Commit 5af6ade8 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

(30=add-recipient): The third argument is now officially a BOOL.

parent 633fca82
......@@ -626,9 +626,14 @@ commands : RPC (
30=add-recipient(1) ( text-no : Text-No; ! RECOMMENDED
conf-no : Conf-No;
type : Misc-Info; )
carbon_copy : BOOL; )
;
! Type får endast vara recpt eller cc-recpt.
! Om carbon_copy är sann kommer en cc-recpt att skapas, annars
! en recpt. (I tidigare specar angavs det tredje argumentet
! som "type : Misc-Info" men det var felaktigt. Det har
! alltid varit strängen "0" eller "1" som har överförts, och
! beskrivningen blir snyggare om det tredje argumentet
! betraktas som en BOOL).
45=broadcast(1) ( message : HOLLERITH; ) ! OBSOLETE
;
......@@ -859,7 +864,7 @@ commands : RPC (
76=lookup-z-name(7) ( name : HOLLERITH; ! RECOMMENDED
want_persons : BOOL;
want_confs : BOOL; )
result : Conf_Z_Info-List;
result : Conf-Z-Info-List;
! Expandera ett förkortat namn och returnera en lista med
! nummer, namn och typ på de möten/personer som det kan vara.
! Om want_persons är 0 kommer inga personer att personer att
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment