Commit aedf64c6 authored by Hans Persson's avatar Hans Persson
Browse files

Lagt till beskrivningar av de flesta mötesrelaterade kommandon.

parent a78b8a38
......@@ -696,6 +696,18 @@
brevlåda är egentligen bara ett vanligt möte som är slutet
(vilket innebär att ingen annan kan gå med i det).
</para>
<para>
Ett <wordasword>originalmöte</wordasword> är ett möte där man
inte får skriva kommentarer, bara originalinlägg. Om man
försöker kommentera ett inlägg i ett originalmöte så kommer
kommentaren istället att hamna i mötets
<wordasword>supermöte</wordasword>.
</para>
<comment>
Den här sektionen borde kanske delas upp likadant som nästa?
</comment>
</sect1>
<sect1>
......@@ -851,10 +863,10 @@
anmärkningar man läst. Detta innebär att de enda som kommer se
anmärkningen är de som läser inlägget först efter att den
lades till. Det i sin tur gör anmärkningar bra lämpade till
korta noter som `Oops, glömde ett "inte" före "klok".' och
direkt olämpliga för allt som någon som redan läst inlägget
(till exempel författaren) skulle kunna tänkas vilja
kommentera.
korta noter som <quote>Oops, glömde ett "inte" före
"klok".</quote> och direkt olämpliga för allt som någon som
redan läst inlägget (till exempel författaren) skulle kunna
tänkas vilja kommentera.
</para>
<comment>
......@@ -904,12 +916,12 @@
<title>Meddelanden</title>
<para>
Ett <wordasword>meddelande<wordasword> är en text som skickas ut
synkront till alla avsedda mottagare som är inloggade, till
skillnad från inlägg som snällt ligger och väntar tills man vill
läsa dem, även om man inte var inloggad när inlägget skrevs. Om
man inte är inloggad när ett meddelande skickas så får man inte
se det. Det finns tre typer av meddelanden:
Ett <wordasword>meddelande</wordasword> är en text som skickas
ut synkront till alla avsedda mottagare som är inloggade, till
skillnad från inlägg som snällt ligger och väntar tills man
vill läsa dem, även om man inte var inloggad när inlägget
skrevs. Om man inte är inloggad när ett meddelande skickas så
får man inte se det. Det finns tre typer av meddelanden:
<wordasword>alarmmeddelanden</wordasword>,
<wordasword>gruppmeddelanden</wordasword> och
<wordasword>personliga meddelanden</wordasword>.
......@@ -946,14 +958,15 @@
(<quote>pipmöten</quote>, eftersom elispklienten normalt piper
när den tar emot ett meddelande). En anledning kan till exempel
vara ett möte för sambeställning av pizza i ett visst
geografiskt område där man vill ha svar direkt.
geografiskt område; i detta fall är det svårt att skriva
inlägg eftersom man måste ha svar direkt.
</para>
<para>
Ett personligt meddelande har en enda person som mottagare, men
fungerar annars precis som de andra typerna. Om den mottagande
personen inte är inloggad så får man ett meddelande om att det
personliga meddelandet inte gick fram.
Ett personligt meddelande är egentligen bara ett
gruppmeddelande med en brevlåda som mottagare. Om den
mottagande personen inte är inloggad så får man ett meddelande
om att det personliga meddelandet inte gick fram.
</para>
</sect2>
</sect1>
......@@ -969,11 +982,337 @@
<title>Att skapa en LysKOM-användare för första gången</title>
<para>
<comment>
Borde exemplet med hur en ny person skapas vara här istället
för i begrepp-sektionen, kanske?
Här måste förklaras saker som namnkomplettering, hur man
kommer åt kommandon som inte har snabbtangenter och så.
</comment>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Ändra personuppgifter</title>
<para>
</para>
</sect2>
</sect1>
<sect1>
<title>Få hjälp</title>
<para>
</para>
</sect1>
<sect1>
<title>Hantera möten</title>
<para>
För att använda LysKOM på ett bra sätt behöver man vara med i
ett antal möten. Varje möte har ett ämne som inläggen i mötet
förväntas relatera till. Hur hårt detta efterlevs varierar
väldigt mycket från möte till möte. I vissa möten kan inläggen
handla om ungefär vad som helst, i andra säger mötets
organisatör till (eller flyttar inlägg) om diskussionen driver
iväg från det avsedda ämnet.
</para>
<sect2>
<title>Bli medlem i möte - m</title>
<para>
<indexterm><primary>Bli medlem i möte</primary></indexterm>
För att kunna börja delta i diskussionen i LysKOM måste man se
till att bli medlem i några möten som ser intressanta ut.
</para>
<comment>
Hur ska indexterm fungera, egentligen? Det här verkar inte ha
någon effekt.
</comment>
<para>
Kommandot <userinput>Bli medlem i möte</userinput>
(snabbkommando <userinput>m</userinput>) används för att bli
medlem i ett möte. Klienten kommer att fråga efter vilket möte
man vill gå med i. Genom att ändra på värdet för inställningen
<guilabel>Prioritet för nya medlemsskap</guilabel> kan man
bestämma vilken prioritet det nya mötet ska få, och därigenom
var i listan av möten man är med i det ska hamna när man läser
inlägg. Man kan antingen sätta den till en fast prioritet
eller till <guilabel>Fråga varje gång</guilabel> så att man
får möjlighet att sätta olika värden för varje möte man går
med i. Var det nya mötet hamnar i listan relativt andra möten
man redan är med i och som har samma prioritet styrs av
inställningen <guilabel>Placering av nya
medlemskap</guilabel>.
</para>
<screen>
Gå till nästa möte - Bli medlem i möte
Bli medlem i Nyheter om LysKOM...klart.
</screen>
<para>
Ett möte kan även vara slutet, och i så fall går det inte att
gå med i det. För att bli medlem i ett slutet möte måste man
kontakta mötets organisatör och be att få bli medlem.
Organisatören använder sedan <userinput>Addera
medlem</userinput> för att lägga till den nya medlemmen.
</para>
<screen>
Bli medlem i Anonyma biblioholister (Legere necesse est)...det gick inte.
Anonyma biblioholister (Legere necesse est) är slutet.
Skicka ett brev till Hans Persson (Oook!) för medlemskap.
</screen>
<para>
Det går även att använda <userinput>Bli medlem i
möte</userinput> för att ändra prioritet på ett möte som man
redan är medlem i.
</para>
<comment>
Den gamla dokumentationen nämner
kom-membership-default-priority och
kom-membership-default-placement. Jag har valt att inte göra
det utan tala om rubrikerna i inställningsbufferten istället.
</comment>
</sect2>
<sect2>
<title>Gå till möte - g</title>
<para>
Kommandot <userinput>Gå till möte</userinput> (snabbkommando
<userinput>g</userinput>) låter användaren gå till ett nytt
möte för att börja läsa inlägg där istället för där läsningen
nu sker. Klienten frågar efter vilket möte du vill gå till. Om
du inte redan är medlem i mötet så frågar klienten om du vill
bli det, och om man svarar <userinput>j</userinput> så blir
man medlem i mötet på samma sätt som om man hade använt
<userinput>Bli medlem i möte</userinput>. Efter det går man till
mötet på vanligt sätt.
</para>
<screen>
Gå till nästa möte - Gå till möte
Gå till Nyheter om LysKOM.
Nyheter om LysKOM - 82 olästa
Läsa nästa text -
</screen>
<para>
Genom att ändra på värdet för inställningen <guilabel>Visa
olästa när man går till ett möte</guilabel> kan man bestämma
om antalet olästa inlägg man har i mötet man går till ska
visas när man går till mötet eller inte. Normalinställningen
är som ovan, att antalet olästa inlägg i ett möte visas när
man går till mötet.
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Utträda ur möte</title>
<para>
Kommandot <userinput>Utträda ur möte</userinput> (inget
snabbkommando) låter användaren sluta vara medlem i ett möte.
Klienten frågar efter vilket möte man vill utträda ur (med det
möte man befinner sig i för stunden som förval).
</para>
<screen>
Läsa nästa text - Utträda ur möte
Utträda ur Nyheter om LysKOM...klart.
Du är nu passiv medlem i Nyheter om LysKOM.
Utträd ur mötet en gång till för gå ur helt.
Gå till nästa möte - Lista nyheter
</screen>
<para>
Som synes så blir man normalt passiv medlem i ett möte när man
utträder ur det. Det betyder att mötet till exempel inte
kommer att listas när man gör <userinput>Lista
nyheter</userinput>, men LysKOM kommer fortfarande att hålla
reda på vilka inlägg i mötet man läst. En nackdel är att ju
fler möten man är med i, desto längre tid tar det att logga in
i LysKOM. Om man vill gå ur ett möte helt så kan man helt
enkelt utföra kommandot <userinput>Utträda ur möte</userinput>
en gång till (och då kommer LysKOM att glömma bort vilka
inlägg i mötet man läst). Om man inte vill att man ska bli
passiv medlem när man utträder ur ett möte så kan man ändra
värdet på inställningen <guilabel>Utträda ur möte gör om
medlemskap till passiva</guilabel>.
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Skapa möte</title>
<para>
Kommandot <userinput>Skapa möte</userinput> (inget
snabbkommando) låter användaren skapa ett nytt möte. Klienten
ställer sedan ett antal frågor om det nya mötet: vad det ska
heta, om vem som helst får bli medlem (om mötet ska vara
öppet), om man får skriva kommentarer (om det ska vara ett
originalmöte), om man får skriva anonyma texter och om man får
gå med som hemlig medlem. Efter det är mötet skapat och man
görs till medlem av det. Sedan öppnas en edit-buffert där man
förväntas skriva en presentation av det nya mötet.
</para>
<screen>
Gå till nästa möte - Skapa möte
Möte nummer 10840 Min dagbok, skapat.
Bli medlem i Min dagbok...klart.
Gå till nästa möte -
</screen>
</sect2>
<sect2>
<title>Utplåna (möte/person)</title>
<para>
Kommandot <userinput>Utplåna (möte/person)</userinput> (inget
snabbkommando) tar bort ett möte eller en person. Klienten
frågar först vilket möte man vill ta bort och ber sedan
användaren att bekräfta innan mötet tas bort.
</para>
<screen>
Läsa nästa text - Utplåna (möte/person)
Ok, nu är Min dagbok utplånad.
Du är inte längre medlem i Min dagbok.
Läsa nästa text -
</screen>
</sect2>
<sect2>
<title>Ändra mötesuppgifter</title>
<para>
<comment>
Här borde det vara rimligt att beskriva Ändra FAQ, Ändra
livslängd, Ändra mötestyp, Ändra organisatör, Ändra
presentation, Ändra supermöte och Ändra tillåtna
författare.
</comment>
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>Addera medlem</title>
<para>
Kommandot <userinput>Addera medlem</userinput> (inget
snabbkommando) används för att addera en person som medlem
till ett möte. Detta är det enda sättet som finns för att låta
personer bli medlemmar i slutna möten (och kan då bara
användas av det slutna mötets organisatör). Det kan också
användas för att addera medlemmar till en persons brevlåda om
man vill att någon annan ska kunna läsa dennes post. Klienten
frågar först efter vem man vill addera till ett möte, sedan
vilket möte personen ska adderas till, och till sist vilken
prioritet mötet ska få.
</para>
<screen>
Gå till nästa möte - Addera medlem
Addera Hans Persson (Oook!) som medlem i Min dagbok...klart.
Gå till nästa möte -
</screen>
</sect2>
<sect2>
<title>Uteslut medlem</title>
<para>
Kommandot <userinput>Uteslut medlem</userinput> (inget
snabbkommando) används för att ta bort en person som medlem
från ett möte. Klienten frågar först efter vem man vill
utesluta, sedan vilket möte man vill utesluta dem från.
</para>
<screen>
Gå till nästa möte - Uteslut medlem
Utesluta Hans Persson (Oook!) från Min dagbok...klart.
Gå till nästa möte -
</screen>
</sect2>
</sect1>
<sect1>
<title>Läsa inlägg</title>
<para>
</para>
</sect1>
<sect1>
<title>Skriva inlägg</title>
<para>
</para>
</sect1>
<sect1>
<title>Informationskommandon</title>
<para>
</para>
</sect1>
<sect1>
<title>Meddelanden</title>
<para>
</para>
</sect1>
<sect1>
<title>Diverse</title>
<para>
</para>
</sect1>
</chapter>
<chapter>
<title>Inställningar</title>
<para>
</para>
</chapter>
<chapter>
<title>Buggrapporter</title>
<para>
</para>
</chapter>
<chapter>
<title>Administratörskommandon</title>
<para>
<comment>
Här är ett förslag på struktur för hela manualen. Sektioner som börjar
med "#" är "färdiga".
......@@ -995,7 +1334,7 @@ Struktur
# Användbara versioner av Emacs [något om gamla Emacsen?]
Att starta elispklienten
[underkapitel Lysator och Andra maskiner tas bort]
Begrepp i LysKOM
Begrepp i LysKOM
# Personer
# Möten och brevlådor
# Olika sorters texter
......@@ -1041,7 +1380,7 @@ Begrepp i LysKOM
Fjärrstyrning
Prompten
Färgläggning [rubrik?]
[namn, nummer, mushantering, kontextmeny, *, <möte 6>]
[namn, nummer, mushantering, kontextmeny, *, vinkel-möte 6-vinkel]
Scrollning
Namn och namnkomplettering [senare]
Inställningar
......@@ -1062,5 +1401,7 @@ Begrepp i LysKOM
Lägg till ett "Kom igång snabbt"-kapitel.
</comment>
</para>
</chapter>
</book>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment