Commit a0d557ca authored by Git conversion's avatar Git conversion Committed by Per Cederqvist
Browse files

Removed generated files in doc.

Removed files:

- doc/elisp-client
- doc/elisp-client.nuked
- doc/elisp-client-0.34.txt

These files were removed before CVS had proper removal support.
It is unknown exactly when they were deleted, but they were deleted
before v0-35-alfa.

(The source that these files were generated from appear to be lost,
unfortunately.)
parent c36a69c9
Info file: elisp-client, -*-Text-*-
produced by latexinfo-format-buffer
from file: elisp-client-0.34.latexinfo

File: elisp-client Node: Top, Up: (dir), Next: Copyright
LysKOM-Projektet
--------------------------------
En klient skriven i GNU-emacs-lisp.
--------------------------------
Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.34
* Menu:
* F|rord:: Introduktion till LysKOM-systemet.
* Systemet:: Hur fungerar LysKOMs klient-server modell.
* Uppstart:: Hur du kommer ig}ng.
* K|ra LysKOM:: Att t{nka p} n{r du k|r.
* Index:: Index f|r kommandon.
* Variabelindex:: Index f|r alla variabler och hookar.
* Copyright:: Vem har skrivit och vad g{ller?
* Buggrapporter:: Hur skickar du och vart.

File: elisp-client Node: Copyright, Prev: Variabelindex, Up: Top, Next: Buggrapporter
Copyright (C) 1991 Lysator
Tillst}nd ges att kopiera denna manual och distribuera kopiorna, under
f|ruts{ttning att ovanst}ende copyrightnot och denna text finns med
p} alla kopior.
F|rfattarna till denna klient {r alla medlemmar i Datorf|reningen
Lysator vid Link|pings Tekniska H|gskola --- LiTH.
De som f|r tillf{llet arbetar mest med klienten {r:
Per Cederqvist --- `ceder@lysator.liu.se'
Inge Wallin --- `ingwa@isy.liu.se' eller `inge@lysator.liu.se'
Linus Tolke --- `linus@lysator.liu.se'

File: elisp-client Node: F|rord, Up: Top, Next: Systemet
F|rord
******
Meningen med detta dokument {r att den ska beskriva allt man beh|ver
veta om elisp-klienten (se nedan) f|r att kunna anv{nda den. Det
f|ruts{tts att l{saren k{nner till GNU-emacs. Om anv{ndaren har anv{nt
QZ-KOM {r detta en f|rdel, men det {r p} inget vis n|dv{ndigt f|r
f|rst}elsen av LysKOM.
* Menu:
* Bakgrund:: Lite om koms historia fram till LysKOM.

File: elisp-client Node: Bakgrund, Up: F|rord
Bakgrund
********
LysKOM {r ett konferenssystem som {r inspirerat av KOM, det
konferenssystem som skapades av QZ i Stockholm. Orsaken till att
LysKOM skrevs var att det KOMsystem Lysators medlemmar hade tillg}ng
till lades ner. QZ-KOM gick endast att k|ra p} DEC-20-maskiner och den
sista DEC-20-maskinen p} LiTH som studenterna hade tillg}ng till
s}ldes och f|rsvann. KOM hade blivit vanebildande f|r en del och det
bed|mdes att en ers{ttning var n|dv{ndig.
En tidig tanke n{r vi b|rjade jobba med LysKOM var att det skulle g}
att ha flera olika anv{ndarinterface samtidigt. N}gon vill se en
grafisk struktur p} hur inl{ggen h{nger ihop p} sin grafiska sk{rm,
n}gon annan vill kunna forts{tta att anv{nda sin gamla vt100. Det var
ocks} klart att systemet skulle k|ra under UNIX eftersom detta
operativsystem bed|mdes som vanligt i framtiden. Lysators medlemmar
hade dessutom stor erfarenhet av UNIX och Lysator {ger ett antal UNIX-
maskiner.
Bland annat av dessa orsaker valde vi att anv{nda en server-klient-
modell. En central server tar hand om alla inl{gg och LysKOM:s hela
databas. Mot denna server kan flera stycken klienter koppla upp sig
via TCP/IP.
Vi b|rjade tidigt skriva p} en klient i C som skulle bli en ganska
trogen kopia av QZ-kom. Det har dock visat sig att det finns m}nga
problem, som kanske var st|rre {n vi trodde fr}n b|rjan. Den h{r
klienten {r inte klar {n p} ett tag. Det {r Thomas Bellman som jobbar
med C-klienten ({ven kallad tty-klienten eftersom den g}r att k|ra p}
vilken tty som helst).
Jag, Per Cederqvist, har i st{llet skrivit en klient i elisp, det
programspr}k som finns inbyggt i GNU-Emacs. Denna klient har d{refter
byggts ut till en ganska omfattande klient av ett antal
Lysatormedlemmar och har visat sig vara enkel att modifiera med nya
funktioner och att hitta fel i. Detta dokument {r en enkel
anv{ndarhandledning och beskriver hur man anv{nder elispklienten.

File: elisp-client Node: Systemet, Prev: F|rord, Up: Top, Next: Uppstart
LysKOM bygger p} klient-servermodellen.
* Menu:
* Servern:: Lite grann om servern, databashanterare och var den finns.

File: elisp-client Node: Servern, Up: Systemet
Servern
*******
Servern, databashanteraren, {r skriven i C och k|rs p}
`lysator.liu.se' (IP-nummer 130.236.254.1). Databasfilen {r
l{sbar f|r flera av lysators medlemmar, vilket kan tyckas vara en
bugg, men den {r medveten. Vi vill inte ge n}gon en falsk k{nsla av
s{kerhet och p} ett system s}dant som Lysators {r det alltf|r m}nga
som har privilegier f|r att man skall kunna garantera n}gon hemlighet.
P} andra serverinstallationer i framtiden blir naturligtvis
situationen en annan.

File: elisp-client Node: Uppstart, Prev: Systemet, Up: Top, Next: K|ra LysKOM
Uppstart
********
Det {r olika procedurer f|r att komma in i LysKOM beroende p}
vilken maskin du kopplar upp dig ifr}n. De {r alla beskrivna h{r
nedan.
* Menu:
* Lysator:: Koppla upp sig fr}n lysator.
* IDA:: Koppla upp sig fr}n elev-sparcarna p} IDA.
* Andra maskiner:: Hur du f|r annars.
* F|rsta g}ngen:: Vad du skall t{nka p} f|rsta g}ngen.
* Filer:: Var finns klienten hos lysator?

File: elisp-client Node: Lysator, Up: Uppstart, Next: IDA
Fr}n Lysators maskiner
Enklast {r att k|ra LysKOM fr}n n}gon av Lysators UNIX-maskiner (`lage',
`lave', `laila', `lysator', `robert', `robin', `ruben' eller `nanny').
N{r man har startat emacs r{cker det med att skriva:
M-x lyskom
f|r att s{tta ig}ng. Svara p} fr}gan om server med
att trycka RET.

File: elisp-client Node: IDA, Prev: Lysator, Up: Uppstart, Next: Andra maskiner
annat
Fr}n elev-sparcarna p} IDA (Inst. f|r Datavetenskap p} LiTH):
L{gg in
(autoload 'lyskom "~d88perce/lyskom" "K|ra LysKOM" t)
i din `.emacs'. Starta om emacs eller l{s in `.emacs' i din emacs igen.
Skriv `M-x lyskom'. N{r du f}r fr}gan om server svarar du `obel18' och
hoppas att allt fungerar. K|r inte fr}n IDA:s maskiner om de {r
nerlastade - vi vill inte att n}gon ska f} f|r sig att st{nga
denna m|jlighet att k|ra LysKOM. P} `obel18.ida.liu.se' ligger ett litet
program som rel{ar anropen vidare till `nanny.lysator.liu.se' d{r
databasen f|r n{rvarande ligger.

File: elisp-client Node: Andra maskiner, Prev: IDA, Up: Uppstart, Next: F|rsta g}ngen
Fr}n andra maskiner
H{mta filen `lyskom.el' eller `lyskom.elc'. Senaste versionen finns alltid
p} `lage.lysator.liu.se' i directoryt `/usr/local/lib/elisp/'. K|r, och
hoppas att du kommer }t `lysator' eller `obel18.ida.liu.se'. Om det blir
problem, s} l|s dem och tala om f|r mig hur du l|ste dem, s} kan jag
l{gga in din l|sning h{r.
Om Emacs s{ger `"Unknown host"' m}ste du be din systemadministrat|r att
l{gga in `130.236.254.1 lysator.liu.se kom.lysator.liu.se' i host-tabellen,
eller l{nka emacs med `-lresolv' f|r att anv{nda nameserver. Tyv{rr g}r det
inte att ge IP-nummer till Emacs.
Om du vill h{mta LysKOMklienten fr}n n}gonstans utanf|r LiTH kan du
h{mta den senaste versionen via anonym ftp fr}n `ftp.lysator.liu.se
(130.236.254.1)'. Skriv `ftp ftp.lysator.liu.se' och ge `ftp' som
anv{ndarnamn. N{r nanny fr}gar efter l|senord, ange din emailadress
och tryck RET. L|senordet ekas inte. G} ner i directoryt `pub/lyskom'
och skriv `bin'. Detta s{tter om ftp till BINARY MODE vilket {r
n|dv{ndigt f|r att f} |ver elispklienten korrekt. Skriv sedan
`get lyskom-X.elc.Z' d{r `X' {r det h|gsta nummer du kan hitta i det
directoryt. Filen med det h|gsta numret {r alltid den senaste
versionen. N{r |verf|ringen {r klar, bryt f|rbindelsen genom att
skriva `quit'.

File: elisp-client Node: F|rsta g}ngen, Prev: Andra maskiner, Up: Uppstart, Next: Filer
F|rsta g}ngen du k|r LysKOM
***************************
N{r du har svarat p} fr}gan om server och uppkopplingen mellan klient
och server {r klar s} f}r du en ny fr}ga; ditt namn. Det {r sed att
ange b}de f|r och efternamn samt den organisation du arbetar f|r, t ex
Inge Wallin, ISY
Om det inte fanns n}gon med det namn du angav s} f}r du bekr{fta att
du har stavat ditt namn r{tt. D{refter f}r du uppge ett personligt l|senord.
Kom ih}g att n{stan vem som helst kan l{sa databasfilen, s} anv{nd
inte ett l|sen som du anv{nder n}gon annanstans!
Efter en liten stund dyker det upp ett f|nster d{r det st}r
Mottagare: <1> Presentation (av nya) m|ten
[rende: Inge Wallin, ISY
--- Skriv texten nedanf|r denna rad ---
Namn:
Adress:
Telefon:
Email-adress:
Annat:
Skriv en kort presentation av dig sj{lv. Du b|r }tminstone ha med ditt
riktiga namn, din adress och telefonnummer, och email-adress. Det {r
inget krav som vi st{ller f|r att du ska f} k|ra LysKOM, men det
underl{ttar f|r alla som vill komma i kontakt med dig.
N{r du {r klar trycker du `C-c C-c' f|r att skicka in texten.

File: elisp-client Node: K|ra LysKOM, Prev: Uppstart, Up: Top, Next: Index
* Menu:
* Kommandon:: Vilka kommandon finns och vad g|r de.
* Prompten:: Hur LysKOMs prompt fungerar.
* Scrollning:: Hur LysKOM scrollar och varf|r.
* Namn:: Hur m|tes och personnamn fungerar i LysKOM.
* Skriva inl{gg:: Vad man skall t{nka p} n{r man skriver ett inl{gg.
* Vilkabufferten:: Hur den fungerar.
* Flaggor:: Vilka flaggor kan man s{tta.
* Variabler:: Vilka variabler p}verkar ens LysKOM-klient
* Hookar:: Vilka hookar finns det och hur skall de anv{ndas.
* Environmentvariabler:: Vad heter de och hur anv{nds de.

File: elisp-client Node: Prompten, Prev: Kommandon, Up: K|ra LysKOM, Next: Scrollning
Prompten
********
N{r LysKOM {r klart att ta emot ett kommando skrivs en prompt ut. Den
kan se ut p} t.ex f|ljande s{tt:
G} till n{sta m|te -
L{sa n{sta text -
Se tiden -
N{r du ser prompten kan du ge ett kommando. Var sn{ll mot klienten!
Tryck inte p} en massa knappar innan du ser prompten! Det blir bara
problem om du g|r det! Speciellt k{nslig {r den i inloggningsfasen.
Kom ih}g att elispklienten fr}n b|rjan var avsedd bara som ett
surrogat f|r den egentliga klienten och att det som du nu k|r {r en
alfarelease.

File: elisp-client Node: Scrollning, Prev: Prompten, Up: K|ra LysKOM, Next: Namn
Scrollning
**********
Om inte allt ryms p} sk{rmsidan s} syns en procentsats i mode-raden.
Tryck p} mellanslag n{r du l{st klart s} scrollas n{sta sida fram.

File: elisp-client Node: Kommandon, Up: K|ra LysKOM, Next: Prompten
Kommandon
*********
Det finns tv} slags kommandon, dels de som {r bundna till enskilda
tangenter, dels de som du m}ste ange i klartext. M}nga kommandon kan
anges p} b}da s{tten. F|r att ange ett kommando med dess fulla namn
trycker du tangenten `a', vilket skall uttydas `(N}got) Annat',
ett
kommando som fanns i gamla QZ-KOM. Detta ger dig en fr}ga p} emacs
meddelanderad och du kan nu trycka `?' och f} en lista p} vilka
kommandon som finns.
Antalet kommandon |kar hela tiden med |kande versionsnummer. F|ljande
kommandon finns i elispklienten i den version som anges i titeln p}
detta dokument. F|rst visas vilken tangent som funktionen ligger p}
och d{refter vad man anger under `a'. I m|tet `LysKOM Elisp-klient;
buggar, nyheter och annat' diskuteras nyheter om klienten. N{r en ny
version sl{pps annonseras det ocks} i det m|tet, f|r det mesta
tillsammans med en lista p} de {ndringar som {r gjorda sen f|rra
versionen.
* Menu:
* F} hj{lp:: Hj{lpkommandot {r beskrivet
* Bli medlem:: Hur du blir medlem i och uttr{der ur m|ten.
* L{sa:: De vanligaste kommandona f|r att l{sa texter.
* Skriva:: Kommandon f|r att skriva texter
* Sluta:: N{r du har l{st klart
* Lista:: Kommandon f|r att lista information.
* ]terse:: Kommandon f|r att }terse texter.
* Markeringar:: Kommandon f|r att hantera markeringar.
* Status:: Kommandon f|r att f} status.
* Skapa:: Kommandon f|r att skapa m|ten.
* Addera:: Kommando f|r att addera och subtrahera mottagare,
medlemmar och kommentarer.
* [ndra:: Kommandon f|r att {ndra dina parametrar.
* Prioritera:: Kommando f|r att prioritera om m|ten.
* Tangenterna:: Index |ver korta kommandon.
* Annat:: |vriga kommandon, Se tiden, F} uppmuntran...
* Administrat|rskommandon:: \verg} till administrat|rsmode,
St{ng av servern.

File: elisp-client Node: L{sa, Prev: Bli medlem, Up: Kommandon, Next: Skriva
Kommandon f|r att l{sa texter.
==============================
SPC (mellanslag) eller RET
Utf|r defaulthandlingen, dvs det som st}r i prompten.
LFD (eller NEWLINE)
Samma som mellanslag eller RET, men placera f|rst mark|ren
|verst p} sk{rmen.
`ni' `L{sa n{sta inl{gg'
G} till n{sta text och visa den. Om du h}ller p} att }terse sparas
informationen om vad du }terser undan. Med `aa{'n kan du sedan
}terse n{sta inl{gg.
`nm' `G} till n{sta m|te'
G}r till n{sta m|te med ol{sta inl{gg. Alla ol{sta i det nuvarande
m|tet sparas och m|tet placeras sist i listan |ver m|ten med
ol{sta inl{gg.
`h' `Hoppa |ver alla kommentarer'
Hoppa |ver alla kommentarer till det senast l{sta inl{gget, dvs
markera dem som l{sta utan att visa dem. Detta sker rekursivt s}
att alla kommentarer till kommentarerna ocks} markeras som l{sta,
osv.
`e' `Endast l{sa senaste'
Man f}r ange ett antal inl{gg som man vill l{sa i det nuvarande
m|tet. Alla andra inl{gg i m|tet markeras s}som l{sta.
`M-p' `(Spring till) b|rjan av texten'
Detta kommando {r bara till f|r att snabbare kunna hitta b|rjan p}
den text man {r vid, eller hitta f|reg}ende text.
`M-n' `(Spring till) n{sta text'
Detta kommando {r motsatsen till `M-p'. Det g}r till n{sta text ist{llet.
DEL `Scrolla ner'
Detta kommando rullar tillbaka sk{rmen s} att man kan se det som skrevs
innan. F|r att komma fram}t igen {r det bara att trycka SPC.

File: elisp-client Node: F} hj{lp, Up: Kommandon, Next: Bli medlem
Du kan alltid f} hj{lp.
`?' `Hj{lp'
Beskriv LysKOM-moden och alla dess tangentbordsbindningar.
Om du redan gett en del av ett kommando och trycker `?' s} f}r du en
lista p} vilka alternativa kommandon som finns fr}n det l{get.
Alternativlistan inneh}ller vad du skulle tryckt f|r att v{lja
just det alternativet samt kommandots namn.

File: elisp-client Node: Skriva, Prev: L{sa, Up: Kommandon, Next: Sluta
H{r {r samtliga kommandon som anv{nds f|r att skriva en text listade.
`b' `Skicka brev'
Skicka ett brev till en person eller ett m|te. Programmet fr}gar
efter vilket m|te/person som man vill skicka brevet till. Man kan
skicka brev {ven till slutna m|ten. Om personen eller m|tet har en
lapp p} d|rren (*Note S{tt lapp p} d|rren: [ndra personuppgifter.)
s} visas lappen i LysKOM-bufferten.
`i' `Skriva ett inl{gg'
Skriv ett inl{gg i det m|te d{r du befinner dig f|r tillf{llet. Se
avsnittet nedan som beskriver vad du kan g|ra medan du skriver.
`k' `Kommentera inl{gget'
Kommentera det senast l{sta eller skrivna inl{gget. Man kan ocks}
kommentera ett valfritt inl{gg genom att ist{llet f|r att trycka
`k' trycka inl{ggsnummret f|r det inl{gg man vill kommentera
f|ljt av `k'.
`K' `Kommentera f|reg}ende inl{gg'
Kommentera det n{st senast l{sta eller skrivna inl{gget. Det kan
vara bra om man g|r `}k' (`]terse det kommenterade') innan man
best{mmer sig f|r att kommentera.
`F' `Fotnot till inl{gg'
Skriv en fotnot till det senast l{sta eller skrivna inl{gget. Kommandot
fungerar som kommandot `Kommentera inl{gget'.
(*Note Fotnot: Skriva inl{gg.)
`p' `Personligt svar'
Skriv ett personligt svar till f|rfattaren av det senast l{sta
inl{gget. Detta {r detsamma som att skicka ett brev till honom som
{r en kommentar till inl{gget.

File: elisp-client Node: Lista, Prev: Sluta, Up: Kommandon, Next: ]terse
Du kan lista olika saker med dessa olika kommandona.
`v' `Vilka {r inloggade'
Visa en lista |ver de personer som {r inloggade i LysKOM f|r
|gonblicket. Man f}r dessutom reda p} vilken maskin de k|r ifr}n
samt vad de sysslar med just nu. Inloggningarna visas i sessions-
nummerordning och den egna inloggningen markeras med en asterisk
precis efter sessionsnumret.
`lm' `Lista m|ten'
Lista alla m|ten som matchar ett givet m|nster. LysKOM fr}gar
efter m|nstret innan s|kningen startar. En asterisk (`*') skrivs
ut framf|r namnet p} alla m|ten som man inte {r medlem i.
`ln' `Lista nyheter'
Lista alla nyheter, dvs alla m|ten i vilka du har ol{sta inl{gg.
Talar ocks} om hur m}nga ol{sta du har i resp. m|te.
`lN'
Samma som `ln', men anv{nder en n}got l}ngsammare metod. Detta anrop
finns endast med som kontroll eftersom metoden som anv{nds f|r
`ln' visserligen {r snabbare, men ocks} mycket mer komplicerad.
Detta kommando kommer att f|rsvinna snart(?).
`lp' `Lista personer'
Lista alla personer som matchar ett givet m|nster. LysKOM fr}gar
efter m|nstret innan s|kningen startar.
`ls' `Lista medlemsskap'
Listar vilka m|ten du {r medlem i, vilka prioriteter som g{ller
f|r m|tena samt hur m}nga ol{sta du har i varje m|te.
`l{' `Lista {renden'
Listar {renden och f|rfattare p} de inl{gg som du har ol{sta i
m|tet, eller p} dina markerade inl{gg, n{r du har prompten
`]terse n{sta markerade -'.

File: elisp-client Node: Bli medlem, Prev: F} hj{lp, Up: Kommandon, Next: L{sa
H{r beskriver vi hur du kan bli medlem i ett m|te, samt hur du g|r f|r
att uttr{da.
`g' `G} till m|te'
G} till ett nytt m|te f|r att b|rja l{sa inl{gg d{r. LysKOM fr}gar
efter vilket m|te du vill g} till.
Om du inte {r medlem i m|tet s} fr}gar LysKOM om du vill bli medlem
i m|tet och om man d} svarar `j' s} blir man medlem i m|tet p} samma
s{tt som om man hade gjort `m' (`Bli medlem i m|te'). Efter det s} g}r
man till m|tet p} vanligt s{tt.
`m' `Bli medlem i m|te'
Fr}gar efter ett m|te och ser till att du blir medlem i det. I
samband med detta f}r du ange en prioritet f|r m|tet och var m|tet
skall l{sas i f|rh}llande till andra m|ten med samma prioritet.
LysKOM kommer att s{tta prioriteten till `100' om du inte har
{ndrat den variabeln `kom-membership-default-priority' som
kontrollerar detta.
(*Note kom-membership-default-priority: Variabler.)
F|r att LysKOM skall veta i vilken ordning du vill l{sa dina
m|ten m}ste du ange det f|r varje m|te du g}r med i.
Du kan (givetvis) s{tta en variabel som kontrollerar detta ocks},
n{mligen `kom-membership-default-placement', men om du inte anger
n}got s} m}ste du ange det. LysKOM fr}gar var du vill l{gga det.
0 {r allra f|rst (f|re din brevl}da) och det h|gsta numret
som finns som alternativ {r sist i listan.
(*Note kom-membership-default-placement: Variabler.)
Om m|tet {r slutet s} kan man inte g} med i det. Detta kommando
kan {ven anv{ndas f|r att {ndra prioritet f|r ett m|te som du
redan {r medlem i.
`Uttr{da ur'
Fr}gar efter namnet p} ett m|te och g|r s} att du uttr{der ur
m|tet. Alla markeringar om eventuella l{sta texter f|rsvinner.
Detta kommando har inte n}gon egen tangent.

File: elisp-client Node: Sluta, Prev: Skriva, Up: Kommandon, Next: Lista
`S' eller `q' `Sluta'
Avslutar LysKOM. Det g}r lika bra att sluta genom att g} ur Emacs
eller ta bort LysKOM-bufferten.

File: elisp-client Node: Annat, Prev: Tangenterna, Up: Kommandon, Next: Administrat|rskommandon
|vriga kommandon i LysKOM.
==========================
`r' `]terstarta kom'
Nollst{ller diverse interna strukturer i klienten. Anv{nds d}
klienten har h{ngt sig eller d} klienten och servern har kommit ur
fas. Det kan de g|ra om man trycker `C-g' vid ol{mpliga tillf{llen.
`t' `Se tiden'