Commit 5f05d6a5 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Sätt tillåtna författare.

parent 13aab9ed
......@@ -67,6 +67,7 @@ bort ur den h{r filen.
Ta bort lyskom-message-of-the-day - klart.
Ge adm.r{ttigheter }t n}gon annan.
Tvinga n}gon att logga ut. - klart.
S{tt till}tna f|rfattare.
* Kasta ut allt som har med who-info att g|ra och ers{tt det med
session-info. Kolla ocks} s} att servern aldrig skickar n}gra
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment