Commit 6fcdf44b authored by Hans Persson's avatar Hans Persson
Browse files

Beskrivit alla mötesrelaterade ändra-kommandon. Lagt till uppmärkning av ord...

Beskrivit alla mötesrelaterade ändra-kommandon. Lagt till uppmärkning av ord som ska finnas i registret.
parent aedf64c6
<!doctype book public "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN">
<!doctype book public "-//OASIS//DTD DocBook V3.1//EN" [
<!ENTITY genindex.sgm SYSTEM "genindex.sgm">
]>
<!-- ?stylesheet href="/local/sgml/style/dsssl/ldp.dsl" type="text/dsssl" -->
<book>
......@@ -161,6 +163,12 @@
</comment>
<para>
<indexterm id="history-1">
<primary>Linus</primary>
</indexterm>
<indexterm id="history-2">
<primary>LinusKOM</primary>
</indexterm>
Det var en gång en teknisk högskola som hette LiTH. Där gick
många studenter och läste en massa klokskap i diverse kurser.
Ibland ägnade de sig även åt att diskutera med varandra med
......@@ -170,6 +178,9 @@
</para>
<para>
<indexterm id="history-3">
<primary>QZ-KOM</primary>
</indexterm>
LinusKOM var ett QZ-KOM, vilket betyder att det var skapat av QZ
i Stockholm. QZ-KOM kunde köra på DEC-10 och DEC-20-maskiner, en
maskintyp som fanns i drift på LiTH fram till slutet av
......@@ -243,7 +254,7 @@
<para>
För den som är intresserad av att utvecka LysKOM-systemet finns
det ett fleratal möten i LysLysKOM som är intressanta.
det ett flertal möten i LysLysKOM som är intressanta.
</para>
<itemizedlist>
......@@ -300,11 +311,26 @@
<title>tty-klienten</title>
<para>
tty-klienten (även kallad C-klienten) är skriven i C med det
ursprungliga målet att så troget som möjligt likna QZ-KOM.
Avvikelser från detta mål har skett dels beroende på de
olika förutsättningar som LysKOM har jämfört med QZ-KOM och
dels beroende på personlig smak hos utvecklarna.
<indexterm id="tty-1">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>tty-klienten</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="tty-2">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>C-klienten</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="tty-3">
<primary>tty-klienten</primary>
</indexterm>
<indexterm id="tty-4">
<primary>C-klienten</primary>
</indexterm>
tty-klienten (även kallad C-klienten) är skriven i
<command>C</command> med det ursprungliga målet att så troget
som möjligt likna QZ-KOM. Avvikelser från detta mål har skett
dels beroende på de olika förutsättningar som LysKOM har
jämfört med QZ-KOM och dels beroende på personlig smak hos
utvecklarna.
</para>
<para>
......@@ -326,29 +352,60 @@
</sect2>
<sect2>
<title>tkom och nilkom (och kom++)</title>
<title>kom++, nilkom och tkom</title>
<comment>
Informationen OK med Per Cederqvist 2002-03-28.
</comment>
<para>
tkom och nilkom är två olika klienter som bygger på samma
grundstomme, nämligen klassbiblioteket kom++. Grundprogrammet
som pratar med LysKOM-servern är skrivet i C++ och sedan finns
det två olika användargränssnitt som är skrivna i
<command>TCL</command>. Nilkom kör mot en terminal medan tkom
öppnar X-fönster.
Målet med denna klient är att erbjuda ett gränssnitt till
LysKOM-servern som är bättre än protokollet och det finns
redan nu rutiner för cachning av personer och möten.
tkom, nilkom och kom++-paketet kräver att C++ och TCL/Tk finns
installerat på maskinen men om man vill använda paketet för
att bygga en helt egen klient kan man klara sig utan TCL.
Den senaste versionen av kom++-klienten finns att hämta från
<ulink
<indexterm id="tkom-1">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>tkom</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="tkom-2">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>nilkom</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="tkom-3">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>kom++</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="tkom-4">
<primary>tkom</primary>
</indexterm>
<indexterm id="tkom-5">
<primary>nilkom</primary>
</indexterm>
<indexterm id="tkom-6">
<primary>kom++</primary>
</indexterm>
kom++ är ett klassbibliotek som erbjuder ett gränssnitt till
LysKOM-servern som är bättre än det som LysKOM-protokollet
erbjuder. Det finns redan nu rutiner för cachning av personer
och möten. kom++ är skrivet i <command>C++</command> och har
bindningar mot <command>Python</command> och (av historiska
skäl) <command>TCL</command>.
</para>
<para>
nilkom är en terminalbaserad klient skriven i
<command>TCL</command> med hjälp av kom++.
</para>
<para>
tkom är en X-baserad klient skriven i <command>TCL</command>
med hjälp av kom++. Den har inte underhållits på flera år och
fungerar inte idag.
</para>
<para>
Den senaste versionen av kom++ finns att hämta från <ulink
url="ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/">ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/</ulink>.
nilkom och tkom ingår i samma distributionsarkiv som kom++.
</para>
tkom, nilkom och kom++ är skrivna av Per Cederqvist
<para>
kom++, nilkom och tkom är skrivna av Per Cederqvist
<email>ceder@lysator.liu.se</email> och Inge Wallin
<email>inge@lysator.liu.se</email>.
</para>
......@@ -356,8 +413,18 @@
<sect2>
<title>WinKOM</title>
<comment>
Informationen OK med Peter Zander 2002-03-28.
</comment>
<para>
<indexterm id="winkom-1">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>WinKOM</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="winkom-2">
<primary>WinKOM</primary>
</indexterm>
WinKOM är en LysKOM-klient för <productname>Microsoft
Windows</productname>. Den är nog, efter elispklienten, den
mest kompletta klienten som finns tillgänglig.
......@@ -370,12 +437,24 @@
diskussion och idéer</quote> i LysLysKOM är avsett för
diskussion om WinKOM.
</para>
<para>
WinKOM är skrivet av Peter Zander
<email>zander@lysator.liu.se</email>.
</para>
</sect2>
<sect2>
<title>JySKom</title>
<para>
<indexterm id="jyskom-1">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>JySKom</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="jyskom-2">
<primary>JySKom</primary>
</indexterm>
JysKOM är en server skriven i <command>Perl</command> som gör
det möjligt att köra LysKOM via en webbläsare.
</para>
......@@ -392,11 +471,21 @@
<sect2>
<title>WebKOM</title>
<comment>
Informationen OK med Peter Åstrand 2002-03-28.
</comment>
<para>
<indexterm id="webkom-1">
<primary>Klienter</primary>
<secondary>WebKOM</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="webkom-2">
<primary>WebKOM</primary>
</indexterm>
WebKOM är, liksom JySKom, en server för att kunna läsa LysKOM
via en webbläsare. WebKOM är skriven i
<command>Python</command>.
via en webbläsare (via HTTP eller HTTPS). WebKOM är skriven i
<command>Python</command>.
</para>
<para>
......@@ -409,7 +498,7 @@
<para>
WebKOM är skrivet av Peter Åstrand
<email>peter@student.liu.se</email>.
<email>astrand@lysator.liu.se</email>.
</para>
</sect2>
</sect1>
......@@ -419,6 +508,9 @@
<subtitle>Vad är en LysKOM-server, egentligen?</subtitle>
<para>
<indexterm ID="server-1">
<primary>LysKOM-server</primary>
</indexterm>
LysKOM-servern är en databashanterare specialskriven i C för
ändamålet. Varje LysKOM har en egen LysKOM-server som klienter
kan koppla upp sig mot. Lysators egen LysKOM-server,
......@@ -451,6 +543,9 @@
<title>Att installera elispklienten</title>
<para>
<indexterm id="installation-1">
<primary>Installation</primary>
</indexterm>
För att kunna installera elispklienten måste du först ha
tillgång till den. Den senaste versionen finns alltid
tillgänglig från <ulink
......@@ -496,12 +591,10 @@
<sect1>
<title>Användbara versioner av Emacs</title>
<comment>
Se till att lista ut hur man klämmer fram svenska ur
stylesheetet.
</comment>
<para>
<indexterm id="emacs-1">
<primary>Emacsversioner</primary>
</indexterm>
Eftersom <command>Emacs</command> vid det här laget är ett
program som varit med ett tag så finns det ett flertal versioner
i drift. Det finns dessutom två olika smaker som är nästan, men
......@@ -568,6 +661,13 @@
<title>Personer</title>
<para>
<indexterm id="personer-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Personer</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="personer-2">
<primary>Personer</primary>
</indexterm>
För att du ska kunna köra LysKOM behöver du en
<wordasword>person</wordasword>, en användaridentitet. Det
första du måste göra för att kunna använda LysKOM är att skapa
......@@ -575,6 +675,9 @@
</para>
<para>
<indexterm id="lyslyskom-1">
<primary>LysLysKOM</primary>
</indexterm>
Börja med att starta klienten genom att skriva <userinput>M-x
lyskom RET</userinput> och ange vilken server du vill köra mot.
Det finns ett antal fördefinierade publika servrar tillgängliga
......@@ -650,6 +753,13 @@
<title>Möten och brevlådor</title>
<para>
<indexterm id="conf-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Möten</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-2">
<primary>Brevlådor</primary>
</indexterm>
Diskussionerna i LysKOM förs i olika
<wordasword>möten</wordasword>. Alla inlägg läggs i ett eller
flera sådana möten och för att man ska se de inlägg som skapas
......@@ -677,6 +787,13 @@
</para>
<para>
<indexterm id="conf-3">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Organisatör</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-4">
<primary>Organisatör</primary>
</indexterm>
Det finns inga som helst mekanismer eller garantier för att
kontrollera att medlemmarna i ett möte skickar sina inlägg till
rätt möte. Det finns möjligheter för
......@@ -698,6 +815,20 @@
</para>
<para>
<indexterm id="conf-5">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Originalmöte</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-6">
<primary>Originalmöte</primary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-7">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Supermöte</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-8">
<primary>Supermöte</primary>
</indexterm>
Ett <wordasword>originalmöte</wordasword> är ett möte där man
inte får skriva kommentarer, bara originalinlägg. Om man
försöker kommentera ett inlägg i ett originalmöte så kommer
......@@ -714,6 +845,20 @@
<title>Olika sorters texter</title>
<para>
<indexterm id="text-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Inlägg</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="text-2">
<primary>Inlägg</primary>
</indexterm>
<indexterm id="text-3">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Brev</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="text-4">
<primary>Brev</primary>
</indexterm>
All diskussion i LysKOM förs med
<wordasword>inlägg</wordasword>. Ett inlägg är en text som
består av en <wordasword>ärenderad</wordasword> som talar om vad
......@@ -727,6 +872,13 @@
</para>
<para>
<indexterm id="text-5">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Inläggsnummer</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="text-6">
<primary>Inläggsnummer</primary>
</indexterm>
Diverse andra uppgifter är också associerade med ett inlägg. Vem
som har skrivit det, när det skrevs, vilket/vilka möten det har
som mottagare och så vidare. De hittills nämnda uppgifterna
......@@ -743,10 +895,22 @@
möten</quote>.
</para>
<para>
Ett brev är helt enkelt ett inlägg som ligger i någons
brevlåda.
</para>
<sect2>
<title>Originalinlägg</title>
<para>
<indexterm id="originaltext-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Originalinlägg</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="originaltext-2">
<primary>Originalinlägg</primary>
</indexterm>
Ett <wordasword>originalinlägg</wordasword> är ett inlägg som
skrivs i ett möte utan att referera till något tidigare
existerande inlägg. Det nedanstående inlägget är ett exempel på
......@@ -780,6 +944,13 @@
<title>Kommentarer</title>
<para>
<indexterm id="kommentar-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Kommentarer</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kommentar-2">
<primary>Kommentarer</primary>
</indexterm>
Normalt förs diskussionen i LysKOM genom att en person läser
något intressant i ett inlägg och tycker att det är värt att
kommentera. Han kan då skriva en
......@@ -823,6 +994,13 @@
<title>Fotnoter</title>
<para>
<indexterm id="fotnot-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Fotnoter</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="fotnot-2">
<primary>Fotnoter</primary>
</indexterm>
En fotnot är, precis som en kommentar, ett inlägg som är
knutet till ett tidigare inlägg genom en länk. En kommentar
till ett inlägg kan vem som helst, men en fotnot kan endast
......@@ -849,6 +1027,13 @@
<title>Anmärkningar</title>
<para>
<indexterm id="anm-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Anmärkningar</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="anm-2">
<primary>Anmärkningar</primary>
</indexterm>
En <wordasword>anmärkning</wordasword> är, liksom en fotnot,
en text man kan hänga på en existerande text för att korrigera
den. En anmärkning är däremot inte ett inlägg i sig självt
......@@ -882,6 +1067,20 @@
<title>Garbning och markering</title>
<para>
<indexterm id="garb-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Garbning</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="garb-2">
<primary>Garbning</primary>
</indexterm>
<indexterm id="markering-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Markering</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="markering-2">
<primary>Markering</primary>
</indexterm>
<wordasword>Garbning</wordasword> är inte något som användaren
av LysKOM kan utföra själv, utan en automatisk process (som
kan slås på eller av för varje LysKOM-server). Garbning
......@@ -916,6 +1115,34 @@
<title>Meddelanden</title>
<para>
<indexterm id="meddelanden-1">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Meddelanden</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-2">
<primary>Meddelanden</primary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-3">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Alarmmeddelanden</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-4">
<primary>Alarmmeddelanden</primary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-5">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Gruppmeddelanden</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-6">
<primary>Gruppmeddelanden</primary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-7">
<primary>Begrepp</primary>
<secondary>Personliga meddelanden</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="meddelanden-8">
<primary>Personliga meddelanden</primary>
</indexterm>
Ett <wordasword>meddelande</wordasword> är en text som skickas
ut synkront till alla avsedda mottagare som är inloggade, till
skillnad från inlägg som snällt ligger och väntar tills man
......@@ -1024,16 +1251,17 @@
<title>Bli medlem i möte - m</title>
<para>
<indexterm><primary>Bli medlem i möte</primary></indexterm>
<indexterm id="kom-add-self-1">
<primary>Möten</primary>
<secondary>Bli medlem i möte</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-add-self-2">
<primary>Bli medlem i möte</primary>
</indexterm>
För att kunna börja delta i diskussionen i LysKOM måste man se
till att bli medlem i några möten som ser intressanta ut.
</para>
<comment>
Hur ska indexterm fungera, egentligen? Det här verkar inte ha
någon effekt.
</comment>
<para>
Kommandot <userinput>Bli medlem i möte</userinput>
(snabbkommando <userinput>m</userinput>) används för att bli
......@@ -1089,6 +1317,13 @@
<title>Gå till möte - g</title>
<para>
<indexterm id="kom-go-to-conf-1">
<primary>Möten</primary>
<secondary>Gå till möte</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-go-to-conf-2">
<primary>Gå till möte</primary>
</indexterm>
Kommandot <userinput>Gå till möte</userinput> (snabbkommando
<userinput>g</userinput>) låter användaren gå till ett nytt
möte för att börja läsa inlägg där istället för där läsningen
......@@ -1123,6 +1358,13 @@
<title>Utträda ur möte</title>
<para>
<indexterm id="kom-sub-self-1">
<primary>Möten</primary>
<secondary>Utträda ur möte</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-sub-self-2">
<primary>Utträda ur möte</primary>
</indexterm>
Kommandot <userinput>Utträda ur möte</userinput> (inget
snabbkommando) låter användaren sluta vara medlem i ett möte.
Klienten frågar efter vilket möte man vill utträda ur (med det
......@@ -1160,6 +1402,13 @@
<title>Skapa möte</title>
<para>
<indexterm id="kom-create-conf-1">
<primary>Möten</primary>
<secondary>Skapa möte</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-create-conf-2">
<primary>Skapa möte</primary>
</indexterm>
Kommandot <userinput>Skapa möte</userinput> (inget
snabbkommando) låter användaren skapa ett nytt möte. Klienten
ställer sedan ett antal frågor om det nya mötet: vad det ska
......@@ -1185,10 +1434,19 @@
<title>Utplåna (möte/person)</title>
<para>
<indexterm id="kom-delete-conf-1">
<primary>Möten</primary>
<secondary>Utplåna (möte/person)</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="kom-delete-conf-2">
<primary>Utplåna (möte/person)</primary>
</indexterm>
Kommandot <userinput>Utplåna (möte/person)</userinput> (inget
snabbkommando) tar bort ett möte eller en person. Klienten
frågar först vilket möte man vill ta bort och ber sedan
användaren att bekräfta innan mötet tas bort.
användaren att bekräfta innan mötet tas bort. För att kunna ta
bort ett möte eller en person måste man vara organisatör för
det som ska tas bort.
</para>
<screen>
......@@ -1205,19 +1463,242 @@
<title>Ändra mötesuppgifter</title>
<para>
<comment>
Här borde det vara rimligt att beskriva Ändra FAQ, Ändra
livslängd, Ändra mötestyp, Ändra organisatör, Ändra
presentation, Ändra supermöte och Ändra tillåtna
författare.
</comment>
Det finns ett antal olika funktioner man kan använda för att
ändra egenskapar hos ett redan skapat möte som man är
organisatör för.
</para>
<sect3>
<title>Ändra FAQ</title>
<para>
<indexterm id="conf-change-faq-1">
<primary>Möten</primary>
<secondary>Ändra FAQ</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-chance-faq-2">
<primary>Ändra FAQ</primary>
</indexterm>
Kommandot <userinput>Ändra FAQ</userinput> (inget
snabbkommando) används för att ändra i ett mötes FAQ.
Klienten frågar efter vilket möte man vill ändra FAQ för,
och öppnar sedan en edit-buffert så att man kan ändra den.
</para>
</sect3>
<sect3>
<title>Addera FAQ</title>
<para>
<indexterm id="conf-add-faq-1">
<primary>Möten</primary>
<secondary>Addera FAQ</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-add-faq-2">
<primary>Addera FAQ</primary>
</indexterm>
Kommandot <userinput>Addera FAQ</userinput> (inget
snabbkommando) används för att sätta ett existerande inlägg
som FAQ för ett möte. Klienten frågar efter vilket möte man
vill addera en FAQ för och sedan vilket inlägg man vill
addera som FAQ.
</para>
<screen>
Gå till nästa möte - Addera FAQ
Lägger till inlägg 8212575 som FAQ för Min dagbok...klart.
Gå till nästa möte -
</screen>
</sect3>
<sect3>
<title>Ändra livslängd</title>
<para>
<indexterm id="conf-change-life-1">
<primary>Möten</primary>
<secondary>Ändra livslängd</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-chance-life-2">
<primary>Ändra livslängd</primary>
</indexterm>
Kommandot <userinput>Ändra livslängd</userinput> (inget
snabbkommando) ändrar livslängden på inlägg i ett möte. När
ett inlägg blivit äldre än livslängden för mötet så kan det
komma i fråga för garbning. Klienten frågar först efter
vilket möte man vill ändra livslängden för, sedan hur många
dagar man vill att livslängden ska vara.
</para>
<screen>
Gå till nästa möte - Ändra livslängd
Ändra livslängden för Min dagbok till 17...klart.
Gå till nästa möte -
</screen>
</sect3>
<sect3>
<title>Ändra mötestyp</title>
<para>
<indexterm id="conf-change-type-1">
<primary>Möten</primary>
<secondary>Ändra mötestyp</secondary>
</indexterm>
<indexterm id="conf-chance-type-2">
<primary>Ändra mötestyp</primary>
</indexterm>
Kommandot <userinput>Ändra mötestyp</userinput> (inget
snabbkommando) ändrar några inställningar för mötet. Efter