Commit 2d28fca5 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Initial revision

parent 971542c0
Ja, vi har ett kom-system som vi kallar LysKOM. Det {r under utveckling
just nu s} det finns fortfarande buggar men ge inte upp om det skulle
st{lla till problem. Har du tillg}ng till en UNIX-maskin med gnu-emacs
skall det inte vara n}gra problem (mer {n att det kan g} l}ngsamt).
H{r {r en liten beskrivning av hur du g|r f|r att komma in. Du m}ste
n{mligen ha ett litet program som din emacs k|r som vi skrivit:
1. cd; mkdir lyskom; cd lyskom
2. ftp ftp.lysator.liu.se
3. user ftp
4. Password ge din mailadress
5. cd /pub/lyskom
# betyder anv{nde det h|gsta existerande numret.
6. bin
7. get elisp-client-#.txt.Z
8. get lyskom-#.elc.Z
9. quit
10. uncompress *
11. mv lyskom-#.elc lyskom.elc
12. emacs $HOME/.emacs
13. M-> (autoload 'lyskom (expand-file-name "~/lyskom/lyskom")
"K|ra lyskom" t) C-x C-e C-x C-s
14. M-x lyskom <RET>
15. Ange server (kom.lysator.liu.se)
16. Ange ditt namn
17. Ange ett l|sen men v{lj ett som du inte anv{nder n}gon annanstans
vi v}gar inte garantera s{kerheten eftersom vi inte implementerat
n}gon kryptering.
Kom ih}g, det kan h{nga sig ibland (Om det tar minuter att logga in {r
det normalt).
N{r inget annat fungerar och man f}r en massa Symbols function
definition is void: nil. Kan du trycka 'r'.
Funkar inte det heller, till exempel i uppkopplingsskedet s} {r det
bara att d|da bufferten och b|rja om fr}n steg 14.
Lycka till.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment