Commit 1df8eed2 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

No commit message

No commit message
parent 639dfaea
Nyheter i lyskom.el 0.45
========================
Version 0.45 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.
<URL:ftnp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.45.tar.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.45 samt under namnet NEWS-0.45 i
tar-arkivet.
Se även MIGRATION-0.44-0.45 för information som är av intresse när man
byter från 0.44 till 0.45 (samma information finns här, men är mer
detaljerad i den andra filen.)
Frivilliga sökes som är intresserade av att försöka få elispklienten
att fungera bättre tillsammans med XEmacs. Till exempel vore det
att fungera ännu bättre tillsammans med XEmacs. Till exempel vore det
trevligt med nybörjarvänliga knappar och liknanade otyg.
* Fitjurs och förbättringar
** Det går att köra elispklienten under XEmacs. Man behöver minst
version 19.14 av XEmacs för att det skall fungera, men på grund av
buggar i XEmacs 19.14 så kan LysKOM ibland dra förskräckligt mycket
CPU, och fönsterhanteringen kan bli galen. Dessa buggar skall vara
fixade i 19.15 och 20.0.
** Man kan byta språk under körning. För tillfället finns engelska och
svenska att tillgå, men om någon känner för att översätta klienten
till något annat språk, till exempel esperanto, swahili, urdu eller
japanska så tar vi tacksamt emot hjälpen.
** I variabeln som väljer hur URLer hanteras kan man lägga in symbolen
"default". Då kommer LysKOM att använda browse-url för att visa
URLen. Ett lämpligt värde för kom-url-viewer-preferences är således
'(emacs default). Då kommer ftp, file och mailto-URLer att visas i
Emacs och allt annat visas beroende på hur
browse-url-browser-function är satt.
** Numera går det alldeles utmärkt att gå med och gå ur möten medan
mötesprioriteringsbufferten är uppe. Den hålls synkroniserad med
LysKOM-sessionen.
** En nygammal prefetch har börjat användas. Detta gör att allting går
mycket fortare, men har sidoeffekten att det kan se ut som om man
har läst ut LysKOM innan klienten har läst in alla information från
servern.
** Det går hjälpligt att köra elispklienten under XEmacs.
** Färgläggning av KOM-bufferten sker även under Windows-versionen av
Emacs.
** Kommandot "Återse fler inlägg", bunder till "åy" fortsätter ett
återsekommando från den plats det slutade, med samma kriterier. Det
innebär att Återse senaste 10 av XX till YY följt av Återse 10 fler
inlägg kommer att visa de senaste 20 inläggen av XX till YY i två
omgångar (10 per kommando.)
** Kommandot "Återse fler inlägg", bunder till "åy" (som i Återse
Ytterligare) fortsätter ett återsekommando från den plats det
slutade, med samma kriterier. Det innebär att Återse senaste 10 av
XX till YY följt av Återse 10 fler inlägg kommer att visa de
senaste 20 inläggen av XX till YY i två omgångar (10 per kommando.)
** Man kan numera stoppa in vektorer som tangentbordsmakron i
kom-do-when-done.
......@@ -40,18 +65,28 @@ trevligt med nyb
** LysKOM-bufferten är skrivskyddad (igen), och har undo-information
avslagen.
** En experimentell Ändra Variabler har inkluderats. För att den skall
fungera krävs det att Emacs kan hitta Per Abrahamsens widget-paket
(kan hämtas på http://www.dina.kvl.dk/~abraham/custom), minst
version 0.991. Kommandot heter "Inställningar (för) LysKOM".
** Variablerna kom-prompt-format, lyskom-prompt-text och
lyskom-prompt-executing-default-command-text har ersatts av
kom-user-prompt-format och kom-user-prompt-format-executing.
** Vid körning i administratörsmod så styr variablerna
kom-enabled-prompt-format och kom-enabled-prompt-format-executing
promptens utseende.
** Ändra Variabler använder inte längre Emacs inbyggda edit-options,
utan en mode som bygger på Per Abrahamsens widget-paket (som även
används av Red Gnus och W3 3.0). Nu kommer det förhoppningsvis att
vara enklare att ställa in LysKOM precis som man vill ha den.
** kom-edit-texts-in-window kan numera vara new-frame eller
other-frame för att skriva texter i ett nött fönster eller i ett
other-frame för att skriva texter i ett nytt fönster eller i ett
annat (men existerande) fönster.
** Variablerna kom-prioritize-in-window styr var man prioriterar möten
och kom-customize-in-window styr var man gör inställningar i
LysKOM. Båda fungerar helt analogt med kom-edit-texts-in-window.
Analogt finns kom-list-membership-in-window och
kom-view-commented-in-window.
** Delar av bufferthanteringen har skrivits om så att den är enklare
att använda. Detta kan leda till att inläggsskrivarfönstret beter
......@@ -64,9 +99,21 @@ trevligt med nyb
Hanteringen är dock något primitiv eftersom man inte kan välja
vilket program som skall användas för att skicka mail.
** Textnummer, författarnamn och liknande i inläggsskrivarbufferten är
aktiva och har samma menyer som i LysKOM-bufferten.
** Kommandona Medlem, Utträd och Endast har blivit både snabbare och
mer robusta.
** Om kom-check-for-new-comments inte är nil kommer klienten att
kontrollera att man inte har olästa kommentarer till en text man
håller på kommentera.
** Elispklienten är snabbare överlag.
* Bugfixar
** Koden för att läsa in textmappar har optimerats rejält. Det,
......@@ -74,17 +121,20 @@ trevligt med nyb
med flera utlästa trådar.
** Completion fungerar bättre. Numera borde completion avslutas med SPC
bara när det verkligen passar.
bara när det verkligen passar, och matchningen av namn med nästlade
parenteser skall fungera bättre.
** Helt kompatibel med protokollversion 9.
** De engelska strängarna är översedda och genomgågna och stämmer nu
väl överens med de svenska.
** Chanserna att man får klienten att tappa orineteringen när man
trycker C-g har minskat. Nackdelen med detta är att C-g kan ge lite
sämre responstid, men det borde inte inte bli så mycket längre.
** Koden för att hitta urinlägg bör numera klara även mycket långa
kommentarskedjor.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Om man gör "Endast" kan klienten bete sig konstigt en kort stund,
......@@ -94,8 +144,15 @@ trevligt med nyb
texter) så fort som jag har tid över. Don't hold your breath, med
andra ord.
** Elispklienten fungerar inte under XEmacs eller Emacs 18. Frivilliga
att anpassa klienten får gärna anmäla sitt intresse till
davidk@lysator.liu.se eller byers@lysator.liu.se eller skicka brev
till Elispklientutvecklarnas interna möte i LysKOM på
kom.lysator.liu.se
** Under XEmacs verkar interaktion med klienten gå trögt när det
kommer mycket data från servern. Såvitt vi kan avgöra kan vi inte
göra något åt saken utan massiv omskrivning av hur XEmacs
prioriterar indata från olika källor.
** Under XEmacs visas ibland inte prompten. Detta är förmodligen en
bug i XEmacs.
** Under XEmacs, om man öppnar en ikonifierad Emacs och omedelbart
trycker SPC verkar Emacs hänga sig. Tryck C-g ett par gånger så
hämtar den sig. Detta beror förmodligen på en bug i XEmacs
event-hantering.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment