Commit f7d27737 authored by Per Cederqvist's avatar Per Cederqvist
Browse files

Initial revision

parent 9cb67140
This swedish text describes how the client knows which texts the user
has not yet read. It is extracted from the LysKOM-server that runs
at lysator.liu.se.
-------------------------------------------------------------------
102868 1991-09-07 20:40 /132 rader/ ceder (Per Cederqvist Lysator)
Kommentar till text 102846 av Jonas S Karlsson (@Link ping enl CSN)
Mottagare: LysKOM internals <1804>
Markerad av dig och 2 andra.
[rende: Hur man vet vad som {r ol{st.
------------------------------------------------------------
Varje person har en lista |ver vilka m|ten han {r med i. F|r varje
m|te han {r med i lagras i en struct som vi kallar Membership:
* m|tesnumret
* prioriteten p} m|tet
* n{r man senast l{ste en text i m|tet (markerade en text i
m|tet som l{st)
* vilka texter man har l{st (lokala m|tesnummer)
Just nu lagras det som
Local_text_no last_text_read;
u_short no_of_read_texts;
Local_text_no *read_texts;
vilket inneb{r att man har l{st alla texter fram till och
med last_text_read, och dessutom alla texter som finns i den
dynamiskt allokerade arrayen read_texts (som inneh}ller
no_of_read_texts texter).
query_read_texts tar som argument en person och ett m|te (som
eventuellt kan vara en brevl}da) och returnerar den personens
Membership f|r just det m|tet. Till protokoll B kommer vi att d|pa om
funktionen till get_membership.
> 102846 1991-09-07 17:05 /16 rader/ Jonas S Karlsson (@Link ping enl CSN)
> Mottagare: LysKOM internals <1801>
> [rende: Protokollet fr{ga...
102846 {r ett globalt textnummer. Vi anv{nder typen Text_no f|r att
lagra och hantera s}dana nummer. 1801 {r ett lokalt nummer f|r m|tet
LysKOM internals. S}dana nummer lagras i en Local_text_no. (B}de
Text_no och Local_text_no {r 32 bittar just nu).
F|r varje m|te finns en relation MAP : Local_text_no -> Text_no. Med
anropet get_map kan man h{mta en tabell med vars hj{lp man kan g|ra den
|vers{ttningen f|r ett visst m|te.
get_created_texts ger en lista som inneh}ller de texter som en viss
person har skrivit.
F|r att ta reda p} vilka m|ten man har ol{sta inl{gg i g|r man s} h{r:
1) get_unread_confs (ditt personnummer)
Du f}r en lista med m|tesnummer. LysKOM garanterar att du inte har
n}got ol{st i n}got annat m|te, men det kan h{nda att den ger tillbaks
n}gra m|ten som du i verkligheten inte har n}got ol{st i.
De m|ten man f}r tillbaks {r de d{r de existerar (eller har existerat)
en text med ett h|gre lokalt textnummer {n last_text_read i ditt
Membership i m|tet i fr}ga.
2a) G|r query_read_texts f|r alla m|ten i listan du fick i steg 1.
2b) Samtidigt h{mtar du m|tesstatusen f|r de m|tena (med
get_conf_stat).
3) Samla ihop alla svaren och sortera dom s} att man f}r l{sa
inl{ggen i r{tt ordning.
4) Ta det f|rsta m|tet. J{mf|r det h|gsta lokala numret som existerar
(det kan du f} fram ur m|tesstatusen) med last_text_read i ditt
Membership. Om det visar sig att det finns texter du inte har l{st
m}ste du g|ra ett get_map f|r att ta reda p} vilket globalt textnummer
de ol{sta texterna har.
5) Sl} upp varje lokalt textnummer som du inte har l{st i mappen. Du
f}r ett Text_no. Om du f}r en nolla inneb{r det att den text som hade
det numret har raderats eller subtraherats fr}n m|tet. Ignorera det
lokala numret och tag n{sta.
6) N{r du f}r ett textnummer som inte {r noll h{mtar du textstatusen
och textmassan (sj{lva texten) med get_text_stat och get_text, och
visar den p} sk{rmen. N{r anv{ndaren har l{st klart texten talar du om
det f|r servern med mark_as_read (som tar ett m|tesnummer och ett
Local_text_no som argument och uppdaterar ditt Membership f|r det
m|tet). Om texten har flera mottagare som du {r medlem i ska du anropa
mark_as_read en g}ng f|r varje mottagare.
Repetera steg 5 och 6 tills du har l{st ut m|tet. Se till att du
f|ljer kommentartr{det, om anv{ndaren vill det.
Repetera steg 4 tills allt {r utl{st.
Visa alla markerade.
Se tiden.
=================================================================
S} g}r det till, grovt sett. Saker och ting kompliceras av att det
hela tiden skrivs nya texter. Servern skickar ut ett asynkront
meddelande n{r en ny text skapas (i ett m|te som man {r medlem i). I
meddelandet finns hela textstatusen (s} att man slipper h{mta den).
