Commit 5ed8fd6f authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Nästan alla variabler är dokumenterade.

Uppdaterade NEWS-filen för 0.45.1
parent 7e28a8ad
......@@ -23,8 +23,12 @@
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
#
# $Log$
# Revision 44.4 1997/09/27 11:43:02 byers
# Nästan alla variabler är dokumenterade.
# Uppdaterade NEWS-filen för 0.45.1
#
# Revision 44.3 1997/09/16 15:07:36 byers
# Småfixar
# Smfixar
#
# Revision 44.2 1997/08/11 19:54:02 davidk
# ndrade versionsnumret till 0.45
......@@ -83,7 +87,7 @@
#
# If you edit this, make sure it works afterwards also. /Linus
CLIENTVERSION = 0.45.1
CLIENTVERSION = 0.45.1-beta
SHELL = /bin/sh
RM = rm -vf
......
......@@ -34,12 +34,28 @@ tar-arkivet.
välja "grundmode" via lyskom-edit-mode-mode-hook och att man kan
byta mode medan man skriver ett inlägg.
** Man kan bestämma formatet på texten som skrivs efter ett inlägg
genom att använda variabeln kom-text-footer-format. Om den används
så har inte kom-dashed-lines eller kom-show-author-at-end någon
betydelse för inläggsfotens utseende. Den här funktionen är
experimentiell. Det finns inga garantier för att det fungerar.
** Den automagiska ombrytningen av inlägg håller sig borta från
stycken där alla rader börjar met ett ord och ett kolon. Detta har
en tendens att skydda mail-headers.
** Klienten startar Netscape bättre på en Windows-maskin. Patch från
Daniel Bratell.
* Bugfixar
** Ändra variablern fungerar nog igen. Detta kommando kommer troligen
att försvinna i nästa version av elispklienten, för det har aldrig
fungerat riktigt bra, och jag är trött på att försöka hålla det vid
liv. Använd Inställningar (för) LysKOM istället.
** Näsa LysKOM och Föregående LysKOM är nu riktiga kommandon, så man
kan ha dem i kom-do-when-done och liknande.
......@@ -53,6 +69,11 @@ tar-arkivet.
** En bug som gjorde att Status Session i vissa fall inte fungerade
har blivit rättad.
** Man kunde få globala ombindningar av vissa tangenter förut. Det kan
vi tacka Emacs för, men elispklienten triggar inte längre det
beteendet.
* Kända buggar
......
kom-calculate Beräkna
kom-next-unread-kom Nästa olästa LysKOM n o kom-bury-buffers kom-next-kom kom-previous-kom Hoppar till nästa LysKOM-session där det finns olästa. Kommandot kan användas både som LysKOM-kommando och vanligt Emacs-kommando.
kom-previous-kom Föregående LysKOM f l kom-bury-buffers kom-next-kom kom-next-unread-kom Hoppar till föregående LysKOM i samma Emacs. Detta kommando kan användas både som LysKOM-kommando och Emacs-kommando.
kom-next-kom Nästa LysKOM n l kom-bury-buffers kom-next-unread-kom kom-previous-kom Hoppar till nästa LysKOM-session i samma Emacs. Detta kommando kan användas både som vanligt Emacs-kommando och som LysKOM-kommando.
kom-calculate Beräkna Beräknar ett matematiskt uttryck. Det här kommandot är egentligen bara ett gränssnitt mot Emacs-paketet calc, som alltså måste finnas installerat.
kom-change-language Ändra språk kom-default-language kom-customize Används för att tillfälligt ändra språk i LysKOM-klienten. Programmet frågar efter vilket språk som skall användas. För att byta språk permanent så måste man ändra variabeln kom-default-language eller välja ett nytt språk i inställningarna @ref{kom-customize}.
kom-customize Inställningar (för) LysKOM kom-edit-options Skapar och visar en buffert där man kan ändra på de vanligaste inställningarna i LysKOM på ett någorlunda användarvänligt sätt. Detta är ett alternativ till kommandot Ändra variabler @ref{kom-edit-options} som såsmåningom kommer att tas bort.
kom-review-more Återse fler inlägg å y kom-review-by-to kom-review-first kom-review-backward kom-review-all kom-review-stack kom-review-clear Efter att ha återsett ett antal texter men Återse senaste eller Återse första så kan man använda detta kommando för att återse fler texter enligt samma kriterier, från den punkt man slutade. Om man till exempel har återsett de sista 5 texterna av Allan Kaka, och sedan använder detta kommando för att återse ytterligare 5 inlägg, så kommer man till slut att ha sett de senaste 10 inläggen av Allan Kaka.
......
......@@ -28,6 +28,6 @@
"\n\nRelaterade saker:\n" 6
"\n\nDokumentation:\n" 7))
"\n\nDokumentation:\n\n" 7))
This diff is collapsed.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment