Commit b9c51395 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Updated updates of NEWS file.

Fixed some issues kz pointed out in preparation for release.
parent 23f719b1
......@@ -47,25 +47,25 @@
utfyllnad av kommandonamn vars ord börjar på svenska tecken.
Om du använder GNU Emacs 21 kan du använda ucs-tables.el som
antagligen kommer att följa med i version 21.3. (Hämtas t ex
från cvs <url:http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/emacs/
emacs/lisp/international/ucs-tables.el> revision 1.12 har vi
testat.) När du hämtat filen behöver du lägga den någonstans
i din load-path och se till att den används. Någonting i den
här stilen borde fungera om du lagt ucs-tables.el i ~/elisp:
(setq load-path (cons (expand-file-name "~/elisp")
load-path))
(require 'ucs-tables)
(unify-8859-on-encoding-mode 1)
(unify-8859-on-decoding-mode 1)
antagligen kommer att följa med i version 21.3. (Hämtas t ex från
cvs <URL:http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/emacs/
emacs/lisp/international/ucs-tables.el>. Vi har testat revision
1.12.) När du hämtat filen behöver du lägga den någonstans i din
load-path och se till att den används. Någonting i den här stilen
borde fungera om du lagt ucs-tables.el i ~/elisp:
(setq load-path (cons (expand-file-name "~/elisp")
load-path))
(require 'ucs-tables)
(unify-8859-on-encoding-mode 1)
(unify-8859-on-decoding-mode 1)
För de som använder XEmacs innehåller elispklienten en patch
som förhoppningsvis gör att paketet latin-unity kan användas
för att avhjälpa samma problem. Följande i .emacs borde göra
susen om latin-unity är installerat:
(latin-unity-install)
(latin-unity-install)
* Migreringsproblem och kompatibilitetsproblem
......@@ -89,28 +89,27 @@
optimerade för antingen vit eller svart bakgrund. Det går att
ställa enstaka färger i kom-login-hook om man så önskar.
** FAQ-hanteringen har ändrats en del. Bland annat kommer du att få
läsa om alla FAQ:er en gång på grund av hur FAQ-läsmarkeringar
fungerar numera - information om vilka mötes-FAQ:er du läst sparas
i komservern, och varje gång det kommer en ny FAQ till ett möte du
är med i, kommer du att meddelas om det nästa gång du går in där.
Du kommer alltså inte behöva läsa om alla FAQ:er varje gång du
startar om klienten, men just första gången kan det kännas tradigt.
Lev med det.
** FAQ-hanteringen har ändrats en del. Bland måste man läsa om alla
FAQ:er en gång på grund av hur FAQ-läsmarkeringar fungerar numera;
information om vilka mötes-FAQ:er man har läst sparas i servern,
och varje gång det kommer en ny FAQ till ett möte man är med i så
meddelas man om det nästa gång man går till mötet.
** De alternativa utseendena som man kan ha på inläggstext,
streckrader och första raden sträcker sig bara till textens slut
och inte till fönsterkanten i XEmacs, vilket gör att det kan se
lite underligt ut.
streckrader och första raden ser lite underliga ut i XEmacs
eftersom de bara sträcker sig till slutet av texten och inte till
fönstrets kant. Detta går tyvärr inte att undvika.
** Standardinstallationen av XEmacs i åtminstone Debian/Gnu Linux
innehåller en fil som heter macedit.el. Denna fil bör tas bort.
Elispklienten detekterar om den finns och undviker dock att ladda
den.
innehåller en fil som heter macedit.el. Denna fil bör tas bort
eftersom den kan orsaka problem för ett flertal Emacs-paket.
Elispklienten detekterar dock om den finns och undviker i så fall
att ladda den.
** Förr hette många hookvariabler (oriktigt) "lyskom-..." i stället
för "kom-...". Använder du någon av dessa som slutar fungera, är
det förmodligen bara att byta prefix. Tanken är att kod användaren
för "kom-...". De gamla namnen är tänkta att fungera i 0.47, men
kommer att tas bort i nästa version. Använder du någon av dessa så
bör du byta prefix på den redan nu. Tanken är att kod användaren
ska eller vill peta i har prefixet "kom-"; "lyskom-..." är interna
klientfunktioner som löper större risk för inkompatibla ändringar.
......@@ -122,7 +121,7 @@
*** Nu ändrar Ändra språk inte menyer eller tangentbindningar (men
allting annat). Om man i stället kör kommandot med prefixargument
C-u, det vill säga C-u x Ändra språk, så ändras alla språkberoende
inställningar inklusive tangentbindningar.
inställningar, inklusive tangentbindningarna.
*** Klienten tittar på omgivningsvariablerna KOMLANGUAGE och LANG (i
den ordningen) för att bestämma defaultspråk. Lämpliga värden att
......@@ -158,26 +157,26 @@
med det första som skönsvärde.
Betydelsen kan konfigureras för varje enskilt kommando genom
variabeln lyskom-pick-text-no-strategy. Beteendet som gäller i
0.46.2 går att få genom att sätta lyskom-pick-text-no-strategy
variabeln kom-pick-text-no-strategy-alist. Beteendet som gäller i
0.46.2 går att få genom att sätta kom-pick-text-no-strategy-alist
till värdet av lyskom-old-farts-text-prompt-strategy. Stoppa helt
enkelt in följande i din .emacs:
(add-hook 'lyskom-after-load-hook
(lambda ()
(setq lyskom-pick-text-no-strategy
lyskom-old-farts-text-prompt-strategy)))
(setq kom-pick-text-no-strategy-alist
kom-old-farts-text-prompt-strategy)))
*** Man kan med mycket god precision konfigurera på vilket sätt man
vill ha prefixargument översättas till inläggsnummer och vilket
vill ha prefixargument ska översättas till inläggsnummer och vilket
skönsvärde man vill få, då det promptas efter inläggsnummer. Kika
på dokumentationen för variabeln lyskom-pick-text-no-strategy.
på dokumentationen för variabeln kom-pick-text-no-strategy-alist.
*** Inläsningen av inläggsnummer till alla kommandon har gjorts mer
regelbunden. Man kan ställa in per kommando om kommandot alltid
skall fråga efter inläggsnummer eller använda strategierna enligt
ovan. (Nytt från 0.46.2 och anpassat efter den ovanstående nyheten
i 0.47-BETA-3.)
ovan.
** Diverse
......@@ -185,10 +184,11 @@
beräknas automatiskt utifrån normal bakgrundsfärg. Denna funktion
kan givetvis stängas av.
*** Status (för) session visar nu när en person loggade ut senast (om
personen inte var inloggad -- då det ser ut som förr). Har du i
Inställningar för LysKOM bett om att inte tillåta utloggade,
slipper du dock även fortsättningsvis besnegla utloggade personer.
*** Status (för) session visar nu när en person loggade ut senast om
personen inte är inloggad. Har du i Inställningar för LysKOM bett
om petig utfyllnad av namn så går det dock inte att mata in
namnen på personer som inte är inloggade, och därmed finns ingen
möjlighet att få status för dem.
*** Gå till nästa möte tar prefixargument på samma sätt som Lista
nyheter. Positivt prefixargument betyder gå till nästa möte med
......@@ -438,8 +438,9 @@
*** kom-text-no-prompts anger hur elispklienten skall fråga efter
textnummer när man ger kommandon. Den ersätter
kom-prompt-for-text-no. Se även lyskom-read-text-no-prefix-arg och
lyskom-pick-text-no-strategy-alist för relevant info.
kom-prompt-for-text-no. Se även kom-pick-text-no-strategy-alist
och funktionen lyskom-read-text-no-prefix-arg och för relevant
info.
*** kom-extended-status-information styr om man får se utökad
information när man visar status för person, möte eller server.
......
2002-07-29 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* utilities.el: Removed lyskom-pick-text-no-strategy-alist.
* vars.el.in (kom-pick-text-no-strategy-alist): Renamed from
lyskom-pick-text-no-prefix-strategy-alist to
kom-pick-text-no-strategy-alist and moved here from utilities.el
Fix bug 668:
* english-strings.el, swedigh-strings.el: Added binding of S-TAB
wherever we bound M-TAB.
2002-07-26 David Byers <david.byers@swipnet.se>
Fix bug 661:
* utilities.el (lyskom-set-face-scheme): Warn when faces are
missing and copy the default. Set highlight faces unconditionally
when they are not specify (never warn that these are missing).
* compatibility.el (lyskom-color-values): Removed bogus definition
that fscked up everything.
Fix bug 660:
* flags.el (lyskom-ignored-user-area-vars): Removed from here.
(lyskom-read-options-eval): Removed warning about ignored vars.
Return list of ignored variables.
(lyskom-maybe-set-var-from-string): Added return value.
* startup.el (kom-start-anew): Moved warning about ignored vars
here so it is shown after language is set.
* vars.el.in (lyskom-ignored-user-area-vars): Moved here.
2002-07-24 David Byers <david.byers@swipnet.se>
* Release of 0.46-BETA-3
......
......@@ -618,9 +618,6 @@ Otherwise treat \\ in NEWTEXT string as special:
;;; ================================================================
;;; Color stuff
(defun lyskom-color-values (color)
nil)
(lyskom-external-function set-specifier)
(lyskom-external-function make-specifier)
(lyskom-external-function color-rgb-components)
......
......@@ -27,13 +27,12 @@
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with LysKOM; see the file COPYING. If not, write to Lysator,
c/o ISY, Linköpings universitet, S-581 83 Linköping, SWEDEN, or
c/o ISY, Linköpings universitet, SE-581 83 Linköping, SWEDEN, or
the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA
02139, USA.
Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
Please mail change requests to kom@lysator.liu.se.
For information on how to report bugs or request changes, see
section 3, below.
1. REQUIREMENTS
......@@ -51,25 +50,20 @@
There are some requirements on supplemental elisp packages:
* custom
You need to have a recent version of the custom package
installed. The custom.el file that is bundled with Gnu Emacs
19.34 and older versions of Gnus will not work.
* w3 4.0 or later (optional)
The version that is bundled with recent versions of XEmacs, with
Gnu Emacs 20, with recent versions of Gnus and w3 is the one you
need.
LysKOM can use w3 for displaying HTML. At the time of writing
this, the latest version of W3 is 4.0. It is available from
<URL:http://www.cs.indiana.edu/elisp/w3/w3.html> and included in
many distributions of Emacs. If w3 is not installed, LysKOM will
be unable to display HTML.
Custom is not longer distributed as a separate package, but it
may be available at <URL:http://www.dina.kvl.dk/~abraham/
custom/>. An old version is available in the elisp-client ftp
directory at <URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-
client/>.
* calc (optional)
If you have a version of Gnus installed that uses the old custom
package, it's time to upgrade. The latest version of Gnus is
available from <URL:http://www.gnus.org/>.
LysKOM uses calc to implement the "Compute" command. If you want
to use it you need calc. The latest version of calc, as of
writing this, is available at <URL:ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/
calc/calc-2.02f.tar.gz>
* You should NOT HAVE macedit.el
......@@ -82,19 +76,24 @@
this: "Key sequence < m o u s e - 2 > uses invalid prefix
characters" when you load or compile the elisp client.
* w3 4.0 or later (optional)
* custom (mainly affects users of Gnu Emacs 19.34)
LysKOM can use w3 for displaying HTML. At the time of writing
this, the latest version of W3 is 4.0. It is available from
<URL:http://www.cs.indiana.edu/elisp/w3/w3.html> and included in
many distributions of Emacs. If w3 is not installed, LysKOM will
be unable to display HTML.
You need to have a recent version of the custom package
installed. The custom.el file that is bundled with Gnu Emacs
19.34 and older versions of Gnus will not work.
* calc (optional)
The version that is bundled with recent versions of XEmacs, with
Gnu Emacs 20, with recent versions of Gnus and w3 is the one you
need.
LysKOM uses calc to implement the "Compute" command. If you want
to use it you need calc. The latest version of calc, as of
writing this, is available at <URL:ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/
calc/calc-2.02f.tar.gz>
Custom is not longer distributed as a separate package, but it
may be available at <URL:http://www.dina.kvl.dk/~abraham/
custom/>. An old version is available in the elisp-client ftp
directory at <URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-
client/>.
If you have a version of Gnus installed that uses the old custom
package, it's time to upgrade. The latest version of Gnus is
available from <URL:http://www.gnus.org/>.
......@@ -25,26 +25,26 @@
(M-x l y s k o m RET) to start the client. Enjoy!
3. Reporting bugs
3. Reporting bugs and requesting new features
Before reporting a bug, please check that it is not one of the
known issues below. Please report bugs by posting them to the
bugzilla at http://bugzilla.lysator.liu.se/. You can also e-mail
bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se if you are unable or
unwilling to use bugzilla.
bugzilla at <URL:http://bugzilla.lysator.liu.se/>. If you are
unable or unwilling to use bugzilla, you can e-mail bug reports
and feature requests to bug-lyskom@lysator.liu.se instead.
To evaluate your bug report we need the following information:
o The LysKOM version you are using. This is shown when you start
LysKOM and is also contained in the variable
LysKOM and is also contained in the Emacs lisp variable
lyskom-clientversion.
o The symptoms of the bug. Please be as detailed as possible.
Please do not try to make conclusions. Just give us the facts.
o How you triggered the bug. If you know how to reproduce it,
please tell us. We're pretty good at fixing bugs we can
reproduce.
please tell us. We're really good at quickly fixing bugs we
can reproduce.
o How you started Emacs, what variables you have changed and
which packages you have loaded. If possible, try to reproduce
......@@ -53,23 +53,32 @@
The command kom-bug-report may come in handy. It gives us a lot of
information that you might not think of (such as what the internal
data structures look like). If you post a bug report to our
bugzilla, please make the result of kom-bug-report an attachment
bugzilla, please make the result of kom-bug-report an *attachment*
to your bug report.
4. Known issues
Issue: I have to re-read every FAQ even though I've read them
before!
Reason: Yeah, but that's the way it is. It'll only happen once.
In order to improve FAQ handling in the latest client
version we had to record read FAQs separately from read
texts, and no such record exists for FAQs you read before
upgrading. Sorry about that.
Issue: Cannot enter conference names containing international
characters.
Reason: You may be using a different character coding from the
server, and conversion to the server's coding is not
working. For example, many versions of Emacs are unable to
convert from iso-8859-15 (latin-9) to iso-8859-1 (latin-1)
even though most characters are the same.
Reason: You may be using a different character coding than the
server is using, and conversion to the server's coding is
not working. For example, many versions of Emacs are unable
to convert from iso-8859-15 (latin-9) to iso-8859-1
(latin-1) even though most characters are the same.
Switching to the character coding used by the server by
using set-language-environment (probably to Latin-1) will
using set-language-environment (usually to Latin-1) will
fix this problem. If you are unwilling to do this, you can
try loading the ucs-tables Emacs library (a version of this
file is available from <URL:http://www.lysator.liu.se/
......
......@@ -5,8 +5,8 @@
This procedure should work on any system, including Windows.
1. In Emacs, type `M-x b y t e - c o m p i l e - f i l e RET' and
give the path to the lyskom-@@FLAVOUR@@-@@CLIENTVERSION@@.el contained
in the archive in which you found this README file.
give the path to the lyskom-elisp-client-@@FLAVOUR@@-@@CLIENTVERSION@@.el
contained in the archive in which you found this README file.
You may see some warnings when you compile. These can usually be
ignored. When compilation is done you should have a new file named
......@@ -15,7 +15,8 @@
2. Copy lyskom-@@FLAVOUR@@-@@CLIENTVERSION@@.elc to where you want to
install the client and either rename it to lyskom.elc or create
a symbolic link from lyskom.elc to lyskom-@@FLAVOUR@@-@@CLIENTVERSION@@.elc.
a symbolic link from lyskom.elc to
lyskom-elisp-client-@@FLAVOUR@@-@@CLIENTVERSION@@.elc.
If possible, you should place it in your site-lisp directory.
Check the value of load-path (C-h v l o a d - p a t h RET) to
......
......@@ -78,6 +78,7 @@
(define-key lyskom-en-edit-mode-map (kbd "=") 'kom-menu-button-press-or-self-insert-command)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map (kbd "TAB") 'kom-edit-next-button-or-self-insert)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map (kbd "M-TAB") 'kom-edit-prev-button)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map (kbd "<S-tab>") 'kom-edit-prev-button)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map (kbd "C-c") 'lyskom-en-edit-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-prefix (kbd "C-x") 'lyskom-en-edit-aux-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-prefix (kbd "?") 'lyskom-help)
......@@ -1795,6 +1796,13 @@ have been removed, you can fix the problem by giving the command
(keyboard-cancel . "Cancel")
(keyboard-menu-help . "(choose: C-n, C-p; confirm: RET)")
(customize-help . "See the beginning of the buffer for more information")
(missing-faces . "\
Your text face scheme \"%#1s\" is missing the following faces:
%#2s
Using the default face in place of these faces.
")
))
......@@ -2239,6 +2247,7 @@ have been removed, you can fix the problem by giving the command
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "=") 'kom-menu-button-press)
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "TAB") 'kom-next-link)
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "M-TAB") 'kom-previous-link)
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "<S-tab>") 'kom-previous-link)
;; These should be first in order to be last in the menu of alternatives.
(define-key lyskom-en-mode-map (kbd "A ?") 'lyskom-help)
......@@ -2465,6 +2474,8 @@ have been removed, you can fix the problem by giving the command
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map "\C-c\C-c" 'kom-prioritize-quit)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map "\t" 'kom-next-link)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map "\M-\C-i" 'kom-previous-link)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map (kbd "M-TAB") 'kom-previous-link)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map (kbd "<S-tab>") 'kom-previous-link)
)
(lyskom-language-var local lyskom-prioritize-header-lines en 2)
......@@ -2489,6 +2500,7 @@ have been removed, you can fix the problem by giving the command
(setq lyskom-en-customize-map (make-sparse-keymap))
(define-key lyskom-en-customize-map (kbd "TAB") 'widget-forward)
(define-key lyskom-en-customize-map (kbd "M-TAB") 'widget-backward)
(define-key lyskom-en-customize-map (kbd "<S-tab>") 'widget-backward)
(define-key lyskom-en-customize-map (kbd "C-i") 'widget-forward)
(define-key lyskom-en-customize-map (kbd "M-C-i") 'widget-backward)
(define-key lyskom-en-customize-map (kbd "C-m") 'widget-button-press)
......
......@@ -195,104 +195,102 @@
(blocking-do 'get-text
(pers-stat->user-area pers-stat))))))))
(defvar lyskom-ignored-user-area-vars)
(defun lyskom-read-options-eval (text)
"Handles the call from where we have the text."
(condition-case nil
(if text ;+++ Other error handler
(let* ((lyskom-options-text (text->text-mass text))
(pointers (lyskom-read-options-eval-get-holerith t))
(lyskom-ignored-user-area-vars nil)
common-no elisp-no
(rest lyskom-options-text)
working
(r 1))
(let* ((lyskom-options-text pointers)
word
(r 1))
(while (> (length lyskom-options-text) 2)
(setq word (lyskom-read-options-eval-get-holerith t))
(cond
((lyskom-string= word "common")
(setq common-no r))
((lyskom-string= word "elisp")
(setq elisp-no r))
(t
;; Build up lyskom-other-clients-user-areas so that it
;; contains a list of pairs: (name . number). (string, int).
(setq lyskom-other-clients-user-areas
(cons (cons word r) lyskom-other-clients-user-areas))))
(++ r)))
(setq lyskom-other-clients-user-areas
(nreverse lyskom-other-clients-user-areas))
(setq lyskom-options-text rest)
(while (> (length lyskom-options-text) 2)
(setq working (lyskom-read-options-eval-get-holerith t))
(cond
;; Note that common-no may be nil here, so the comparison
;; cannot be performed with '=.
((equal r common-no)
(let ((lyskom-options-text working)
name gname value)
(while (> (length lyskom-options-text) 2)
(setq gname (lyskom-read-options-eval-get-holerith))
(setq value (lyskom-read-options-eval-get-holerith))
(setq name (concat "kom-" gname))
(if (memq (intern-soft name) lyskom-global-boolean-variables)
(if (string= value "1")
(setq value "t")
(setq value "nil"))
(if (memq (intern-soft name)
lyskom-global-non-boolean-variables)
nil
(setq name (concat "UNK-" gname))
(setq lyskom-global-non-boolean-variables
(cons name lyskom-global-non-boolean-variables))))
(lyskom-maybe-set-var-from-string name value))))
;; Note that elisp-no may be nil here, so the comparison
;; cannot be performed with '=.
((equal r elisp-no)
(let ((lyskom-options-text working)
name value)
(while (> (length lyskom-options-text) 2)
(setq name (lyskom-read-options-eval-get-holerith))
(setq value (lyskom-read-options-eval-get-holerith))
(lyskom-maybe-set-var-from-string name value))))
(t
(let ((pos lyskom-other-clients-user-areas))
(while (and pos
(not (equal
(cdr (car pos)) ;The position or the string.
r)))
(setq pos (cdr pos)))
(if pos
(setcdr (car pos) working))))) ;Insert the string
"Handles the call from where we have the text.
Returns a list of variables that were ignored."
(let ((ignored-user-area-vars nil))
(condition-case nil
(if text ;+++ Other error handler
(let* ((lyskom-options-text (text->text-mass text))
(pointers (lyskom-read-options-eval-get-holerith t))
common-no elisp-no
(rest lyskom-options-text)
working
(r 1))
(let* ((lyskom-options-text pointers)
word
(r 1))
(while (> (length lyskom-options-text) 2)
(setq word (lyskom-read-options-eval-get-holerith t))
(cond
((lyskom-string= word "common")
(setq common-no r))
((lyskom-string= word "elisp")
(setq elisp-no r))
(t
;; Build up lyskom-other-clients-user-areas so that it
;; contains a list of pairs: (name . number). (string, int).
(setq lyskom-other-clients-user-areas
(cons (cons word r) lyskom-other-clients-user-areas))))
(++ r)))
(setq lyskom-other-clients-user-areas
(nreverse lyskom-other-clients-user-areas))
(setq lyskom-options-text rest)
(while (> (length lyskom-options-text) 2)
(setq working (lyskom-read-options-eval-get-holerith t))
(cond
;; Note that common-no may be nil here, so the comparison
;; cannot be performed with '=.
((equal r common-no)
(let ((lyskom-options-text working)
name gname value)
(while (> (length lyskom-options-text) 2)
(setq gname (lyskom-read-options-eval-get-holerith))
(setq value (lyskom-read-options-eval-get-holerith))
(setq name (concat "kom-" gname))
(if (memq (intern-soft name) lyskom-global-boolean-variables)
(if (string= value "1")
(setq value "t")
(setq value "nil"))
(if (memq (intern-soft name)
lyskom-global-non-boolean-variables)
nil
(setq name (concat "UNK-" gname))
(setq lyskom-global-non-boolean-variables
(cons name lyskom-global-non-boolean-variables))))
(unless (lyskom-maybe-set-var-from-string name value)
(setq ignored-user-area-vars
(cons (intern gname) ignored-user-area-vars))))))
;; Note that elisp-no may be nil here, so the comparison
;; cannot be performed with '=.
((equal r elisp-no)
(let ((lyskom-options-text working)
name value)
(while (> (length lyskom-options-text) 2)
(setq name (lyskom-read-options-eval-get-holerith))
(setq value (lyskom-read-options-eval-get-holerith))
(unless (lyskom-maybe-set-var-from-string name value)
(setq ignored-user-area-vars
(cons (intern name) ignored-user-area-vars))))))
(t
(let ((pos lyskom-other-clients-user-areas))
(while (and pos
(not (equal
(cdr (car pos)) ;The position or the string.
r)))
(setq pos (cdr pos)))
(if pos
(setcdr (car pos) working))))) ;Insert the string
;where the position
;was stored.
(++ r))
(++ r))
(when lyskom-ignored-user-area-vars
(lyskom-format-insert-before-prompt
'ignored-user-area-var
(mapconcat 'symbol-name
lyskom-ignored-user-area-vars
"\n ")))
(mapcar 'lyskom-recompile-filter kom-permanent-filter-list)
(mapcar 'lyskom-recompile-filter kom-session-filter-list)
(mapcar 'lyskom-recompile-filter kom-permanent-filter-list)
(mapcar 'lyskom-recompile-filter kom-session-filter-list)
(setq lyskom-filter-list (append kom-permanent-filter-list
kom-session-filter-list))
(setq lyskom-do-when-done (cons kom-do-when-done kom-do-when-done))
;; Remove not found user-areas
(let ((pos lyskom-other-clients-user-areas))
(if pos
(progn
(while (stringp (cdr (car (cdr pos))))
(setq pos (cdr pos)))
(setcdr pos nil))))))
(error (lyskom-message "%s" (lyskom-get-string 'error-in-options-short))))
(setq lyskom-options-done t))
(setq lyskom-filter-list (append kom-permanent-filter-list
kom-session-filter-list))
(setq lyskom-do-when-done (cons kom-do-when-done kom-do-when-done))
;; Remove not found user-areas
(let ((pos lyskom-other-clients-user-areas))
(if pos
(progn
(while (stringp (cdr (car (cdr pos))))
(setq pos (cdr pos)))
(setcdr pos nil))))))
(error (lyskom-message "%s" (lyskom-get-string 'error-in-options-short))))
(setq lyskom-options-done t)
ignored-user-area-vars))
(defun lyskom-read-options-eval-get-holerith (&optional no-coding)
......@@ -325,16 +323,15 @@
(defun lyskom-maybe-set-var-from-string (var string)
"This is a wrapper around lyskom-set-var-from-string that does nothing
if the variable is in kom-dont-read-saved-variables."
(cond ((eq kom-dont-read-saved-variables t) nil)
((memq (intern var) kom-dont-read-saved-variables) nil)
if the variable is in kom-dont-read-saved-variables.
Return non-nil if the variable shouldn't have been set in the first place."