En annan grej som g|r det hela komplicerat {r att man g{rna vill att
klienten ska h{mta saker i f|rv{g n{r man inte har n}got annat att
g|ra. Man vill att klienten inte ska h{mta samma information mer {n en
g}ng. Man vill f} upp den f|rsta texten s} snabbt som m|jligt. Man
vill kunna g|ra Lista Nyheter s} snabbt som m|jligt. Det finns m}nga
saker man kan optimera p} olika s{tt.
Elispklienten g|r inte riktigt som jag har beskrivit det p} alla
st{llen, men resultatet blir i princip det samma. En del av anropen
(t ex get_unread_confs) har vi inf|rt i efterhand f|r att vi m{rkte
att det var n|dv{ndigt f|r att f} saker och ting att g} n}gorlunda
snabbt.
Vi har medvetet valt att g|ra s} mycket jobb som m|jligt i klienten,
och s} lite jobb som m|jligt i servern. Nu, n{r det blev s} att
klienten {r skriven i elisp, s} skulle vi nog ha f}tt ett snabbare
system (s{rskilt uppstarten) om servern varit mer intelligent och valt
i vilken ordning texter ska visas. Systemet {r designat med m}let att
det inte ska bli l}ngsammare {ven om m}nga klienter kopplar upp sig
samtidigt, och det m}let har vi nog n}tt. (Att det kan g} l}ngsamt n{r
5-6 personer k|r sin elispklient p} lysator.liu.se beror inte p}
svarstiderna fr}n LysKOM-servern, utan p} att emacsarna blir
l}ngsamma. De som k|r fr}n en obelastad maskin samtidigt m{rker inte
att det g}r l}ngsamt (skryt, skryt:-)). (Nej, det finns inga m{tningar
som bekr{ftar det h{r - men jag t{nker m{ta lite responstider senare i
h|st).
Med en smart klient skriven i c kommer LysKOM att bli snabbt. Om
c-klienterna k|rs p} varsin maskin (var och en har sin egen
arbetsstation) tror jag att systemet kommer att klara "tillr{ckligt"
m}nga anv{ndare. (LysKOM {r ju ett lokalt media. Om hela v{rlden k|rde
p} samma LysKOM-server i st{llet f|r att skriva news skulle det bli
olidligt att l{sa LysKOM {ven om man bortser fr}n responstider...)
P}peka g{rna eventuella oklarheter i den h{r texten. Jag t{nker skicka
med den bland dokumentationen vi har i serverreleasen som vi snart
g|r, s} jag vill att texten ska vara begriplig...
(102868) -----------------------------------
This swedish text describes how the client knows which texts the user
has not yet read. It is extracted from the LysKOM-server that runs
at lysator.liu.se.
-------------------------------------------------------------------
102868 1991-09-07 20:40 /132 rader/ ceder (Per Cederqvist Lysator)
Kommentar till text 102846 av Jonas S Karlsson (@Link ping enl CSN)
Mottagare: LysKOM internals <1804>
Markerad av dig och 2 andra.
[rende: Hur man vet vad som {r ol{st.
------------------------------------------------------------
Varje person har en lista |ver vilka m|ten han {r med i. F|r varje
m|te han {r med i lagras i en struct som vi kallar Membership:
* m|tesnumret
* prioriteten p} m|tet
* n{r man senast l{ste en text i m|tet (markerade en text i
m|tet som l{st)
* vilka texter man har l{st (lokala m|tesnummer)
Just nu lagras det som
Local_text_no last_text_read;
u_short no_of_read_texts;
Local_text_no *read_texts;
vilket inneb{r att man har l{st alla texter fram till och
med last_text_read, och dessutom alla texter som finns i den
dynamiskt allokerade arrayen read_texts (som inneh}ller
no_of_read_texts texter).
query_read_texts tar som argument en person och ett m|te (som
eventuellt kan vara en brevl}da) och returnerar den personens
Membership f|r just det m|tet. Till protokoll B kommer vi att d|pa om
funktionen till get_membership.
> 102846 1991-09-07 17:05 /16 rader/ Jonas S Karlsson (@Link ping enl CSN)
> Mottagare: LysKOM internals <1801>
> [rende: Protokollet fr{ga...
102846 {r ett globalt textnummer. Vi anv{nder typen Text_no f|r att
lagra och hantera s}dana nummer. 1801 {r ett lokalt nummer f|r m|tet
LysKOM internals. S}dana nummer lagras i en Local_text_no. (B}de
Text_no och Local_text_no {r 32 bittar just nu).
F|r varje m|te finns en relation MAP : Local_text_no -> Text_no. Med
anropet get_map kan man h{mta en tabell med vars hj{lp man kan g|ra den
|vers{ttningen f|r ett visst m|te.
get_created_texts ger en lista som inneh}ller de texter som en viss
person har skrivit.
F|r att ta reda p} vilka m|ten man har ol{sta inl{gg i g|r man s} h{r:
1) get_unread_confs (ditt personnummer)
Du f}r en lista med m|tesnummer. LysKOM garanterar att du inte har
n}got ol{st i n}got annat m|te, men det kan h{nda att den ger tillbaks
n}gra m|ten som du i verkligheten inte har n}got ol{st i.
De m|ten man f}r tillbaks {r de d{r de existerar (eller har existerat)
en text med ett h|gre lokalt textnummer {n last_text_read i ditt
Membership i m|tet i fr}ga.
2a) G|r query_read_texts f|r alla m|ten i listan du fick i steg 1.
2b) Samtidigt h{mtar du m|tesstatusen f|r de m|tena (med
get_conf_stat).
3) Samla ihop alla svaren och sortera dom s} att man f}r l{sa
inl{ggen i r{tt ordning.
4) Ta det f|rsta m|tet. J{mf|r det h|gsta lokala numret som existerar
(det kan du f} fram ur m|tesstatusen) med last_text_read i ditt
Membership. Om det visar sig att det finns texter du inte har l{st
m}ste du g|ra ett get_map f|r att ta reda p} vilket globalt textnummer
de ol{sta texterna har.
5) Sl} upp varje lokalt textnummer som du inte har l{st i mappen. Du
f}r ett Text_no. Om du f}r en nolla inneb{r det att den text som hade
det numret har raderats eller subtraherats fr}n m|tet. Ignorera det
lokala numret och tag n{sta.
6) N{r du f}r ett textnummer som inte {r noll h{mtar du textstatusen
och textmassan (sj{lva texten) med get_text_stat och get_text, och
visar den p} sk{rmen. N{r anv{ndaren har l{st klart texten talar du om
det f|r servern med mark_as_read (som tar ett m|tesnummer och ett
Local_text_no som argument och uppdaterar ditt Membership f|r det
m|tet). Om texten har flera mottagare som du {r medlem i ska du anropa
mark_as_read en g}ng f|r varje mottagare.
Repetera steg 5 och 6 tills du har l{st ut m|tet. Se till att du
f|ljer kommentartr{det, om anv{ndaren vill det.
Repetera steg 4 tills allt {r utl{st.
Visa alla markerade.
Se tiden.
=================================================================
S} g}r det till, grovt sett. Saker och ting kompliceras av att det
hela tiden skrivs nya texter. Servern skickar ut ett asynkront
meddelande n{r en ny text skapas (i ett m|te som man {r medlem i). I
meddelandet finns hela textstatusen (s} att man slipper h{mta den).
En annan grej som g|r det hela komplicerat {r att man g{rna vill att
klienten ska h{mta saker i f|rv{g n{r man inte har n}got annat att
g|ra. Man vill att klienten inte ska h{mta samma information mer {n en
g}ng. Man vill f} upp den f|rsta texten s} snabbt som m|jligt. Man
vill kunna g|ra Lista Nyheter s} snabbt som m|jligt. Det finns m}nga
saker man kan optimera p} olika s{tt.
Elispklienten g|r inte riktigt som jag har beskrivit det p} alla
st{llen, men resultatet blir i princip det samma. En del av anropen
(t ex get_unread_confs) har vi inf|rt i efterhand f|r att vi m{rkte
att det var n|dv{ndigt f|r att f} saker och ting att g} n}gorlunda
snabbt.
Vi har medvetet valt att g|ra s} mycket jobb som m|jligt i klienten,
och s} lite jobb som m|jligt i servern. Nu, n{r det blev s} att
klienten {r skriven i elisp, s} skulle vi nog ha f}tt ett snabbare
system (s{rskilt uppstarten) om servern varit mer intelligent och valt
i vilken ordning texter ska visas. Systemet {r designat med m}let att
det inte ska bli l}ngsammare {ven om m}nga klienter kopplar upp sig
samtidigt, och det m}let har vi nog n}tt. (Att det kan g} l}ngsamt n{r
5-6 personer k|r sin elispklient p} lysator.liu.se beror inte p}
svarstiderna fr}n LysKOM-servern, utan p} att emacsarna blir
l}ngsamma. De som k|r fr}n en obelastad maskin samtidigt m{rker inte
att det g}r l}ngsamt (skryt, skryt:-)). (Nej, det finns inga m{tningar
som bekr{ftar det h{r - men jag t{nker m{ta lite responstider senare i
h|st).
Med en smart klient skriven i c kommer LysKOM att bli snabbt. Om
c-klienterna k|rs p} varsin maskin (var och en har sin egen
arbetsstation) tror jag att systemet kommer att klara "tillr{ckligt"
m}nga anv{ndare. (LysKOM {r ju ett lokalt media. Om hela v{rlden k|rde
p} samma LysKOM-server i st{llet f|r att skriva news skulle det bli
olidligt att l{sa LysKOM {ven om man bortser fr}n responstider...)
P}peka g{rna eventuella oklarheter i den h{r texten. Jag t{nker skicka
med den bland dokumentationen vi har i serverreleasen som vi snart
g|r, s} jag vill att texten ska vara begriplig...
(102868) -----------------------------------
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment