Commit 094ae866 authored by Niels Möller's avatar Niels Möller
Browse files

Use uint8_t for sexp strings.

parent 748e2c54
2016-08-05 Niels Möller <nisse@lysator.liu.se>
* examples/hogweed-benchmark.c (bench_rsa_init): Use uint8_t for
sexp strings.
(bench_dsa_init): Likewise.
* examples/io.c (read_file): Use size_t for sizes, and uint8_t for
the contents.
......
......@@ -173,7 +173,7 @@ struct rsa_ctx
static void *
bench_rsa_init (unsigned size)
{
char rsa1024[] =
unsigned char rsa1024[] =
"{KDExOnByaXZhdGUta2V5KDE0OnJzYS1wa2NzMS1zaGExKDE6bjEyOToA90+K5EmjbFJBeJD"
" xP2KD2Df+0Twc9425uB+vhqTrVijtd2PnwEQDfR2VoducgkKcXJzYYyCNILQJbFAi2Km/sD"
" jImERBqDtaI217Ze+tOKEmImexYTAgFuqEptp2F3M4DqgRQ7s/3nJQ/bPE5Hfi1OZhJSShu"
......@@ -188,7 +188,7 @@ bench_rsa_init (unsigned size)
" tAiGzthfSbFsBiLQgb3VOr+AeIybT+XKSgxOmM2NDojigqARWN5u1CVDVuD2L2ManpoGiM6"
" kQ6FaJjqRjxeRRKFrQxGJa9tM1hqStxokC1oJidgaOLGnn60iwzToug9KSkp}";
char rsa2048[] =
unsigned char rsa2048[] =
"{KDExOnByaXZhdGUta2V5KDE0OnJzYS1wa2NzMS1zaGExKDE6bjI1NzoAtxWXiglIdunDK48"
" 8I0vW0wTqnh/riW9pLk8n1F8MUPBFdhvkkl0bDQqSJPUvSHy+w4fLVwcEzeI4qFyo3b2Avz"
" JK20MFbt/WfHD1TbxuK8rNqXyqmqjJ9vgjtV9nPzAz7CM9ogs3/RJHpcfZPQF15ifizleUZ"
......@@ -294,7 +294,7 @@ bench_dsa_init (unsigned size)
struct dsa_ctx *ctx;
struct sexp_iterator i;
char dsa1024[] =
unsigned char dsa1024[] =
"{KDExOnByaXZhdGUta2V5KDM6ZHNhKDE6cDEyOToA2q4hOXEClLMXXMOl9xaPcGC/GeGmCMv"
" VCaaW0uWc50DvvmJDPQPdCehyfZr/1dv2UDbx06TC7ls/IFd+BsDzGBRxqIQ44J20cn+0gt"
" NMIXAocE1QhCCFaT5gXrk8zMlqBEGaP3RdpgxNanEXkTj2Wma8r1GtrLX3HPafio62jicpK"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment