Commit 62ba081e authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Lite småfixar

parent 099893c7
No preview for this file type
Content-Type: text/enriched
Text-Width: 70
<center>
<bold>Att göra i elisp-klienten
Att göra i elisp-klienten
=========================
</bold>
</center><bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Dessa behöver en mer intelligent implementation</x-bg-color></x-color></bold>
<indent>Återse senaste
</indent><bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Buggar</x-bg-color></x-color></bold>
Å<indent>terse urinl</indent>ä<indent>gget h</indent>ä<indent>nger ibland. Fixat?
åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf.
sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
ut en session i ett ikonifierat f</indent>ö<indent>nster. Eller kanske till och med
bara i en g</indent>ö<indent>md buffert.
kom-url-viewer-prefences saknas i lyskom-elisp-variables.
Det verkar inte hj</indent>älpa att göra aBörja för att få se texter man
<indent>missat.
</indent>Funktionen lyskom-format-filter-pattern med underfunktioner
<indent>använder insert i stället för lyskom-insert. Det gör att man inte
kan lista sina filter om man har en skrivskyddad kom-buffer.
</indent>
<bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Allmänna förbättringar</x-bg-color></x-color></bold>
Lista ärenden formaterar fel.<indent>
</indent><bold><x-color><param>white</param><x-bg-color><param>DarkSlateGray</param>Allmänna förbättringar</x-bg-color></x-color></bold>
<indent>Det verkar behövas dynamisk anpassning av sessionsfältsbredden i
vilkalistan, vid sessionsnummer över 9999 ser det inte så snyggt
ut.
Felmeddelande f</indent>ör trasiga headerrader vid inskick av inlägg.<indent>
B</indent>ä<indent>ttre dokumentation p</indent>å URL-variablerna.<indent>
Visa fotnoter p</indent>å ett bättre sätt.
Dessa behöver en mer intelligent implementation
<indent>G</indent>ö<indent>r knapparna i vilka listan smalare. Inte s</indent>å<indent> randigt, liksom.
Återse senaste
Buggar
Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
inte först.
Återse urinlägget hänger ibland. Fixat?
åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf.
Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
sentinelmeddelanden i ikoniferade frames buggar. Prova att kasta
ut en session i ett ikonifierat fönster. Eller kanske till och med
bara i en gömd buffert.
kom-url-viewer-prefences saknas i lyskom-elisp-variables.
Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade
Det verkar inte hjälpa att göra aBörja för att få se texter man
missat. (FIXAT)
Funktionen lyskom-format-filter-pattern med underfunktioner
använder insert i stället för lyskom-insert. Det gör att man inte
kan lista sina filter om man har en skrivskyddad kom-buffer.
Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
ett annat? Och vad menar Rickard?
När du skapar ett hemligt möte bör Elispklienten inte erbjuda dig
att skriva en presentation i "Presentation (av nya) möten".
Allmänna förbättringar
</indent>1234928 1996-01-31 03:29 /1 rad/ Anonym person
Lista ärenden formaterar fel. (FIXAT)
Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6238>
Det verkar behövas dynamisk anpassning av sessionsfältsbredden i
vilkalistan, vid sessionsnummer över 9999 ser det inte så snyggt
ut.
Ärende: Exempel på anonym text.
------------------------------------------------------------
Felmeddelande för trasiga headerrader vid inskick av inlägg.
Apropå debatten om anonyma inlägg . . .
Bättre dokumentation på URL-variablerna.
(1234928) -----------------------------------
Visa fotnoter på ett bättre sätt.
Kommentar i text 1234929 av Rickard Westman (tror på det onaturliga)
Gör knapparna i vilkalistan smalare. Inte så randigt, liksom.
Läsa nästa kommentar.
1234929 1996-01-31 03:34 /1 rad/ Rickard Westman (tror på det onaturliga)
Presentationer ska ha samma mottagare som tidigare
presentationer. Kommandot kom-review-comments visar fotnoter sist,
inte först.
Kommentar till text 1234928 av Person 0 (finns inte).
Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6239>
Det skulle vara bra om skönsvärde för att skriva fotnot vore den
senaste text man själv skrev, inte den senaste man läste.
Ärende: Exempel på anonym text.
Å K - Återse den text som den föregående texten kommenterade
------------------------------------------------------------
Jaså, du säger det, Anders.
Återinför Olästa
Varför står det "anonym person" på ett ställe, men "Person 0" på
ett annat? Och vad menar Rickard?
(1234929) -----------------------------------
>1234928 1996-01-31 03:29 /1 rad/ Anonym person
>Mottagare: Plötsliga plötsligheter <<6238>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Apropå debatten om anonyma inlägg . . .
>(1234928) -----------------------------------
>Kommentar i text 1234929 av Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Läsa nästa kommentar.
>1234929 1996-01-31 03:34 /1 rad/ Rickard Westman (tror på det onaturliga)
>Kommentar till text 1234928 av Person 0 (finns inte). Mottagare:
>Plötsliga plötsligheter <<6239>
>Ärende: Exempel på anonym text.
>------------------------------------------------------------
>Jaså, du säger det, Anders.
>(1234929) -----------------------------------
......@@ -111,8 +111,8 @@ this function shall be with current-buffer the BUFFER."
((eq msg-no 7) ; Database is syncing.
(lyskom-save-excursion
(set-buffer buffer)
(if (and (not (lyskom-is-in-minibuffer))
kom-presence-messages)
;; I removed the test for kom-presence-messages /david
(if (not (lyskom-is-in-minibuffer))
(lyskom-message "%s" (lyskom-get-string 'database-sync)))
(setq mode-line-process (lyskom-get-string 'mode-line-saving))
(setq lyskom-is-saving t)
......
......@@ -657,7 +657,8 @@ Group message to %#3M from %#2P (%#4s):
(could-not-set-user-area . "Couldn't alter the user-area. The server says error: %#1d\n")
(you-dont-exist . "You don't exist. Go away.\n")
(error-in-options . "There was an error in one of your variables (%#1s)
It is set to nil instead. Send a bug report.\n")
It was set to \"%#2s\" in the user area. It is set to nil instead.
Send a bug report.\n")
; From elib-string.el:
; No entries.
......
......@@ -351,5 +351,6 @@ It returns nil, and writes a message when an error occurs."
(condition-case err
(read-from-string string)
(invalid-read-syntax
(lyskom-format-insert (lyskom-get-string 'error-in-options) var)
(lyskom-format-insert (lyskom-get-string 'error-in-options)
var string)
nil)))))
......@@ -686,7 +686,8 @@ Gruppmeddelande till %#3M fr\345n %#2P (%#4s):
(could-not-set-user-area . "Kunde ej st\344lla om user-arean. Servern s\344ger felmeddelande: %#1d\n")
(you-dont-exist . "Du finns inte.\n")
(error-in-options . "Det fanns ett fel i en av dina variabler (%#1s)
Den stts till nil istllet. Skicka en bugrapport.\n")
Det stod \"%#2s\" i user-arean. Den stts till nil istllet.
Skicka en bugrapport.\n")
; From elib-string.el:
; No entries.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment