Commit 870d0e10 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Updated NEWS-0.41 a little

parent a72c1685
......@@ -6,6 +6,12 @@ Version 0.41 av elispklienten finns nu tillg
rättningar på ett par mer eller mindra allvarligar buggar i 0.40 och
ett par nya finesser.
Det viktigaste skälet till att släppa en ny version nu är att ett
antal buggar som har rapporterats in absurdum har fixats. Tyvärr
innebär det att en del saker som inte är mogna för release också
slinker med.
* Fitjurs och förbättringar
** Allting går fortare, på grund av lite intelligentare
......@@ -40,6 +46,18 @@ ett par nya finesser.
** Nu används de särskilda anrop som finns i protokollet för att berätta för
servern vad klienten heter.
** Prioritera möten är omskriven. Den uppdaterar informationen i
klienten betydligt snabbare än den gamla versionen, sorterar möten
i prioritetsordning, på samma sätt klienten gör när man läser.
Denna omskrivning är inte ordentligt testad och borde inte ha
släpps riktigt än.
** Kommandot "återse första" (finns på åf) har lags till. Återse
första gör precis samma sak som återse senaste med negativt
argument.
** Återse senaste frågar hur många inlägg man vill se.
* Bugfixar
** Återse senaste fungerar! De problem som rapporterats om detta
......@@ -64,19 +82,30 @@ ett par nya finesser.
** Elispklienten hänger fortfarande ibland men vi vet inte varför. Det
är numera lite enklare att avbryta och några hängningar har
eliminerats, men problemet är inte löst. Problemet är att emacs gör
poll() med timeout satt till noll sekunder upprepat, trots att det
rimligen borde finnas data tillgängligt. Det kan vara ett
kodningsfel, det kan vara en bug i emacs och det kan kanske vara så
att svaret helt enkelt dröjer. Vi har numera en explicit timeout
som per default är satt till en sekund, så emacs bör inte dra 100%
CPU även om den fortfarande stannar ibland.
poll() upprepat, trots att det rimligen borde finnas data
tillgängligt. Det kan vara ett kodningsfel, det kan vara en bug i
Emacs och det kan kanske vara så att svaret helt enkelt dröjer. Vi
har numera en explicit timeout som per default är satt till en
sekund, så emacs bör inte dra 100% CPU även om den fortfarande
stannar ibland.
** Man kan inte filtrera anonyma inlägg eller inlägga av personer som
inte längre existerar. Den här buggen har låg prioritet.
** Återse senaste och återse första kan ta väldigt lång tid om de
måste söka igenom många texter. Den kommer speciellt att ta lång
tid om man återser fler inlägg än en person har skrivit till ett
möte med många inlägg. Detta är egentligen inte en bug, men det är
lika bra att nämna det så ingen rapporterar det i onödan.
** Om det kommer asynkrona meddelanden lite olyckligt så kommer
kom-first-line-face att användas på för många rader. Den här buggen
är har låg prioritet.
är har låg prioritet. Eventuellt är buggen fixad: ingen minns
säkert.
** Om man går ur ett möte medan man prioriterar möten kan man inte
spara den nya prioriteringen. Denna bug kommer nog att fixas på
något vis såsmåningom.
Migrering från 0.38 till nyare versioner
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment