Commit cbe65c32 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Updated.

parent 2622f2f2
......@@ -30,17 +30,20 @@ h
Checka in ./mkmi, scripts/mkmi.m4 och alla Makefile.src.
K|r:
Kör:
./mkmi
autoconf
Checka in allt.
G|r:
Gör:
make dist
G|r:
Jämför innehållet i tarfilen med föregående tarfil, och se till att
lagom antal filer har tillkommit/försvunnit.
Gör:
cvs tag server-1-1-1 ; # Eller vad det nu ska va'.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment