Commit 262d4409 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Initial revision

parent 4bf36b6f
Hej!
Du vill tydligen veta mer om LysKOM:s mailserver (eller kanske
egentligen om LysKOM).
Ge ett kommando per rad i ditt brev. Mailservern klarar av dessa
kommandon (stora eller sm} bokst{ver spelar ingen roll. En inbyggd
DWIM gissar vad du vill om du skulle stava fel.):
send <file> Skicka tillbaks filen. Du kan r{kna upp flera
filer. Filerna kommer att skickas i ett mail.
Nedan finns en listning p} de texter som finns
just nu.
versions Ger information om vilka versioner av de olika
programmen som {r senaste.
uuencode <prog> Skickar ett mail som inneh}ller ett visst
program. Se tabell nedan.
split <size> <prog> Som uuencode, men om brevet blir st|rre {n
ungef{r <size> kilobytes kommer det att delas
upp i block om max <size> kilobytes. Kan vara
bra om n}gon mailer p} v{gen {ter upp f|r
stora brev.
pom Talar om m}nens fas.
reply <email-addr> S{nd svaret p} f|ljande kommandon till
<email-addr> i st{llet f|r att l{sa det ur
RFC-822-headern.
language <lang> V{lj spr}k p} svaret. De spr}k som supportas
nu {r "svenska", "swedish" och "english", men
vissa hj{lpfiler finns bara p} det ena
spr}ket. Normalt defaultar mailservern till
engelska, men om adressen som svaret skickas
till sluter med ".se" s} v{ljs svenska i
st{llet.
help S{nd den h{r filen.
break Skicka iv{g det mail som har skapats av
f|reg}ende kommandon. Forts{tt att processa
brevet.
quit Skicka iv{g det mail som har skapats av
f|reg}ende kommandon. Sluta processa brevet.
Om din mailer alltid l{gger in en signatur kan
det vara bra att ge det h{r kommandont innan
den.
subscribe <email-addr> Prenumerera p} v}r mailinglista. H{r
annonseras nya versioner av programmen, och vi
ber{ttar n{r vi sl{pper patchar.
vilka Ger en |gonblicksbild |ver vilka personer som
{r inloggade i Lysators LysKOM just n{r brevet
processas.
Du kan {ven n} utvecklingsgruppen via adressen kom@lysator.liu.se.
Inled {renderaden med HUMAN: s} f}r du ett personligt svar.
Skicka buggrapporter till bug-lyskom@lysator.liu.se.
Lista |ver hj{lpfiler (som kan skickas med SEND):
info Introduktion till LysKOM.
help Den h{r filen.
server-install Installationshandledning till servern.
elisp-install Samma sak som info.
lyskom-ad En postscriptfil som genererar en A4 med reklam f|r
LysKOM.
prot-a.txt En fil som beskriver protokollet mellan server och
klient. Ca 32 Kbyte.
Lista |ver program som kan h{mtas med UUENCODE eller SPLIT:
server Servern. Den compressade tarfilen {r ca 400 Kbyte.
Om det finns n}gra patchar till den senaste versionen
kommer det automagiskt att mailas ocks}.
elisp-client Den utan tvekan b{sta klienten. Beroende p} hur du har
satt language f}r du en svensk eller engelsk version.
elisp-client.elc En bytekompilerad version. N}got mindre {n
elisp-client eftersom kommentarer f|rsvinner vid
byte-compileringen.
elisp-client.info En manual till klienten, p} info-format.
elips-client.txt Samma som elips-client.info, men som en ren textfil.
Manualen finns f n endast p} svenska.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment