Commit 41bffe96 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Bugfixar

Nya features i lyskom-edit-mode:
- Flytta text
- Lägga till kommentarslänk
Hantera misc-info nr 15
Säkert en del annat smått...
parent 9e96226a
Wed Sep 10 11:23:33 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* edit-text.el (lyskom-edit-replace-miscs): Ny funktion.
(lyskom-edit-translate-miscs): Ny funktion.
(lyskom-edit-move-recipients): Ny funktion.
(kom-edit-move-recipients): Ny funktion.
(lyskom-edit-add-recipient/copy): Tar ett extra argument
what-to-do.
* compatibility.el (lyskom-xemacs-keysym): Lade till C- och C-
(lyskom-gnu-keysym): Dito.
(characerp): Lade till definition fr icke-MULEiserade Emacsen.
* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-sv-edit-mode-map):
Bytte ut alla C-c <bokstav> mot C-c C-<bokstav>
* edit-text.el (kom-edit-add-comment): Ny funktion.
* swedish-strings.el (lyskom-message): Lade till text-to-comment-q
* edit-text.el (kom-edit-insert-text): Lade till window-argumented
till kom-edit-insert-text.
Tue Sep 9 12:05:32 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* commands2.el (lyskom-help): Fixade buggen.
Mon Sep 8 15:49:30 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* english-strings.el,swedish-strings.el (lyskom-sv-edit-mode-map):
Bind frhelvete inte C-c k!
Thu Sep 4 18:07:14 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* commands1.el (kom-add-bcc): Nytt kommando
* services.el (initiate-add-recipient): Std fr bcc-recpt.
* lyskom-rest.el (lyskom-format-misc-item): Std fr bcc-recpt.
* vars.el.in (lyskom-bcc-flag): Ny variabel.
* edit-text.el (kom-edit-add-bcc): Ny funktion.
* vars.el.in (lyskom-last-added-bccrcpt): Ny variabel.
* commands1.el (lyskom-comment-recipients): Lade till std fr
bcc-recpt.
(lyskom-add-sub-recipient): Dito.
* english-strings.el, swedish-strings.el (lyskom-message): Lade
till BCC-RECPT relaterade strngar.
* view-text.el (lyskom-view-text): Hantera BCC-RECPT
(lyskom-text-read-p): Dito.
(lyskom-text-read-at-least-once-p): Dito.
(lyskom-mark-as-read): Dito.
(lyskom-print-header-recpt): Dito.
* prefetch.el (lyskom-prefetch-text-all-handler): Hantera BCC-RECPT
(lyskom-prefetch-texttree-handler): Dito.
(lyskom-prefetch-texts-handler): Dito.
* lyskom-rest.el (lyskom-is-read-handler): Hantera BCC-RECPT.
* komtypes.el (lyskom-create-misc-info): Uppdaterade doc-strngen.
* filter.el (kom-super-jump): Hantera BCC-RECPT
* commands1.el (lyskom-get-recipients-from-misc-list): Hantera
BCC-RECPT
* async.el (lyskom-async-new-text): Std fr BCC-RECPT
* filter.el (lyskom-filter-text-p-2): Std fr BCC-RECPT
* parse.el (lyskom-parse-misc-info-list-sub): Parsea bcc-recpt.
Mon Aug 18 10:15:45 1997 David Byers <davby@ida.liu.se>
* lyskom-rest.el (find-face): Deklarerade extern.
......
......@@ -4,10 +4,6 @@ Att g
-------- Buggar
Radera inlägg borde gnälla lite om det finns markeringar.
Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
lyskom-replace-deferred verkar inte använda lyskom-last-viewed i
alla fall. Och den beter sig fel när man står vid prompten och
vill bläddra bakåt.
......@@ -65,6 +61,12 @@ Att g
-------- Allmänna förbättringar
Filtrera asynkrona meddelanden (Pontus Lidman)
Radera inlägg borde gnälla lite om det finns markeringar.
Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
Färgläggning av meddelanden baserat på varifrån de kommer, och
vart det går. John Olsson efterfrågar.
......
......@@ -446,7 +446,8 @@ converted, before insertion."
(let ((type (misc-info->type misc-info)))
(cond
((or (eq type 'RECPT)
(eq type 'CC-RECPT))
(eq type 'CC-RECPT)
(eq type 'BCC-RECPT))
;; add on lyskom-reading-list and lyskom-to-do-list if
;; this recipient is a recipient that has been checked.
(if (and (eq (misc-info->recipient-no misc-info)
......
......@@ -681,7 +681,8 @@ The default subject is SUBJECT. TYPE is either 'comment or 'footnote."
(if (null text-stat)
(progn
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-comment))
(let ((ccrep))
(let ((ccrep nil)
(bccrep nil))
(lyskom-tell-internat (if (eq type 'comment)
'kom-tell-write-comment
'kom-tell-write-footnote))
......@@ -699,24 +700,32 @@ The default subject is SUBJECT. TYPE is either 'comment or 'footnote."
(eq 'CC-RECPT (misc-info->type misc-info)))
(setq ccrep (cons (misc-info->recipient-no misc-info)
ccrep))
(setq data (cons (blocking-do 'get-conf-stat
(misc-info->recipient-no misc-info))
data)))
((and (eq type 'footnote)
(eq 'BCC-RECPT (misc-info->type misc-info)))
(setq bccrep (cons (misc-info->recipient-no misc-info)
bccrep))
(setq data (cons (blocking-do 'get-conf-stat
(misc-info->recipient-no misc-info))
data))))))
(text-stat->misc-info-list text-stat))
(lyskom-comment-recipients data lyskom-proc text-stat
subject type ccrep)))))
subject type ccrep bccrep)))))
(defun lyskom-comment-recipients (data lyskom-proc text-stat
subject type ccrep)
subject type ccrep bccrep)
"Compute recipients to a comment to a text.
Args: DATA, LYSKOM-PROC TEXT-STAT SUBJECT TYPE CCREP.
Args: DATA, LYSKOM-PROC TEXT-STAT SUBJECT TYPE CCREP BCCREP.
DATA is a list of all the recipients that should receive this text.
If DATA contains more than one conference the user is asked (using y-or-n-p)
if all conferences really should receive the text.
The call is continued to the lyskom-edit-text.
TYPE is info whether this is going to be a comment of footnote.
CCREP is a list of all recipients that are going to be cc-recipients."
CCREP is a list of all recipients that are going to be cc-recipients.
BCCREP is a list of all recipient that are going to be bcc-recipients."
(condition-case nil
;; Catch any quits
......@@ -753,10 +762,12 @@ CCREP is a list of all recipients that are going to be cc-recipients."
(setq recver
(append recver
(list
(cons (if (memq (conf-stat->conf-no conf-stat)
ccrep)
'cc-recpt
'recpt)
(cons (cond
((memq (conf-stat->conf-no conf-stat)
ccrep) 'cc-recpt)
((memq (conf-stat->conf-no conf-stat)
bccrep) 'bcc-recpt)
(t 'recpt))
(conf-stat->comm-conf conf-stat)))))
(if (lyskom-get-membership (conf-stat->conf-no conf-stat))
(setq member t))
......@@ -936,7 +947,8 @@ Don't ask for confirmation."
(type (misc-info->type info)))
(cond ((null misc-list) '())
((or (eq type 'RECPT)
(eq type 'CC-RECPT))
(eq type 'CC-RECPT)
(eq type 'BCC-RECPT))
(append (list (intern (downcase (symbol-name type)))
(misc-info->recipient-no info))
(lyskom-get-recipients-from-misc-list
......@@ -2555,6 +2567,16 @@ the user has used a prefix command argument."
'add-copy
conf)))
(def-kom-command kom-add-bcc (text-no-arg)
"Add a cc recipient to a text. If the argument TEXT-NO-ARG is non-nil,
the user has used a prefix command argument."
(interactive "P")
(let ((conf (blocking-do 'get-conf-stat lyskom-last-added-bccrcpt)))
(lyskom-add-sub-recipient text-no-arg
(lyskom-get-string 'text-to-add-bcc)
'add-bcc
conf)))
(def-kom-command kom-sub-recipient (text-no-arg)
"Subtract a recipient from a text. If the argument TEXT-NO-ARG is non-nil,
the user has used a prefix command argument."
......@@ -2632,6 +2654,18 @@ command argument."
(conf-stat->conf-no conf-to-add-to)
'cc-recpt))
((eq action 'add-bcc)
(lyskom-format-insert 'adding-name-as-copy
conf-to-add-to
text-stat)
(setq lyskom-last-added-bccrcpt
(conf-stat->conf-no conf-to-add-to))
(blocking-do 'add-recipient
text-no
(conf-stat->conf-no conf-to-add-to)
'bcc-recpt))
((eq action 'sub)
(lyskom-format-insert 'remove-name-as-recipient
conf-to-add-to
......
......@@ -972,11 +972,13 @@ Format is 23:29 if the text is written today. Otherwise 04-01."
(function
(lambda (arg)
(format "%s - %s"
(if (fboundp 'map-keymap)
(if (symbolp (car arg))
(format "%s" (car arg))
(format "%c" (car arg)))
(format "%c" (car arg)))
(if (fboundp 'key-description)
(key-description (car arg))
(cond ((symbolp (car arg))
(format "%s" (car arg)))
((characterp (car arg))
(format "%c" (car arg)))
(t (format "%S" (car arg)))))
(or (lyskom-command-name (cdr arg))
(and (keymapp (cdr arg))
(lyskom-get-string
......
......@@ -143,6 +143,9 @@ of the lyskom-provide-* functions instead."
(lyskom-provide-macro byte-code-function-p (obj)
(` (compiled-function-p (, obj))))
(lyskom-provide-function characterp (obj)
(integerp obj))
(lyskom-compatibility-forms (fboundp 'frame-width)
(fset 'frame-width 'screen-width))
......@@ -177,13 +180,21 @@ of the lyskom-provide-* functions instead."
(mouse-2 . (button2))
(mouse-3 . (button3))
(down-mouse-3 . (button3))
(C- . (control aring))
(C- . (control adiaeresis))
(C- . (control Aring))
(C- . (control Adiaeresis))
( . aring)
( . Aring)
( . adiaeresis)
( . Adiaeresis)))
(defconst lyskom-gnu-keysym
'(( . ?\)
'((C- . (control ))
(C- . (control ))
(C- . (control ))
(C- . (control ))
( . ?\)
( . ?\)
( . ?\)
( . ?\)
......
......@@ -120,6 +120,7 @@ Does lyskom-end-of-command."
"Insert MISC-LIST into header of text.
recpt -> Mottagare: <%d> %s.
cc-recpt -> Extra kopia: <%d> %s.
bcc-recpt -> För kännedom: <%d> %s.
comm-to -> Kommentar till text %d.
footn-to -> Fotnot till text %d."
(let ((edit-buffer (current-buffer))
......@@ -139,6 +140,10 @@ footn-to -> Fotnot till text %d."
(lyskom-edit-insert-misc-conf (blocking-do 'get-conf-stat data)
(lyskom-get-string 'carbon-copy)
where-put-misc data))
((eq key 'bcc-recpt)
(lyskom-edit-insert-misc-conf (blocking-do 'get-conf-stat data)
(lyskom-get-string 'blank-carbon-copy)
where-put-misc data))
((eq key 'comm-to)
(lyskom-edit-get-commented-author (blocking-do 'get-text-stat data)
(lyskom-get-string 'comment)
......@@ -217,6 +222,7 @@ The second item should be the corresponding conf- or text-no.
The result is a list of dotted pairs:
('recpt . conf-no)
('cc-recpt . conf-no)
('bcc-recpt . conf-no)
('comm-to . text-no)
('footn-to . text-no).
First element is a type-tag."
......@@ -528,6 +534,7 @@ text is a member of some recipient of this text."
comm-to-list)))
((or (eq (car misc) 'recpt)
(eq (car misc) 'cc-recpt))
(eq (car misc) 'bcc-recpt)
(if (eq (cdr misc) me) (setq num-me (1+ num-me)))
(setq recipient-list (cons (cdr misc) recipient-list)))))
......@@ -624,6 +631,7 @@ text is a member of some recipient of this text."
(setq comm-to-list (cons (cdr misc)
comm-to-list)))
((or (eq (car misc) 'recpt)
(eq (car misc) 'bcc-recpt)
(eq (car misc) 'cc-recpt))
(if (or (memq (cdr misc) author-list)
(eq (cdr misc) me))
......@@ -737,9 +745,14 @@ text is a member of some recipient of this text."
(read-from-minibuffer
(format "%s" (lyskom-get-string 'which-text-include)))))
((prefix-numeric-value current-prefix-arg)))))
(let ((buffer (current-buffer)))
(let ((buffer (current-buffer))
(window (selected-window)))
(set-buffer lyskom-buffer)
(initiate-get-text 'edit 'lyskom-edit-insert-commented no buffer)
(initiate-get-text 'edit
'lyskom-edit-insert-commented
no
buffer
window)
(set-buffer buffer)
(sit-for 0)))
......@@ -778,6 +791,22 @@ text is a member of some recipient of this text."
;;; Changed by: Linus Tolke
(defun kom-edit-add-comment ()
"Adds a text as commented to the text being edited."
(interactive)
(let* ((edit-buffer (current-buffer))
(insert-at (point-min-marker))
(text-no (lyskom-read-number (lyskom-get-string 'text-to-comment-q)))
(text-stat (blocking-do 'get-text-stat text-no)))
(lyskom-save-excursion
(if text-stat
(lyskom-edit-get-commented-author
(blocking-do 'get-text-stat text-no)
(lyskom-get-string 'comment)
insert-at text-no)
(lyskom-error "%s" (lyskom-get-string 'no-such-text-m))))))
(defun kom-edit-add-recipient ()
"Adds a conference as recipient to the text being edited."
(interactive)
......@@ -785,14 +814,51 @@ text is a member of some recipient of this text."
(lyskom-get-string 'recipient)))
(defun kom-edit-add-bcc ()
"Adds a conference as bcc recipient to the text being edited."
(interactive)
(lyskom-edit-add-recipient/copy (lyskom-get-string 'added-blank-carbon-copy)
(lyskom-get-string 'blank-carbon-copy)))
(defun kom-edit-add-copy ()
"Adds a conference to which a copy of the edited text will be sent."
(interactive)
(lyskom-edit-add-recipient/copy (lyskom-get-string 'added-carbon-copy)
(lyskom-get-string 'carbon-copy)))
(defun kom-edit-move-text ()
"Adds a conference as a recipient, and changes all other recipients to
CC recipients."
(interactive)
(lyskom-edit-add-recipient/copy (lyskom-get-string 'who-to-move-to-q)
(lyskom-get-string 'recipient)
'lyskom-edit-move-recipients))
(defun lyskom-edit-add-recipient/copy (prompt string)
(defun lyskom-edit-move-recipients (conf-stat insert-at edit-buffer)
(save-excursion
(set-buffer edit-buffer)
(let* ((tmp (lyskom-edit-parse-headers))
(subject (car tmp))
(miscs (cons 'MISC-LIST
(mapcar
(function
(lambda (x)
(if (eq (car x) 'recpt)
(cons 'cc-recpt (cdr x))
x)))
(cdr (lyskom-edit-translate-miscs (cdr tmp)))))))
(lyskom-edit-replace-miscs subject miscs)
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat
(lyskom-get-string 'recipient)
(point-min-marker)
nil))))
(defun lyskom-edit-add-recipient/copy (prompt string &optional what-to-do)
"Adds a new recipient or a cc-recipient to the text which is being edited."
(let ((edit-buffer (current-buffer))
(insert-at (point-min-marker))
......@@ -804,7 +870,9 @@ text is a member of some recipient of this text."
;; make sure it is up-to-date.
(let ((text-no (conf-stat->msg-of-day conf-stat)))
(if (zerop text-no)
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat string insert-at nil)
(if what-to-do
(funcall what-to-do conf-stat insert-at edit-buffer)
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat string insert-at nil))
(let ((text (blocking-do 'get-text text-no)))
(if (and text (get-buffer-window edit-buffer))
(let ((win-config (current-window-configuration)))
......@@ -814,11 +882,15 @@ text is a member of some recipient of this text."
(text->text-no text)
(text->text-mass text))))
(and (j-or-n-p (lyskom-get-string 'still-want-to-add))
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat string
insert-at nil))
(if what-to-do
(funcall what-to-do conf-stat insert-at edit-buffer)
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat string
insert-at nil)))
(set-window-configuration win-config))
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat string
insert-at nil))))))))
(if what-to-do
(funcall what-to-do conf-stat insert-at edit-buffer)
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat string
insert-at nil)))))))))
......@@ -827,6 +899,34 @@ text is a member of some recipient of this text."
;;; in lyskom-edit-mode.
(defun lyskom-edit-translate-miscs (misc-list)
"Translate result of lyskom-edit-parse-header to something we can send
to lyskom-edit-replace-miscs"
(let ((result nil))
(while misc-list
(setq result (cons (cons (car misc-list) (car (cdr misc-list)))
result))
(setq misc-list (cdr (cdr misc-list))))
(cons 'MISC-LIST (nreverse result))))
(defun lyskom-edit-replace-miscs (subject misc-list)
"Replace all headers with SUBJECT and MISC-LIST"
(save-excursion
(let ((start nil)
(end nil))
(goto-char (point-min))
(setq start (point-marker))
(set-marker-insertion-type start t)
(search-forward (substitute-command-keys
(lyskom-get-string 'header-separator)))
(end-of-line)
(setq end (point-marker))
(goto-char (point-min))
(lyskom-edit-insert-miscs misc-list subject "")
(delete-region start end)
(goto-char end)
(delete-char 1))))
(defun lyskom-looking-at-header (header match-number)
"Check if point is at the beginning of a header of type HEADER.
Return the corresponding number (conf no etc.) if MATCH-NUMBER is
......@@ -869,6 +969,9 @@ easy to use the result in a call to `lyskom-create-misc-list'."
(nconc result (list 'recpt n)))
((setq n (lyskom-looking-at-header 'carbon-copy-prefix 'angled))
(nconc result (list 'cc-recpt n)))
((setq n (lyskom-looking-at-header 'blank-carbon-copy-prefix
'angled))
(nconc result (list 'bcc-recpt n)))
((setq n (lyskom-looking-at-header 'comment-prefix t))
(nconc result (list 'comm-to n)))
((setq n (lyskom-looking-at-header 'footnote-prefix t))
......
......@@ -67,36 +67,36 @@
(define-prefix-command 'lyskom-en-edit-insert-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c" 'lyskom-en-edit-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-cr" 'lyskom-en-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci" 'lyskom-en-edit-insert-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-r" 'lyskom-en-edit-review-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i" 'lyskom-en-edit-insert-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map (lyskom-keys [mouse-2]) 'kom-button-click-or-yank)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map (lyskom-keys [down-mouse-3]) 'kom-popup-menu)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map [mouse-3] 'kom-mouse-null)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c*" 'kom-button-press)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-c" 'kom-edit-send)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-s" 'kom-ispell-message)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ck" 'kom-edit-quit)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-k" 'kom-edit-quit)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-cr?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-crc" 'kom-edit-show-commented)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-cic" 'kom-edit-insert-commented)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci\C-y" 'kom-edit-insert-commented)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci1" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci2" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci3" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci4" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci5" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci6" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci7" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci8" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci9" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ci " 'kom-edit-insert-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-r\C-c" 'kom-edit-show-commented)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i?" 'lyskom-help)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i\C-c" 'kom-edit-insert-commented)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i\C-y" 'kom-edit-insert-commented)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i1" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i2" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i3" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i4" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i5" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i6" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i7" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i8" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i9" 'kom-edit-insert-digit-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-i " 'kom-edit-insert-text)
(define-prefix-command 'lyskom-en-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ca" 'lyskom-en-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-car" 'kom-edit-add-recipient)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-cac" 'kom-edit-add-copy)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-ca?" 'lyskom-help))
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-a" 'lyskom-en-edit-add-prefix)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-a\C-r" 'kom-edit-add-recipient)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-a\C-c" 'kom-edit-add-copy)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-a\C-m" 'kom-edit-move-text)
(define-key lyskom-en-edit-mode-map "\C-c\C-a?" 'lyskom-help))
;;(defvar lyskom-header-separator
......@@ -322,6 +322,7 @@ and you have finished reading. Please come back later.
(lyskom-client . "Client")
(text-to-add-recipient . "Add recipient to which article:")
(text-to-add-copy . "Add recipient of carbon copy of which article:")
(text-to-add-bcc . "Add recipient of blind carbon copy of which article:")
(text-to-delete-recipient . "Remove recipient from which article:")
(text-to-move . "Which text do you want to move: ")
(text-to-add-comment-to . "Add comment to which article:")
......@@ -635,7 +636,9 @@ Article %#1n has more than one root but only one of the trees will be shown.\n")
(recipient . "Recipient:")
(recipient-prefix . "[Rr]")
(carbon-copy . "Carbon copy:")
(blank-carbon-copy . "Blind Carbon copy:")
(carbon-copy-prefix . "[Cc]\\([Aa]\\|[Cc]\\)")
(blank-carbon-copy-prefix . "[Bb]\\([Ll]\\|[Cc][Cc]\\)")
(header-subject . "Subject: ")
(header-separator . "\\<lyskom-edit-mode-map>\
--- Write below. \
......@@ -651,6 +654,8 @@ Help: \\[describe-mode] ---")
(which-text-include . "Include which article? ")
(added-recipient . "Recipient: ")
(added-carbon-copy . "Carbon copy to conference: ")
(added-blank-carbon-copy . "Blind carbon copy to conference: ")
(text-to-comment-q . "Which article to you want to comment? ")
(conf-has-motd-no . "The conference has a note on the door. (%#1d)\n\n%#2s")
(still-want-to-add . "Do you still want to add the conference as a recipient? ")
(could-not-create-text . "\nCouldn't create the article. Error: %#2s.\n")
......@@ -684,6 +689,8 @@ Help: \\[describe-mode] ---")
(head-Subject . "Subject: ")
(Recipient . "Recipient")
(Extra-recipient . "CC")
(Hidden-recipient . "BCC")
(Strange-recipient . "Also to")
(send-at . " Posted: %#1s\n")
(sent-by . " Posted by %#1P\n")
(recieved-at . " Received: %#1s\n")
......@@ -1110,6 +1117,7 @@ On since %#8s%#9s")
(kom-review-all-marked-texts . "Review all marked (articles)")
(kom-add-recipient . "Add recipient")
(kom-add-copy . "Add (recipient of) carbon copy")
(kom-add-bcc . "Addera (recipient of) blind carbon copy")
(kom-sub-recipient . "Remove recipient")
(kom-move-text . "Move text")
(kom-add-comment . "Add comment")
......@@ -1585,6 +1593,7 @@ On since %#8s%#9s")
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map "p" 'kom-prioritize-set-priority)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map "s" 'kom-prioritize-save)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map "q" 'kom-prioritize-quit)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map "\C-c\C-c" 'kom-prioritize-quit)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map "\t" 'kom-next-link)
(define-key lyskom-en-prioritize-mode-map "\M-\C-i" 'kom-previous-link)
)
......
......@@ -155,7 +155,9 @@ invalid-value until a filter action has been selected.")
misc
(text-stat->misc-info-list text-stat)
(let ((type (misc-info->type misc)))
(if (or (eq type 'RECPT) (eq type 'CC-RECPT))
(if (or (eq type 'RECPT)
(eq type 'CC-RECPT)
(eq type 'BCC-RECPT))
(initiate-get-conf-stat 'filter
nil
(misc-info->recipient-no misc)))))
......@@ -532,6 +534,7 @@ the current text"
(let ((text-stat (blocking-do 'get-text-stat lyskom-current-text))
(recipients nil)
(cc-recipients nil)
(bcc-recipients nil)
(filter-recipient nil)
(conf-stat (if (and lyskom-current-conf
(not (zerop lyskom-current-conf)))
......@@ -543,7 +546,10 @@ the current text"
recipients)))
((eq (misc-info->type misc) 'CC-RECPT)
(setq cc-recipients (cons (misc-info->recipient-no misc)
cc-recipients)))))
cc-recipients)))
((eq (misc-info->type misc) 'BCC-RECPT)
(setq bcc-recipients (cons (misc-info->recipient-no misc)
bcc-recipients)))))
(setq filter-recipient (or
(and conf-stat
......@@ -552,7 +558,8 @@ the current text"
(memq lyskom-current-conf cc-recipients))
lyskom-current-conf)
(car (nreverse recipients))