Commit 4dca6b39 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Ny fil

parent f0044ba6
Nyheter i lyskom.el 0.43
========================
Version 0.43 av elispklienten finns nu tillgänglig på följande URL.
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.43.el.gz, och en kopia av den text du läser just
nu finns under namnet NEWS-0.43.
* Fitjurs och förbättringar
** Klienten är återigen ganska kompatibel med lyskomd 1.6.
** Kommandoa "Flytta Text" kan användas för att flytta inlägg mellan
möten.
** Om servern är lyskomd version 1.9 eller senare så använder klienten
nya anrop för att hämta information om inloggade sessioner. Detta
innebär att man kan se osynliga sessioner om man vill och att
sessioner som har varit inaktiva en viss tid inte visas i
vilkalistan (förutsatt att de sessionerna styrs från en klient som
talar om för servern när sessionen är aktiv.) Se variabeln
kom-idle-hide.
** Status Session visar hur lång tid en session har varit inaktiv och
när den loggade in, förutsatt att servern har stöd för de
nödvändiga anropen (lyskomd 1.9.0 och senare.)
** Långsamma kommandon fungerar bättre.
* Bugfixar
** M-e binds inte längre av elispklienten.
** Hanteringen av prompten fungerar bättre.
* Välkända buggar som inte behöver rapporteras igen (och igen (och igen))
** Man kan inte filtrera anonyma inlägg eller inlägg av personer som
inte längre existerar. Den här buggen har låg prioritet.
** Återse senaste och återse första kan ta väldigt lång tid om de
måste söka igenom många texter. Den kommer speciellt att ta lång
tid om man återser fler inlägg än en person har skrivit till ett
möte med många inlägg. Detta är egentligen inte en bug, men det är
lika bra att nämna det så ingen rapporterar det i onödan.
** Om man går ur ett möte medan man prioriterar möten kan man inte
spara den nya prioriteringen. Denna bug kommer nog att fixas på
något vis såsmåningom.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment