Commit 7f561e51 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.46-BETA-9

parent c956c19f
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-8
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-9
SHELL = /bin/sh
RM = rm -vf
......
......@@ -17,6 +17,10 @@ f
David Byers <byers@lysator.liu.se>
Notera att detta är nyheter jämfört med 0.45.1. En del fanns även i
version 0.45.2.
* Försämringar
......@@ -27,6 +31,10 @@ f
* Fitjurs, förbättringar och andra förändringar
** Det finns två nya kommandon, kom-next-prompt och kom-prev-prompt
som man kan använda för att gå till nästa eller föregående prompt i
bufferten. De är bundna till C-M-n och C-M-p.
** Kommandot "Spara text (på fil)" har bytt namn till "Arkivera inlägg
(till fil)". Ett nytt kommando "Spara inläggstext (på fil)" sparar
bara inläggskroppen (och tömmer filen om den redan fanns.)
......
Thu Oct 14 13:57:16 1999 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Release av 0.46-BETA-9
1999-10-14 David Byers <davby@ida.liu.se>
* option-edit.el (kom-customize): Use lyskom-copy-face.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment