Commit f6b1d11f authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Uppdaterat en massa information till dags dato.

parent a209a227
Ja, vi har ett kom-system som vi kallar LysKOM. Det {r under utveckling
just nu s} det finns fortfarande buggar men ge inte upp om det skulle
st{lla till problem. Har du tillg}ng till en UNIX-maskin med gnu-emacs
skall det inte vara n}gra problem (mer {n att det kan g} l}ngsamt).
Vi i datorf|reningen Lysator vid Link|pings tekniska H|gskola har ett
kom-system som vi kallar LysKOM. Det {r |ppet f|r vem som helst att
prova att koppla upp sig och prova. Systemet {r under utveckling just
nu s} det finns fortfarande buggar men ge inte upp om det skulle
st{lla till problem. Har du tillg}ng till en UNIX-maskin med
internetanslutning och gnu-emacs skall det inte vara n}gra problem
(mer {n att det kan g} l}ngsamt).
H{r {r en liten beskrivning av hur du g|r f|r att komma in. Du m}ste
n{mligen ha ett litet program som din emacs k|r som vi skrivit:
......@@ -10,8 +13,8 @@ n{mligen ha ett litet program som din emacs k|r som vi skrivit:
2. ftp ftp.lysator.liu.se
3. user ftp
4. Password ge din mailadress
5. cd /pub/lyskom
# betyder anv{nde det h|gsta existerande numret.
5. cd /pub/lyskom/elisp-client
# betyder anv{nd det h|gsta existerande numret.
6. bin
7. get elisp-client-#.txt.Z
8. get lyskom-#.elc.Z
......@@ -24,9 +27,15 @@ n{mligen ha ett litet program som din emacs k|r som vi skrivit:
14. M-x lyskom <RET>
15. Ange server (kom.lysator.liu.se)
16. Ange ditt namn
17. Ange ett l|sen men v{lj ett som du inte anv{nder n}gon annanstans
vi v}gar inte garantera s{kerheten eftersom vi inte implementerat
n}gon kryptering.
17. Ange ett personligt l|sen
18. Det f|rsta som h{nder {r att du f}r skriva en presentation. Den
kommer att l{ggas in i m|tet presentationer av nya medlemmar som
alla kan l{sa. Vill du v{nta att skriva presentation s} g}r det
bra genom att du sl{nger den med C-c C-k (alla inl{gg sl{ngs s}),
vill du d{remot skicka in den s} anv{nd lite f|rfattartalanger n{r
du beskriver dig sj{lv. Det {r trevligare. Du skickar in med C-c
C-c. [r du ovan vid emacs editeringskommandon s} {r det nog b{st
att v{nta om du inte lyckas f} till en snygg presentation.
Kom ih}g, det kan h{nga sig ibland (Om det tar minuter att logga in {r
det normalt).
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment