Commit 56356464 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.46.1-BETA-4

parent 95512164
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.46.1-BETA-3
CLIENTVERSION = 0.46.1-BETA-4
SHELL = /bin/sh
RM = rm -f
......
......@@ -103,6 +103,21 @@
medlem får man numera en fråga om huruvida det ska vara en extra
kopiemottagare eller vanlig mottagare.
** En del funktionalitet som tidigare var begränsad till XEmacs finns
även i Emacs 21:
*** Färger och sånt i ttyer i Emacs 21.
*** Man kan klicka på "Olästa" i menyraden med mittenknappen för att
gå till nästa olästa LysKOM och med högerknappen för att få en
meny med alla sessioner som har olästa.
*** Färger fungerar antagligen i ttyer i Emacs 21. Åtminstone
*försöker* klienten använda färger även i en tty om det ser ut som
om Emacs kanske klarar det.
* Bugfixar
** Klienten fungerar i Gnu Emacs 21.
......
2000-12-12 David Byers <davby@sen5.ida.liu.se>
* Release av 0.46.1-BETA-4
2000-12-12 David Byers <davby@ida.liu.se>
* commands2.el (kom-modeline-next-unread-kom): Don't check for
Emacs version.
(kom-modeline-select-unread-kom): Don't check for Emacs version.
* lyskom-rest.el (lyskom-is-loaded): Set modeline keymap for
lyskom-unread-mode-line in Gnu Emacs too.
2000-12-09 Joel Rosdahl <joel@rosdahl.net>
* commands2.el (kom-status-conf): More space allocated for the
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
# makefile too!
#
CLIENTVERSION = 0.46.1-BETA-3
CLIENTVERSION = 0.46.1-BETA-4
DOCFILES=NEWS-0.46 NEWS-0.46.1
DEBIANCLIENTVERSION = $(shell echo $(CLIENTVERSION) | tr - .)
......
......@@ -1740,34 +1740,30 @@ Return-value: 'no-session if there is no suitable session to switch to
(defun kom-modeline-next-unread-kom ()
"Pop up the previous unread lyskom session, if there is one"
(interactive)
(lyskom-xemacs-or-gnu
(lyskom-next-kom 'lyskom-sessions-with-unread 'forward)
nil))
(lyskom-next-kom 'lyskom-sessions-with-unread 'forward))
(defun kom-modeline-select-unread-kom (event)
"Pop up a menu of sessions with unreads"
(interactive "@e")
(lyskom-xemacs-or-gnu
(when lyskom-sessions-with-unread
(let ((unreads
(mapcar (lambda (buffer)
(save-excursion
(set-buffer buffer)
(vector
(lyskom-format "%#1P, %#2s%#3?b%[ (%#4s)%]%[%]"
lyskom-pers-no
(or (cdr (assoc lyskom-server-name
kom-server-aliases))
lyskom-server-name)
(memq buffer lyskom-sessions-with-unread-letters)
(lyskom-get-string 'unread-letters))
(list 'lyskom-switch-to-kom-buffer buffer)
:active t)))
lyskom-sessions-with-unread)))
(popup-menu
(cons (lyskom-get-string 'sessions-with-unreads) unreads)
event)))
nil))
(when lyskom-sessions-with-unread
(let ((unreads
(mapcar (lambda (buffer)
(save-excursion
(set-buffer buffer)
(vector
(lyskom-format "%#1P, %#2s%#3?b%[ (%#4s)%]%[%]"
lyskom-pers-no
(or (cdr (assoc lyskom-server-name
kom-server-aliases))
lyskom-server-name)
(memq buffer lyskom-sessions-with-unread-letters)
(lyskom-get-string 'unread-letters))
(list 'lyskom-switch-to-kom-buffer buffer)
:active t)))
lyskom-sessions-with-unread)))
(popup-menu
(cons (lyskom-get-string 'sessions-with-unreads) unreads)
event))))
......
......@@ -3546,8 +3546,11 @@ One parameter - the prompt string."
(if lyskom-modeline-keymap
nil
(setq lyskom-modeline-keymap (make-sparse-keymap))
(define-key lyskom-modeline-keymap (kbd (lyskom-keys 'button2up)) 'kom-modeline-next-unread-kom)
(define-key lyskom-modeline-keymap (kbd (lyskom-keys 'button3)) 'kom-modeline-select-unread-kom))
(lyskom-xemacs-or-gnu
(progn (define-key lyskom-modeline-keymap (kbd (lyskom-keys 'button2up)) 'kom-modeline-next-unread-kom)
(define-key lyskom-modeline-keymap (kbd (lyskom-keys 'button3)) 'kom-modeline-select-unread-kom))
(progn (define-key lyskom-modeline-keymap [mode-line mouse-2] 'kom-modeline-next-unread-kom)
(define-key lyskom-modeline-keymap [mode-line mouse-3] 'kom-modeline-select-unread-kom))))
(defvar frame-icon-title-format)
......@@ -3582,12 +3585,24 @@ One parameter - the prompt string."
frame-icon-title-format
'lyskom-unread-title-format)))
(setq lyskom-unread-mode-line
(list (list 'lyskom-sessions-with-unread
(lyskom-get-string 'mode-line-unread))
(list 'lyskom-sessions-with-unread-letters
(lyskom-get-string 'mode-line-letters))
" "))
(lyskom-xemacs-or-gnu
(setq lyskom-unread-mode-line
(list (list 'lyskom-sessions-with-unread
(lyskom-get-string 'mode-line-unread))
(list 'lyskom-sessions-with-unread-letters
(lyskom-get-string 'mode-line-letters))
" "))
(setq lyskom-unread-mode-line
(list (list 'lyskom-sessions-with-unread
(let ((tmp (lyskom-get-string 'mode-line-unread)))
(add-text-properties 0 (length tmp) (list 'local-map lyskom-modeline-keymap) tmp)
tmp))
(list 'lyskom-sessions-with-unread-letters
(let ((tmp (lyskom-get-string 'mode-line-letters)))
(add-text-properties 0 (length tmp) (list 'local-map lyskom-modeline-keymap) tmp)
tmp))
" ")))
(setq lyskom-unread-title-format
`(kom-show-unread-in-frame-title
(lyskom-session-has-unreads
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment