Commit 73f7bc73 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

more todo

parent 5ac5d34a
* I docen: Att Ändra inställningarna heter Ändra variabler
{r en bugg.
* M kan vara din egen brevl\aa{}da, men du kan inte Review texter till
n\aa{}gon annans brevl\aa{}da. Det beror p\aa{} en bug i server som kommer att
r\"{a}ttas, f\"{o}rhoppningsvis f\"{o}re sommaren 1991.
* av ceder: N{r man kommenterar ett inl{gg som har m}nga mottagare f}r man en
fr}ga om de ska forts{tta att vara mottagare eller inte. Om man
trycker C-g d} f}r man ingen ny prompt.
Linus, kan du titta p} det h{r? Jag lyckades inte r{tta det...
* Ta bort lapp p} d|rren borde ha dig sj{lv som default.
* p-P som k-K
* Dokumentera ]terse igen.
* Sina egna s{nda personliga meddelanden i egna bufferten. Svara p}
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment