Commit fad4385b authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Roterade ChangeLog. Minns inte vad mer.

parent f9000001
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -17,6 +17,16 @@ Att g
** OSORTERADE
LysKOM fungerar inte i XEmacs i tty-mode. No such face:
kom-active-face. Antingen är det fixat eller så är det inte fel i
20.2.
Om förbindelsen bryts så får man args out of range ibland.
Om förbindelsen bryts i en buffert så ofungerar scrollningen en
gång i en annan buffert. Man trycker SPC och får inte nästa
kommando, utan hamnar överst i bufferten.
Om man byter buffert med C-x b till den sista aktiva KOM-bufferten
så tycker Nästa LysKOM att det inte finns fler aktiva
KOM-sessioner. Funktionen verkar vara lite för känslig för hur
......@@ -25,7 +35,7 @@ Att g
Peter Enderborg hade en 118 tecken bred XEmacs 20.3 med scrollbar,
och vilkalistan blev precis 1 tecken för bred. I Gnu Emacs 19.30
blev det rätt.
blev det rätt. Det verkar som om window-width ljuger.
Race condition när man skickar in inlägg. Fönsterkonfigurationen
återställs asynkront, och det går att trycka C-c C-c k
......@@ -45,12 +55,6 @@ Att g
SÅ]
** MULE-RELATERAT SKRÄP
Vi har kanske inte satt enable-multibyte-characters till nil i
minibufferten.
** VIKTIGA BUGGAR
Buggar i special-insert gör att eoc inte körs, och man har inte
......@@ -99,7 +103,11 @@ Att g
** COMPLETING READ
I LysKOM verkar "Da " expanderas till "D", vilket är Helt Fel.
Om man skriver in ett namn exakt, modulo parenteser, borde det
*antagligen* accepteras som exakt. Jus nu krävs det att man
skriver in parenteserna också. Problem uppstår till exempel om det
finns två möten "(På) TV" och "(Gamla) TV-spel erfarenhetsutbyte".
Om man skriver in "TV" så betraktas det inte som en exakt match.
Man kan få oländiga loopar i completion. Just nu är det inte så
lätt, men det går fortfarande. Problemet uppstår då två teckern
......@@ -160,7 +168,7 @@ Att g
Tommy Persson får LysKOM protocol error. Det kan bero på strulande
modem. Tyvärr var det någon annan som också fick det, som kanske
inte sitter bakom modem. Nu fick Kågedal också problemet, men
fortfarande kan ingen reproducera det.
fortfarande kan ingen reproducera det. Nu har jag också fått det.
......@@ -168,17 +176,6 @@ Att g
** LÄSA INLÄGG
Problem: När ett inlägg är längre än en skärm så är det jobbigt
att tappa bort sig när inlägget är slut och man scrollar mindre än
en skärmlängd. Lösningsförslag: Använd Emacs' kod för att blinka
parentesmatchning (finns i simple.el(blink-matching-open)) för att
blinka på första kolumnen i raden som var längst ner på skärmen
innan man tryckte space. Från Teddy (inlägg 2495321.)
* En testimplementation av detta finns nu och fungerar rätt så
bra. Att använda simple.el var dock inte en bra idé.
Det vore skoj om lyskom.el kunde, som jag har för mig att någon
föreslog en gång, parsa fotnoter av det där slaget [sed-mönster
ungefär] och applicera dem på texten. Det korrigerade inlägget
......@@ -189,11 +186,8 @@ Att g
* Krävs inkrokningar view-text.el för att inte skriva ut att
det finns en fotnot.
* Krävs mer flexibel formatmarkering.
* Krävs att man hämtar fotnoter innan man visar inlägget.
* Troligtvis är det bättre att använda aux-items för detta.
......@@ -320,7 +314,7 @@ Att g
Har detta att göra med lite för optimistisk cache att göra? Kanske
bör man läsa om person-staten innan man varnar för lapp på dörren?
Reentrant blocking-do [FINNS, MEN ANVÄNDS INTE]
Använd blocking.el som innehåller en reentrant blocking-do.
** FOTNOTER
......@@ -363,6 +357,9 @@ Att g
Det i sin tur kräver att man fixar dbck att forcera garb av inlägg
med den här flaggan som inte borde ha den eller nåt sånt.
Implementera aux-items på medlemskap. En iten skulle vara att
medlemskapet egentligen är en inbjudan.
** MARKERINGAR
......
......@@ -421,14 +421,23 @@ converted, before insertion."
(if pop (display-buffer (current-buffer))))
((null kom-show-personal-messages-in-buffer))
(t
(set-buffer (get-buffer-create kom-show-personal-messages-in-buffer))
(goto-char (point-max))
(lyskom-insert string )
(if pop
(save-selected-window
(select-window (display-buffer (current-buffer)))
(goto-char (point-max))
(recenter -1)))))))))
(let ((inhibit-read-only t))
(let ((message-buffer
(car (lyskom-buffers-of-category 'personal-messages))))
(if message-buffer
(set-buffer message-buffer)
(set-buffer (lyskom-get-buffer-create
'personal-messages
kom-show-personal-messages-in-buffer t))
(lyskom-view-mode)
(setq buffer-read-only t)))
(goto-char (point-max))
(lyskom-insert string )
(if pop
(save-selected-window
(select-window (lyskom-display-buffer (current-buffer)))
(goto-char (point-max))
(recenter -1))))))))))
;;; ================================================================
......
......@@ -152,7 +152,8 @@
(lyskom-format-insert 'deleting-text text-no)
(when (lyskom-report-command-answer
(blocking-do 'delete-text text-no))
(lyskom-unmark-text text-no nil))))))
(when is-marked-by-me
(lyskom-unmark-text text-no nil)))))))
......@@ -2042,7 +2043,8 @@ If MARK-NO is nil, review all marked texts."
(let* ((time (or now (blocking-do 'get-time)))
(mlist (cdr (assq (1+ (time->mon time)) lyskom-nameday-alist)))
(dlist (cdr (assq (time->mday time) mlist))))
(cond ((eq 1 (length dlist))
(cond ((null dlist) nil)
((eq 1 (length dlist))
(lyskom-format "%#1s har namnsdag i dag." (car dlist)))
((eq 2 (length dlist))
(lyskom-format "%#1s och %#2s har namnsdag i dag."
......
......@@ -797,24 +797,6 @@ on one line."
(++ r))))
(read-list->nth lyskom-reading-list r)))))))
;; This function is commented out untile we might implement marks in a
;; new way. But it works as it is.
;;(def-kom-command kom-list-marks (&optional mark)
;; "List a summary of marked texts with mark MARK."
;; (interactive (list (or (and current-prefix-arg
;; (prefix-numeric-value current-prefix-arg))
;; (lyskom-read-num-range
;; 1 255
;; (lyskom-get-string 'what-mark-to-list)))))
;; (let ((texts (delq nil
;; (mapcar (function
;; (lambda (x) (and (= (elt (cdr x) 1) mark)
;; (elt (cdr x) 0))))
;; (blocking-do 'get-marks)))))
;; (lyskom-list-summary texts)
;; (lyskom-format-insert 'you-have-marks (length texts) mark)))
(defun lyskom-list-summary (texts)
"List a summary of the texts in TEXTS.
......
......@@ -406,6 +406,8 @@ so it's not as clean as it ought to be."
(not lyskom-edit-mode)
(> (prefix-numeric-value arg) 0)))
(lyskom-set-menus 'lyskom-edit-mode lyskom-edit-mode-map)
(when lyskom-edit-mode
(lyskom-edit-sending-mode 0)
(lyskom-edit-sent-mode 0)
......
......@@ -65,7 +65,10 @@
(define-prefix-command 'lyskom-en-edit-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-en-edit-review-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-en-edit-insert-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-en-edit-aux-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-en-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c" 'lyskom-en-edit-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c\C-x" 'lyskom-en-edit-aux-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-r" 'lyskom-en-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i" 'lyskom-en-edit-insert-prefix)
......@@ -91,11 +94,14 @@
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i8" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i9" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i " 'kom-edit-insert-text)
(define-prefix-command 'lyskom-en-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-a" 'lyskom-en-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-a\C-r" 'kom-edit-add-recipient)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-a\C-c" 'kom-edit-add-copy)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-a\C-m" 'kom-edit-move-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-a\C-x" 'kom-edit-add-cross-reference)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-x\C-p" 'kom-edit-add-personal-comments)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-x\C-n" 'kom-edit-add-no-comments)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-x\C-r" 'kom-edit-add-read-confirm-request)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-a?" 'lyskom-help))
......@@ -896,7 +902,7 @@ You should set it to a better value.\n")
(closed-connection . "
**************************************************
%#2s
LysKOM session killed abnormallly
LysKOM session killed abnormally
Error message: %#1s**************************************************")
(error-not-found . "Error code %#1d. No explanation available.")
......@@ -1425,6 +1431,7 @@ Contents: \"%#9s\"
(conference . "Conference")
(other . "Other")
(person . "User")
(marks . "Marks")
(move . "Go")
(info . "About")
(send . "Send message")
......@@ -1437,7 +1444,14 @@ Contents: \"%#9s\"
(kom-edit-add-recipient . "Add recipient")
(kom-edit-add-copy . "Add carbon copy")
(kom-edit-show-commented . "Review commented")
(kom-edit-insert-commented . "Cite commented")))
(kom-edit-insert-commented . "Cite commented")
(kom-edit-add-bcc . "Add blind carbon copy")
(kom-edit-add-cross-reference . "Add cross reference")
(kom-edit-add-no-comments . "Request no comments")
(kom-edit-add-personal-comments . "Request personal replies")
(kom-edit-add-read-confirm-request . "Request read confirmation")
(kom-edit-move-text . "Move to new recipient")
))
;;(defvar lyskom-swascii-commands nil
;; "The swascii-versions of lyskom-commands.")
......@@ -1532,6 +1546,7 @@ Contents: \"%#9s\"
(define-key lyskom-en-mode-map "P" 'kom-private-answer-previous)
(define-key lyskom-en-mode-map "j" 'kom-jump)
(define-key lyskom-en-mode-map "J" 'kom-super-jump)
(define-key lyskom-en-mode-map "lM" 'kom-list-marks)
(define-key lyskom-en-mode-map "lc" 'kom-list-conferences)
(define-key lyskom-en-mode-map "ln" 'kom-list-news)
(define-key lyskom-en-mode-map "lu" 'kom-list-persons)
......@@ -1965,6 +1980,12 @@ Lists etc. : [INS] Add a line [DEL] Remove a line [*] Modify")
with the Next and Previous LysKOM commands. When turned on the current
buffer is buried.")
(kom-personal-messages-in-window-doc . "\
Controls which window is used to display the buffer with personal messages.
For this setting to have any effect, personal messages must be displayed
in a separate buffer, and that buffer must be displayed automatically
every time a message is received.")
(kom-write-texts-in-window-doc . "\
Controls which window is used to write new texts.")
......@@ -2363,6 +2384,7 @@ Lists etc. : [INS] Add a line [DEL] Remove a line [*] Modify")
(kom-emacs-knows-iso-8859-1-tag . "Emacs can display ISO-8859-1:")
(kom-bury-buffers-tag . "Bury buffers when changing LysKOM:")
(kom-personal-messages-in-window-tag . "Personal messages: ")
(kom-customize-in-window-tag . "LysKOM customization: ")
(kom-write-texts-in-window-tag . "Author new articles: ")
(kom-prioritize-in-window-tag . "Prioritize conferences: ")
......
......@@ -639,7 +639,9 @@ This is a LysKOM button action."
(defun lyskom-button-open-email (but arg text)
"In the LysKOM buffer BUF, ignore ARG and open TEXT as an e-mail address.
This is a LysKOM button action."
(mail nil text))
(if (fboundp 'compose-mail)
(compose-mail text)
(mail nil text)))
(defun lyskom-button-copy-url (but arg text)
"In the LysKOM buffer BUF, ignore ARG and copy TEXT to the kill ring.
......
......@@ -39,9 +39,10 @@
(lyskom-external-function add-submenu)
(defvar lyskom-current-menu-category nil
"Category of menus currently used in buffer")
(make-variable-buffer-local 'lyskom-current-menu-category)
(def-kom-var lyskom-current-menu-category nil
"Category of menus currently used in buffer"
local)
(defvar lyskom-menu-template
'((menu read
......@@ -55,6 +56,11 @@
(item kom-find-root)
(item kom-find-root-review)
(item kom-review-clear)
(hline marks-separator)
(item kom-list-marks)
(item kom-review-marked-texts)
(item kom-review-all-marked-texts)
(item kom-review-clear)
(hline jump-separator)
(item kom-jump)
(item kom-super-jump)
......@@ -102,13 +108,18 @@
'((menu lyskom
((item kom-ispell-message)
(item kom-edit-send)
; (item kom-edit-send-anonymous)
(hline reciever-separator)
(item kom-edit-add-recipient)
(item kom-edit-add-copy)
(item kom-edit-add-bcc)
(item kom-edit-move-text)
(item kom-edit-add-cross-reference)
(hline special-separator)
(item kom-edit-add-no-comments)
(item kom-edit-add-personal-comments)
(item kom-edit-add-read-confirm-request)
(hline comment-separator)
(item kom-edit-show-commented)
; (item kom-edit-insert-commented)
(hline send-separator)
(item kom-edit-quit))))
"The menus for editing LysKOM messages.")
......@@ -120,21 +131,12 @@
(defvar lyskom-menu nil
"A keymap describing the LysKOM top menu.")
;(when (not lyskom-menu)
; (setq lyskom-menu (make-sparse-keymap)))
(defvar lyskom-edit-menu nil
"A keymap the LysKOM menu in the edit buffer.")
;(when (not lyskom-edit-menu)
; (setq lyskom-edit-menu (make-sparse-keymap)))
(defvar lyskom-popup-menu nil
"A keymap the LysKOM menu in the edit buffer.")
;(when (not lyskom-popup-menu)
; (setq lyskom-popup-menu (make-sparse-keymap)))
(defun lyskom-build-menus ()
"Create menus according to LYSKOM-MENUS"
(lyskom-xemacs-or-gnu (lyskom-build-menus-xemacs)
......
......@@ -87,6 +87,7 @@
[kom-list-membership-in-window]
[kom-write-texts-in-window]
[kom-view-commented-in-window]
[kom-personal-messages-in-window]
"\n\n"
section
......@@ -390,6 +391,7 @@ customize buffer but do not save them to the server."
(defvar lyskom-custom-variables
'((kom-emacs-knows-iso-8859-1 (toggle (yes no)))
(kom-personal-messages-in-window (open-window))
(kom-write-texts-in-window (open-window))
(kom-list-membership-in-window (open-window))
(kom-edit-filters-in-window (open-window))
......
......@@ -42,6 +42,14 @@
;;; Start kom.
(defvar lyskom-www-proxy-connect-phase 1
"Phase when reading connection response from www-proxy:
1: (initial phase) waiting for the
string \"HTTP/1.0 2000 Connection established\"
2: we have seen the connection string. After this, it may come lines stating
proxy-agents and other things. They all seem to end with an empty line,
so in this phase we wait for an empty line.")
;;;###autoload
(defun lyskom (&optional host username password session-priority)
"Start a LysKOM session.
......@@ -136,12 +144,33 @@ See lyskom-mode for details."
(setq proc (open-network-stream name buffer
proxy-host
proxy-port))
;; Install our filter.
;; Do this before we send the CONNECT command to
;; the proxy, in case the proxy answers fast.
(setq lyskom-www-proxy-connect-phase 1)
(set-process-filter proc
'lyskom-www-proxy-connect-filter)
(process-kill-without-query proc nil)
(lyskom-process-send-string
proc
(format "\
connect %s:%d HTTP/1.0\r\n\
CONNECT %s:%d HTTP/1.0\r\n\
\r\n"
host port)))
host port))
;; Now wait for the answer from the proxy
;;
;; This is because anything we send before the
;; connection ack will be thrown away by the proxy
;; so it is bad to try to start talking with the
;; server before the connection is up.
(while (eq 'lyskom-www-proxy-connect-filter
(process-filter proc))
(accept-process-output proc))
;; Now the proxy has connected to the kom server
)
(t (setq proc (open-network-stream name buffer
host port)))))
(switch-to-buffer buffer)
......@@ -218,6 +247,24 @@ connect %s:%d HTTP/1.0\r\n\
(unless reused-buffer (kill-buffer buffer))))))))
(defun lyskom-www-proxy-connect-filter (proc output)
"Receive connection acknowledgement from proxy."
(if lyskom-debug-communications-to-buffer
(lyskom-debug-insert proc "-----> " output))
(cond
((and (= lyskom-www-proxy-connect-phase 1)
(string-match "^HTTP/1.0 200.*\r\n" output))
(setq lyskom-www-proxy-connect-phase 2)
;; safety check: see if the empty line is already in this output
(lyskom-www-proxy-connect-filter proc output))
((and (= lyskom-www-proxy-connect-phase 2)
(string-match "^\r\n" output))
(set-process-filter proc 'lyskom-connect-filter))))
(defun lyskom-setup-client-for-server-version ()
"Setup flags according to protocol versions."
(mapcar
......@@ -379,13 +426,14 @@ connect %s:%d HTTP/1.0\r\n\
lyskom-current-conf
0)
(setq lyskom-current-conf 0)
(lyskom-refetch)
;; (cache-initiate-who-info-buffer (blocking-do 'who-is-on))
(cache-set-marked-texts (blocking-do 'get-marks))
;; What is this variable? It is never used. It is ust to
;; fill the cache?
(let ((lyskom-who-am-i (blocking-do 'who-am-i)))
(if lyskom-who-am-i (setq lyskom-session-no lyskom-who-am-i))))
(if lyskom-who-am-i (setq lyskom-session-no lyskom-who-am-i)))
;; Start the prefetch
(lyskom-refetch))
;; If login succeeded, clear the caches and set the language
......
......@@ -66,8 +66,9 @@
(define-prefix-command 'lyskom-sv-edit-review-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-sv-edit-insert-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-sv-edit-aux-prefix)
(define-prefix-command 'lyskom-sv-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c" 'lyskom-sv-edit-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c\C-x" 'lyskom-sv-edit-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c\C-x" 'lyskom-sv-edit-aux-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c}" 'lyskom-sv-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c]" 'lyskom-sv-edit-review-prefix)
......@@ -102,7 +103,6 @@
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c\C-i8" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c\C-i9" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c\C-i " 'kom-edit-insert-text)
(define-prefix-command 'lyskom-sv-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c\C-a" 'lyskom-sv-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c\C-a\C-m" 'kom-edit-add-recipient)
(define-key lyskom-sv-edit-mode-map "\C-c\C-a\C-k" 'kom-edit-add-comment)
......@@ -1448,6 +1448,7 @@ Inneh
(conference . "Mte")
(person . "Person")
(other . "Annat")
(marks . "Markeringar")
(move . "G")
(info . "Om")
(send . "Snd")
......@@ -1460,7 +1461,14 @@ Inneh
(kom-edit-add-recipient . "Addera mottagare")
(kom-edit-add-copy . "Addera extra kopiemottagare")
(kom-edit-show-commented . "terse det kommenterade")
(kom-edit-insert-commented . "Citera det kommenterade")))
(kom-edit-insert-commented . "Citera det kommenterade")
(kom-edit-add-bcc . "Addera fr knnedom")
(kom-edit-add-cross-reference . "Addera korsreferens")
(kom-edit-add-no-comments . "Begr inga kommentarer")
(kom-edit-add-personal-comments . "Begr personliga svar")
(kom-edit-add-read-confirm-request . "Begr lsbekrftelse")
(kom-edit-move-text . "Flytta till en ny mottagare")
))
;;(defvar lyskom-swascii-commands nil
;; "The swascii-versions of lyskom-commands.")
......@@ -1587,6 +1595,7 @@ Inneh
(define-key lyskom-sv-mode-map "P" 'kom-private-answer-previous)
(define-key lyskom-sv-mode-map "h" 'kom-jump)
(define-key lyskom-sv-mode-map "H" 'kom-super-jump)
(define-key lyskom-sv-mode-map "lM" 'kom-list-marks)
(define-key lyskom-sv-mode-map "lm" 'kom-list-conferences)
(define-key lyskom-sv-mode-map "ln" 'kom-list-news)
(define-key lyskom-sv-mode-map "lp" 'kom-list-persons)
......@@ -1594,10 +1603,6 @@ Inneh
(define-key lyskom-sv-mode-map "ls" 'kom-membership)
(define-key lyskom-sv-mode-map "l{" 'kom-list-summary)
(define-key lyskom-sv-mode-map "l[" 'kom-list-summary)
;; (define-key lyskom-sv-mode-map "l" 'kom-list-summary) ; 8-bit emacs
;; (define-key lyskom-sv-mode-map "l" 'kom-list-summary)
;; (define-key lyskom-sv-mode-map "l\M-{" 'kom-list-summary) ; 7(8)-bit emacs
;; (define-key lyskom-sv-mode-map "l\M-[" 'kom-list-summary)
(define-key lyskom-sv-mode-map "lf" 'kom-list-filters)
(define-key lyskom-sv-mode-map "m" 'kom-add-self)
(define-key lyskom-sv-mode-map "M" 'kom-mark-text)
......@@ -1617,10 +1622,6 @@ Inneh
(define-key lyskom-sv-mode-map "ft" 'kom-move-text)
(define-key lyskom-sv-mode-map "f{" 'kom-filter-subject)
(define-key lyskom-sv-mode-map "f[" 'kom-filter-subject)
;; (define-key lyskom-sv-mode-map "f" 'kom-filter-subject)
;; (define-key lyskom-sv-mode-map "f" 'kom-filter-subject)
;; (define-key lyskom-sv-mode-map "f\M-{" 'kom-filter-subject)
;; (define-key lyskom-sv-mode-map "f\M-[" 'kom-filter-subject)
(define-key lyskom-sv-mode-map "ff" 'kom-filter-author)
(define-key lyskom-sv-mode-map "fi" 'kom-filter-text)
(define-key lyskom-sv-mode-map "v" 'kom-who-is-on)
......@@ -2021,6 +2022,12 @@ Listor mm.: [INS] L
LysKOM och liknande funktioner. Pslaget innebr att den aktuella bufferten
lggs sist i buffertlistan nr man byter LysKOM.")
(kom-personal-messages-in-window-doc . "\
Bestmmer i vilket fnster som bufferten med personliga meddelanden visas.
Fr att den hr instllningen skall spela ngon roll s mste personliga
meddelanden visas i en separat buffert, och bufferten mste visas varje
gng det kommer meddelanden.")
(kom-write-texts-in-window-doc . "\
Bestmmer i vilket fnster nya texter skrivs.")
......@@ -2440,6 +2447,7 @@ Listor mm.: [INS] L
(kom-emacs-knows-iso-8859-1-tag . "Emacs frstr ISO-8859-1:")
(kom-bury-buffers-tag . "Begrav buffertar nr man byter LysKOM:")
(kom-personal-messages-in-window-tag . "Personliga meddelanden: ")
(kom-customize-in-window-tag . "Instllningar fr LysKOM: ")
(kom-write-texts-in-window-tag . "Skriv inlgg: ")
(kom-prioritize-in-window-tag . "Prioritera mten: ")
......
......@@ -141,6 +141,11 @@ more information."
more information."
server)
(def-kom-var kom-personal-messages-in-window 'other
"*Where to display personal messages. See kom-write-texts-in-window
for more information."
server)
(def-kom-var kom-customize-format 'long
"*Format of the customize buffer. Must be long or short."
server)
......@@ -565,8 +570,8 @@ A number means wrap articles shorter than the number (in bytes)."
;; Info node reference
("\\*Note[ \n\t]+\\([^:]*\\):\\([^.,\t]*\\)[.,\t]"
info-node 1 2 kom-url-face)
("\\*Note[ \n\t]+\\([^:\n]*\\(\n[^:\n]*\\)?\\):\\([^.,\t\n]*\\(\n[^.,\t\n]*\\)?\\)[.,\t]"
info-node 1 3 kom-url-face)
)
"List of buttons to install in the text mass of LysKOM objects. Each element is
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment