE-BASE-SRC) && autoconf cd $(RELEASE-BASE-SRC) && autoconf
cd $(RELEASE-BASE-SRC) && ./configure --prefix=$(DEFAULTPREFIX) \ cd $(RELEASE-BASE-SRC) && ./configure --prefix=$(DEFAULTPREFIX) \
--with-lispdir=$(DEFAULTLISPDIR) --with-lispdir=$(DEFAULTLISPDIR)
cd $(RELEASE-BASE-SRC) && rm config.log config.status config.cache cd $(RELEASE-BASE-SRC) && rm -f config.log config.status config.cache
touch $@ touch $@
############################################################ ############################################################
......
...@@ -140,6 +140,10 @@ if the variable is in kom-dont-read-saved-variables." ...@@ -140,6 +140,10 @@ if the variable is in kom-dont-read-saved-variables."
of the text `arg' messages above point from the current of the text `arg' messages above point from the current
kom buffer.") kom buffer.")
(defconst lyskom-old-farts-text-prompt-strategy
kom-old-farts-text-prompt-strategy
"Obsolete: Alias for kom-old-farts-text-prompt-strategy.")
(def-kom-var kom-pick-text-no-strategy-alist (def-kom-var kom-pick-text-no-strategy-alist
'((kom-comment-previous . ((t . lyskom-get-previous-text) '((kom-comment-previous . ((t . lyskom-get-previous-text)
(nil . lyskom-get-previous-text))) (nil . lyskom-get-previous-text)))
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment