Skip to content

Draft: Script för fler bakgrunder till slim

Oscar Vestlund requested to merge ove/freebsd:master into master

fixar slumpmässig bakgrund till slim varje gång scriptet bakground.sh körs. (!!!något borde kalla på scriptet ibland!!!) Den slumpmässiga bakgrunden hämtas från mappen "bakgrunder". Bilder i bakgrunder/ borde vara av typen jpg för att det ska funka.

Edited by Oscar Vestlund

Merge request reports