Commit 6fcdf44b authored by Hans Persson's avatar Hans Persson
Browse files

Beskrivit alla mötesrelaterade ändra-kommandon. Lagt till uppmärkning av ord...

Beskrivit alla mötesrelaterade ändra-kommandon. Lagt till uppmärkning av ord som ska finnas i registret.
parent aedf64c6
<!doctype book public "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN"> <!doctype book public "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN" [
<!ENTITY genindex.sgm SYSTEM "genindex.sgm">
]>
<!-- ?stylesheet href="/local/sgml/style/dsssl/ldp.dsl" type="text/dsssl" --> <!-- ?stylesheet href="/local/sgml/style/dsssl/ldp.dsl" type="text/dsssl" -->
<book> <book>
...@@ -161,6 +163,12 @@ ...@@ -161,6 +163,12 @@
</comment> </comment>
<para> <para>
<indexterm id="history-1">
<primary>Linus</primary>
</indexterm>
<indexterm id="history-2">
<primary>LinusKOM</primary>
</indexterm>
Det var en gång en teknisk högskola som hette LiTH. Där gick Det var en gång en teknisk högskola som hette LiTH. Där gick
många studenter och läste en massa klokskap i diverse kurser. många studenter och läste en massa klokskap i diverse kurser.
Ibland ägnade de sig även åt att diskutera med varandra med Ibland ägnade de sig även åt att diskutera med varandra med
...@@ -170,6 +178,9 @@ ...@@ -170,6 +178,9 @@
</para> </para>
<para> <para>
<indexterm id="history-3">
<primary>QZ-KOM</primary>
</indexterm>
LinusKOM var ett QZ-KOM, vilket betyder att det var skapat av QZ LinusKOM var ett QZ-KOM, vilket betyder att det var skapat av QZ
i Stockholm. QZ-KOM kunde köra på DEC-10 och DEC-20-maskiner, en i Stockholm. QZ-KOM kunde köra på DEC-10 och DEC-20-maskiner, en
maskintyp som fanns i drift på LiTH fram till slutet av maskintyp som fanns i drift på LiTH fram till slutet av
...@@ -243,7 +254,7 @@ ...@@ -243,7 +254,7 @@
<para> <para>
För den som är intresserad av att utvecka LysKOM-systemet finns För den som är intresserad av att utvecka LysKOM-systemet finns
det ett fleratal möten i LysLysKOM som är intressanta. det ett flertal möten i LysLysKOM som är intressanta.
</para> </para>
<itemizedlist> <itemizedlist>
...@@ -300,11 +311,26 @@ ...@@ -300,11 +311,26 @@
<title>tty-klienten</title> <title>tty-klienten</title>
<para> <para>
tty-klienten (även kallad C-klienten) är skriven i C med det <indexterm id="tty-1">
ursprungliga målet att så troget som möjligt likna QZ-KOM. <primary>Klienter</primary>
Avvikelser från detta mål har skett dels beroende på de <secondary>tty-klienten</secondary>
olika förutsättningar som LysKOM har jämfört med QZ-KOM och </indexterm>
dels beroende på personlig smak hos utvecklarna. <indexterm id="tty-2">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>C-klienten</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="tty-3">
<primary>tty-klienten</primary>
</indexterm>
<indexterm id="tty-4">
<primary>C-klienten</primary>
</indexterm>
tty-klienten (även kallad C-klienten) är skriven i
<command>C</command> med det ursprungliga målet att så troget
som möjligt likna QZ-KOM. Avvikelser från detta mål har skett
dels beroende på de olika förutsättningar som LysKOM har
jämfört med QZ-KOM och dels beroende på personlig smak hos
utvecklarna.
</para> </para>
<para> <para>
...@@ -326,29 +352,60 @@ ...@@ -326,29 +352,60 @@
</sect2> </sect2>
<sect2> <sect2>
<title>tkom och nilkom (och kom++)</title> <title>kom++, nilkom och tkom</title>
<comment>
Informationen OK med Per Cederqvist 2002-03-28.
</comment>
<para> <para>
tkom och nilkom är två olika klienter som bygger på samma <indexterm id="tkom-1">
grundstomme, nämligen klassbiblioteket kom++. Grundprogrammet <primary>Klienter</primary>
som pratar med LysKOM-servern är skrivet i C++ och sedan finns <secondary>tkom</secondary>
det två olika användargränssnitt som är skrivna i </indexterm>
<command>TCL</command>. Nilkom kör mot en terminal medan tkom <indexterm id="tkom-2">
öppnar X-fönster. <primary>Klienter</primary>
<secondary>nilkom</secondary>
Målet med denna klient är att erbjuda ett gränssnitt till </indexterm>
LysKOM-servern som är bättre än protokollet och det finns <indexterm id="tkom-3">
redan nu rutiner för cachning av personer och möten. <primary>Klienter</primary>
<secondary>kom++</secondary>
tkom, nilkom och kom++-paketet kräver att C++ och TCL/Tk finns </indexterm>
installerat på maskinen men om man vill använda paketet för <indexterm id="tkom-4">
att bygga en helt egen klient kan man klara sig utan TCL. <primary>tkom</primary>
</indexterm>
Den senaste versionen av kom++-klienten finns att hämta från <indexterm id="tkom-5">
<ulink <primary>nilkom</primary>
</indexterm>
<indexterm id="tkom-6">
<primary>kom++</primary>
</indexterm>
kom++ är ett klassbibliotek som erbjuder ett gränssnitt till
LysKOM-servern som är bättre än det som LysKOM-protokollet
erbjuder. Det finns redan nu rutiner för cachning av personer
och möten. kom++ är skrivet i <command>C++</command> och har
bindningar mot <command>Python</command> och (av historiska
skäl) <command>TCL</command>.
</para>
<para>
nilkom är en terminalbaserad klient skriven i
<command>TCL</command> med hjälp av kom++.
</para>
<para>
tkom är en X-baserad klient skriven i <command>TCL</command>
med hjälp av kom++. Den har inte underhållits på flera år och
fungerar inte idag.
</para>
<para>
Den senaste versionen av kom++ finns att hämta från <ulink
url="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/">ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/</ulink>. url="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/">ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/</ulink>.
nilkom och tkom ingår i samma distributionsarkiv som kom++.
</para>
tkom, nilkom och kom++ är skrivna av Per Cederqvist <para>
kom++, nilkom och tkom är skrivna av Per Cederqvist
<email>ceder@lysator.liu.se</email> och Inge Wallin <email>ceder@lysator.liu.se</email> och Inge Wallin
<email>inge@lysator.liu.se</email>. <email>inge@lysator.liu.se</email>.
</para> </para>
...@@ -356,8 +413,18 @@ ...@@ -356,8 +413,18 @@
<sect2> <sect2>
<title>WinKOM</title> <title>WinKOM</title>
<comment>
Informationen OK med Peter Zander 2002-03-28.
</comment>
<para> <para>
<indexterm id="winkom-1">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>WinKOM</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="winkom-2">
<primary>WinKOM</primary>
</indexterm>
WinKOM är en LysKOM-klient för <productname>Microsoft WinKOM är en LysKOM-klient för <productname>Microsoft
Windows</productname>. Den är nog, efter elispklienten, den Windows</productname>. Den är nog, efter elispklienten, den
mest kompletta klienten som finns tillgänglig. mest kompletta klienten som finns tillgänglig.
...@@ -370,12 +437,24 @@ ...@@ -370,12 +437,24 @@
diskussion och idéer</quote> i LysLysKOM är avsett för diskussion och idéer</quote> i LysLysKOM är avsett för
diskussion om WinKOM. diskussion om WinKOM.
</para> </para>
<para>
WinKOM är skrivet av Peter Zander
<email>zander@lysator.liu.se</email>.
</para>
</sect2> </sect2>
<sect2> <sect2>
<title>JySKom</title> <title>JySKom</title>
<para> <para>
<indexterm id="jyskom-1">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>JySKom</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="jyskom-2">
<primary>JySKom</primary>
</indexterm>
JysKOM är en server skriven i <command>Perl</command> som gör JysKOM är en server skriven i <command>Perl</command> som gör
det möjligt att köra LysKOM via en webbläsare. det möjligt att köra LysKOM via en webbläsare.
</para> </para>
...@@ -392,11 +471,21 @@ ...@@ -392,11 +471,21 @@
<sect2> <sect2>
<title>WebKOM</title> <title>WebKOM</title>
<comment>
Informationen OK med Peter Åstrand 2002-03-28.
</comment>
<para> <para>
<indexterm id="webkom-1">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>WebKOM</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="webkom-2">
<primary>WebKOM</primary>
</indexterm>
WebKOM är, liksom JySKom, en server för att kunna läsa LysKOM WebKOM är, liksom JySKom, en server för att kunna läsa LysKOM
via en webbläsare. WebKOM är skriven i via en webbläsare (via HTTP eller HTTPS). WebKOM är skriven i
<command>Python</command>. <command>Python</command>.
</para> </para>
<para> <para>
...@@ -409,7 +498,7 @@ ...@@ -409,7 +498,7 @@
<para> <para>
WebKOM är skrivet av Peter Åstrand WebKOM är skrivet av Peter Åstrand
<email>peter@student.liu.se</email>. <email>astrand@lysator.liu.se</email>.
</para> </para>
</sect2> </sect2>
</sect1> </sect1>
...@@ -419,6 +508,9 @@ ...@@ -419,6 +508,9 @@
<subtitle>Vad är en LysKOM-server, egentligen?</subtitle> <subtitle>Vad är en LysKOM-server, egentligen?</subtitle>
<para> <para>
<indexterm ID="server-1">
<primary>LysKOM-server</primary>
</indexterm>
LysKOM-servern är en databashanterare specialskriven i C för LysKOM-servern är en databashanterare specialskriven i C för
ändamålet. Varje LysKOM har en egen LysKOM-server som klienter ändamålet. Varje LysKOM har en egen LysKOM-server som klienter
kan koppla upp sig mot. Lysators egen LysKOM-server, kan koppla upp sig mot. Lysators egen LysKOM-server,
...@@ -451,6 +543,9 @@ ...@@ -451,6 +543,9 @@
<title>Att installera elispklienten</title> <title>Att installera elispklienten</title>
<para> <para>
<indexterm id="installation-1">
<primary>Installation</primary>
</indexterm>
För att kunna installera elispklienten måste du först ha För att kunna installera elispklienten måste du först ha
tillgång till den. Den senaste versionen finns alltid tillgång till den. Den senaste versionen finns alltid
tillgänglig från <ulink tillgänglig från <ulink
...@@ -496,12 +591,10 @@ ...@@ -496,12 +591,10 @@
<sect1> <sect1>
<title>Användbara versioner av Emacs</title> <title>Användbara versioner av Emacs</title>
<comment>
Se till att lista ut hur man klämmer fram svenska ur
stylesheetet.
</comment>
<para> <para>
<indexterm id="emacs-1">
<primary>Emacsversioner</primary>
</indexterm>
Eftersom <command>Emacs</command> vid det här laget är ett Eftersom <command>Emacs</command> vid det här laget är ett
program som varit med ett tag så finns det ett flertal versioner program som varit med ett tag så finns det ett flertal versioner
i drift. Det finns dessutom två olika smaker som är nästan, men i drift. Det finns dessutom två olika smaker som är nästan, men
...@@ -568,6 +661,13 @@ ...@@ -568,6 +661,13 @@
<title>Personer</title> <title>Personer</title>
<para> <para>
<indexterm id="personer-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Personer</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="personer-2">
<primary>Personer</primary>
</indexterm>
För att du ska kunna köra LysKOM behöver du en För att du ska kunna köra LysKOM behöver du en
<wordasword>person</wordasword>, en användaridentitet. Det <wordasword>person</wordasword>, en användaridentitet. Det
första du måste göra för att kunna använda LysKOM är att skapa första du måste göra för att kunna använda LysKOM är att skapa
...@@ -575,6 +675,9 @@ ...@@ -575,6 +675,9 @@
</para> </para>
<para> <para>
<indexterm id="lyslyskom-1">
<primary>LysLysKOM</primary>
</indexterm>
Börja med att starta klienten genom att skriva <userinput>M-x Börja med att starta klienten genom att skriva <userinput>M-x
lyskom RET</userinput> och ange vilken server du vill köra mot. lyskom RET</userinput> och ange vilken server du vill köra mot.
Det finns ett antal fördefinierade publika servrar tillgängliga Det finns ett antal fördefinierade publika servrar tillgängliga
...@@ -650,6 +753,13 @@ ...@@ -650,6 +753,13 @@
<title>Möten och brevlådor</title> <title>Möten och brevlådor</title>
<para> <para>
<indexterm id="conf-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Möten</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-2">
<primary>Brevlådor</primary>
</indexterm>
Diskussionerna i LysKOM förs i olika Diskussionerna i LysKOM förs i olika
<wordasword>möten</wordasword>. Alla inlägg läggs i ett eller <wordasword>möten</wordasword>. Alla inlägg läggs i ett eller
flera sådana möten och för att man ska se de inlägg som skapas flera sådana möten och för att man ska se de inlägg som skapas
...@@ -677,6 +787,13 @@ ...@@ -677,6 +787,13 @@
</para> </para>
<para> <para>
<indexterm id="conf-3">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Organisatör</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-4">
<primary>Organisatör</primary>
</indexterm>
Det finns inga som helst mekanismer eller garantier för att Det finns inga som helst mekanismer eller garantier för att
kontrollera att medlemmarna i ett möte skickar sina inlägg till kontrollera att medlemmarna i ett möte skickar sina inlägg till
rätt möte. Det finns möjligheter för rätt möte. Det finns möjligheter för
...@@ -698,6 +815,20 @@ ...@@ -698,6 +815,20 @@
</para> </para>
<para> <para>
<indexterm id="conf-5">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Originalmöte</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-6">
<primary>Originalmöte</primary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-7">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Supermöte</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-8">
<primary>Supermöte</primary>
</indexterm>
Ett <wordasword>originalmöte</wordasword> är ett möte där man Ett <wordasword>originalmöte</wordasword> är ett möte där man
inte får skriva kommentarer, bara originalinlägg. Om man inte får skriva kommentarer, bara originalinlägg. Om man
försöker kommentera ett inlägg i ett originalmöte så kommer försöker kommentera ett inlägg i ett originalmöte så kommer
...@@ -714,6 +845,20 @@ ...@@ -714,6 +845,20 @@
<title>Olika sorters texter</title> <title>Olika sorters texter</title>
<para> <para>
<indexterm id="text-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Inlägg</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="text-2">
<primary>Inlägg</primary>
</indexterm>
<indexterm id="text-3">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Brev</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="text-4">
<primary>Brev</primary>
</indexterm>
All diskussion i LysKOM förs med All diskussion i LysKOM förs med
<wordasword>inlägg</wordasword>. Ett inlägg är en text som <wordasword>inlägg</wordasword>. Ett inlägg är en text som
består av en <wordasword>ärenderad</wordasword> som talar om vad består av en <wordasword>ärenderad</wordasword> som talar om vad
...@@ -727,6 +872,13 @@ ...@@ -727,6 +872,13 @@
</para> </para>
<para> <para>
<indexterm id="text-5">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Inläggsnummer</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="text-6">
<primary>Inläggsnummer</primary>
</indexterm>
Diverse andra uppgifter är också associerade med ett inlägg. Vem Diverse andra uppgifter är också associerade med ett inlägg. Vem
som har skrivit det, när det skrevs, vilket/vilka möten det har som har skrivit det, när det skrevs, vilket/vilka möten det har
som mottagare och så vidare. De hittills nämnda uppgifterna som mottagare och så vidare. De hittills nämnda uppgifterna
...@@ -743,10 +895,22 @@ ...@@ -743,10 +895,22 @@
möten</quote>. möten</quote>.
</para> </para>
<para>
Ett brev är helt enkelt ett inlägg som ligger i någons
brevlåda.
</para>
<sect2> <sect2>
<title>Originalinlägg</title> <title>Originalinlägg</title>
<para> <para>
<indexterm id="originaltext-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Originalinlägg</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="originaltext-2">
<primary>Originalinlägg</primary>
</indexterm>
Ett <wordasword>originalinlägg</wordasword> är ett inlägg som Ett <wordasword>originalinlägg</wordasword> är ett inlägg som
skrivs i ett möte utan att referera till något tidigare skrivs i ett möte utan att referera till något tidigare
existerande inlägg. Det nedanstående inlägget är ett exempel på existerande inlägg. Det nedanstående inlägget är ett exempel på
...@@ -780,6 +944,13 @@ ...@@ -780,6 +944,13 @@
<title>Kommentarer</title> <title>Kommentarer</title>
<para> <para>
<indexterm id="kommentar-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Kommentarer</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kommentar-2">
<primary>Kommentarer</primary>
</indexterm>
Normalt förs diskussionen i LysKOM genom att en person läser Normalt förs diskussionen i LysKOM genom att en person läser
något intressant i ett inlägg och tycker att det är värt att något intressant i ett inlägg och tycker att det är värt att
kommentera. Han kan då skriva en kommentera. Han kan då skriva en
...@@ -823,6 +994,13 @@ ...@@ -823,6 +994,13 @@
<title>Fotnoter</title> <title>Fotnoter</title>
<para> <para>
<indexterm id="fotnot-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Fotnoter</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="fotnot-2">
<primary>Fotnoter</primary>
</indexterm>
En fotnot är, precis som en kommentar, ett inlägg som är En fotnot är, precis som en kommentar, ett inlägg som är
knutet till ett tidigare inlägg genom en länk. En kommentar knutet till ett tidigare inlägg genom en länk. En kommentar
till ett inlägg kan vem som helst, men en fotnot kan endast till ett inlägg kan vem som helst, men en fotnot kan endast
...@@ -849,6 +1027,13 @@ ...@@ -849,6 +1027,13 @@
<title>Anmärkningar</title> <title>Anmärkningar</title>
<para> <para>
<indexterm id="anm-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Anmärkningar</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="anm-2">
<primary>Anmärkningar</primary>
</indexterm>
En <wordasword>anmärkning</wordasword> är, liksom en fotnot, En <wordasword>anmärkning</wordasword> är, liksom en fotnot,
en text man kan hänga på en existerande text för att korrigera en text man kan hänga på en existerande text för att korrigera
den. En anmärkning är däremot inte ett inlägg i sig självt den. En anmärkning är däremot inte ett inlägg i sig självt
...@@ -882,6 +1067,20 @@ ...@@ -882,6 +1067,20 @@
<title>Garbning och markering</title> <title>Garbning och markering</title>
<para> <para>
<indexterm id="garb-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Garbning</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="garb-2">
<primary>Garbning</primary>
</indexterm>
<indexterm id="markering-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Markering</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="markering-2">
<primary>Markering</primary>
</indexterm>
<wordasword>Garbning</wordasword> är inte något som användaren <wordasword>Garbning</wordasword> är inte något som användaren
av LysKOM kan utföra själv, utan en automatisk process (som av LysKOM kan utföra själv, utan en automatisk process (som
kan slås på eller av för varje LysKOM-server). Garbning kan slås på eller av för varje LysKOM-server). Garbning
...@@ -916,6 +1115,34 @@ ...@@ -916,6 +1115,34 @@
<title>Meddelanden</title> <title>Meddelanden</title>
<para> <para>
<indexterm id="meddelanden-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Meddelanden</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-2">
<primary>Meddelanden</primary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-3">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Alarmmeddelanden</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-4">
<primary>Alarmmeddelanden</primary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-5">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Gruppmeddelanden</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-6">
<primary>Gruppmeddelanden</primary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-7">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Personliga meddelanden</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-8">
<primary>Personliga meddelanden</primary>
</indexterm>
Ett <wordasword>meddelande</wordasword> är en text som skickas Ett <wordasword>meddelande</wordasword> är en text som skickas
ut synkront till alla avsedda mottagare som är inloggade, till ut synkront till alla avsedda mottagare som är inloggade, till
skillnad från inlägg som snällt ligger och väntar tills man skillnad från inlägg som snällt ligger och väntar tills man
...@@ -1024,16 +1251,17 @@ ...@@ -1024,16 +1251,17 @@
<title>Bli medlem i möte - m</title> <title>Bli medlem i möte - m</title>
<para> <para>
<indexterm><primary>Bli medlem i möte</primary></indexterm> <indexterm id="kom-add-self-1">
<primary>Möten</primary>
<secondary>Bli medlem i möte</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-add-self-2">
<primary>Bli medlem i möte</primary>
</indexterm>
För att kunna börja delta i diskussionen i LysKOM måste man se För att kunna börja delta i diskussionen i LysKOM måste man se
till att bli medlem i några möten som ser intressanta ut. till att bli medlem i några möten som ser intressanta ut.
</para> </para>
<comment>
Hur ska indexterm fungera, egentligen? Det här verkar inte ha
någon effekt.
</comment>
<para> <para>
Kommandot <userinput>Bli medlem i möte</userinput> Kommandot <userinput>Bli medlem i möte</userinput>
(snabbkommando <userinput>m</userinput>) används för att bli (snabbkommando <userinput>m</userinput>) används för att bli
...@@ -1089,6 +1317,13 @@ ...@@ -1089,6 +1317,13 @@
<title>Gå till möte - g</title> <title>Gå till möte - g</title>
<para> <para>
<indexterm id="kom-go-to-conf-1">
<primary>Möten</primary>
<secondary>Gå till möte</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-go-to-conf-2">
<primary>Gå till möte</primary>
</indexterm>
Kommandot <userinput>Gå till möte</userinput> (snabbkommando Kommandot <userinput>Gå till möte</userinput> (snabbkommando
<userinput>g</userinput>) låter användaren gå till ett nytt <userinput>g</userinput>) låter användaren gå till ett nytt
möte för att börja läsa inlägg där istället för där läsningen möte för att börja läsa inlägg där istället för där läsningen
...@@ -1123,6 +1358,13 @@ ...@@ -1123,6 +1358,13 @@
<title>Utträda ur möte</title> <title>Utträda ur möte</title>