Commit a0710453 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.46

parent 022ba02a
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-W
CLIENTVERSION = 0.46
SHELL = /bin/sh
RM = rm -f
......
......@@ -2,18 +2,21 @@
Nyheter i lyskom.el 0.46
========================
Version 0.46 som är den första publika releasen av elispklienten
sedan 1997 finns nu tillgänglig på följande URL.
Knappt tre år efter version 0.45 så finns nu version 0.46 av
elispklienten tillgänglig på följande adress:
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.46.tar.gz, och en kopia av den text du
läser just nu finns under namnet NEWS-0.46 samt under namnet
NEWS-0.46 i tar-arkivet.
NEWS-0.46 i tar-arkivet. Det finns även en zip-fil för folk som
sitter med system som inte förstår tar-filer.
Den här releasen är inte hårdtestad för stabilitet, men verkar
fungera bättre än alla tidigare versioner (även om det bergis
finns en och annan som tycker att 0.38.2 var bättre).
finns en och annan som tycker att 0.38.2 var bättre). Det kommer
att dyka upp fel, kanske allvarliga sådana. Det kommer att bli en
0.46.1 och antagligen en 0.46.2 vad tiden lider.
Om du hittar ett fel i elispklienten och inte klarar av att rätta
den själv, använd M-x kom-bug-report för att rapportera den.
......@@ -100,19 +103,24 @@
*** Ta bort FAQ
*** Var finns kommandot
*** Vilka är inloggade i möte
*** Återse FAQ
*** Återse brevhuvud
*** Ändra FAQ
*** Ändra FAQ
*** Ändra mötestyp
*** Ändra parentes
*** Ändra prioritet
*** Återse FAQ
*** Återse brevhuvud
** Nya variabler
Alla dessa variabler går att sätta via inställningsbufferten.
*** kom-agree-text
*** kom-confirm-add-recipients
*** kom-created-texts-are-saved
*** kom-default-session-priority
*** kom-dont-check-commented-authors
*** kom-ignore-message-senders
*** kom-keep-alive-interval
*** kom-long-lines
......@@ -188,6 +196,12 @@
författaren till det kommenterade inte var medlem alls i någon
mottagare.
*** Man kan slippa ovanstående kontroll för vissa författare genom att
sätta variabeln kom-dont-check-commented-authors till en lista av
de personer (använd personernas nummer) som man inte vill göra
kontrollen för. Typiskt bra för importörer och andra automatiska
inläggsförfattare.
*** Funktionen kom-insert-last-info-nodename stoppar in en referens
till den senaste info-noden man var på i aktuell buffert.
Funktionen kom-yank-info-nodename kopierar en referens till den
......@@ -204,11 +218,9 @@
kan använda extra-kopiemottagare. Om du hör till det fåtal som vet
hur man adderar extra kopior (C-c C-a C-e i edit-mode, a "Addera
extra kopiemottagare" i kombuffern) och använder Addera mottagare
med urskillning och avsikt och inte vill få frågan, kan du lägga
till följande i din .emacs:
(remove-hook 'lyskom-add-sub-recipients-hook
'lyskom-annoying-verify-add-rcpt)
med urskillning och avsikt och inte vill få frågan så kan du sätta
kom-confirm-add-recipients till nil (det går att göra via
inställningsbufferten också).
*** Edit-moden har stöd för "Roxen IS style bug/todo-list". Kommandot
sitter på C-c C-b i edit-moden. Om du inte vet vad det här är så
......@@ -492,7 +504,8 @@
*** Man kan spara godtyckliga variabler i servern eller i sin .emacs.
Det är bara att sätta dem innan man laddar lyskom.elc så läser
inte klienten de variablerna från servern.
inte klienten de variablerna från servern. Man behöver inte
använda hook-funktioner.
*** I inställningsbufferten finns det en kryssruta för att säga att en
variabel skall sparas i servern. Ikryssad så sparas den i servern.
......@@ -501,32 +514,33 @@
** Multipla sessioner
** Föregående och nästa LysKOM fungerar bättre. Man kan till och med
använda dem från buffertar som inte är LysKOM-buffertar.
** Om man kör XEmacs så kan man klicka på olästamarkeringen i
statusraden för att hoppa till första session med olästa
(mittenknapp) eller få upp en meny av sessioner med olästa (höger).
** Man kan få Gå till nästa LysKOM som defaultkommando. Genom att
pilla på variablerna kom-server-priority och
kom-server-priority-breaks (leta efter "Sessionsprioritet" i
inställningsbufferten) så kan man få elispklienten att automatiskt
gå till ett annat LysKOM som defaultkommando.
Variabeln kom-server-priority ger en prioritet till LysKOM-servern.
För att en session skall avbryta en annan så måste den avbrytande
sessionen ha högre prioritet än det möte man för tillfället läser i
den avbrutna sessionen.
Variabeln kom-server-priority-breaks styr när avbrotten får ske.
Värdet express betyder att avbrott skall ske direkt.
express-letters betyder att avbrott sker direkt om det har kommit
brev i den andra sessionen. t betyder avbrott efter aktuell
kommentarskedja. letters betyder efter aktuell kommentarskedja om
det har kommit brev. after-conf betyder efter aktuellt möte.
after-conf-letters betyder efter aktuellt möte om det har kommit
brev.
*** Föregående och nästa LysKOM fungerar bättre. Man kan till och med
använda dem från buffertar som inte är LysKOM-buffertar.
*** Om man kör XEmacs så kan man klicka på olästamarkeringen i
statusraden för att hoppa till första session med olästa
(mittenknapp) eller få upp en meny av sessioner med olästa
(höger).
*** Man kan få Gå till nästa LysKOM som defaultkommando. Genom att
pilla på variablerna kom-server-priority och
kom-server-priority-breaks (leta efter "Sessionsprioritet" i
inställningsbufferten) så kan man få elispklienten att automatiskt
gå till ett annat LysKOM som defaultkommando.
*** Variabeln kom-server-priority ger en prioritet till
LysKOM-servern. För att en session skall avbryta en annan så måste
den avbrytande sessionen ha högre prioritet än det möte man för
tillfället läser i den avbrutna sessionen.
*** Variabeln kom-server-priority-breaks styr när avbrotten får ske.
Värdet express betyder att avbrott skall ske direkt.
express-letters betyder att avbrott sker direkt om det har kommit
brev i den andra sessionen. t betyder avbrott efter aktuell
kommentarskedja. letters betyder efter aktuell kommentarskedja om
det har kommit brev. after-conf betyder efter aktuellt möte.
after-conf-letters betyder efter aktuellt möte om det har kommit
brev.
Om man sätter kom-server-priority-breaks till when-done så får man
prompt om att gå till nästa LysKOM om man läser ut allting i en
......@@ -553,6 +567,15 @@
kom-friends så kan man markera idioter med variabeln kom-morons.
De får ett annat utseende än personer markerade med kom-friends.
*** Långsamma kommandon fungerar bättre. Den automatiska utfyllnaden
av kommandon tar hänsyn till parenteser och man kan klicka på
textnummer och liknande (eller använda * och =). En lista av alla
möjliga fortsättningar på ett delvis inmatat kommando finns på
"?".
*** Utfyllnaden av kommandon när man trycker på "a" tar hänsyn till
parenteser.
*** Variabeln kom-long-lines styr om man får långa streckrader
överallt.
......@@ -597,9 +620,18 @@
för att spara raderade bitar till fil. Filnamnet är hårdkodat till
~/<buffer>-history där <buffer> är LysKOM-buffertens namn.
*** Om man begränsar LysKOM-buffertens storlek så kan man tala om hur
små bitar som får tas bort åt gången. Detta för att begränsa
antalet anrop till eventuellt dyra hook-funktioner. Variabeln
heter kom-trim-buffer-minimum.
*** Kommandot Lista klienter visar en sammanställning av hur många
instanser av varje klient som körs.
*** Om servern har rätt aux-item satt (e-mail) och man skriver fel
lösenord när man loggar in så visas en text som talar om att man
kan skicka mail till uppräknade e-mail-adresser för att få hjälp.
** Tilläggsinformation
......
2000-09-02 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Release av 0.46
2000-09-02 David Byers <davby@ida.liu.se>
* Makefile (release-files): Build zip file too.
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
# makefile too!
#
CLIENTVERSION = 0.46-BETA-W
CLIENTVERSION = 0.46
DOCFILES=NEWS-0.46
DEBIANCLIENTVERSION = $(shell echo $(CLIENTVERSION) | tr - .)
......
......@@ -189,8 +189,9 @@
path for compiling (this should only happen if the custom
package is not on your default load path).
4. If you changed the list of languages or ran the configure
script, run `make clean'.
4. If you changed the list of languages, ran the configure script
or are recompiling with a different Emacs version, run `make
clean'.
5. Run `make'. If your environment is set up correctly, LysKOM
should be compiled. When compilation is finished, type `make
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment