Commit cc90393c authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Version 0.43.2 släppt.

parent 0202793e
......@@ -23,8 +23,11 @@
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
#
# $Log$
# Revision 43.4 1996/08/15 19:30:47 davidk
# Version 0.43.2 släppt.
#
# Revision 43.3 1996/08/14 13:49:16 byers
# Nya filer för dokumentationsdatabasen, lite upptadering i dokumentationen
# Nya filer fr dokumentationsdatabasen, lite upptadering i dokumentationen
#
# Revision 43.2 1996/08/14 04:15:14 davidk
# Bytte versionsnummer till 0.43.
......@@ -64,7 +67,7 @@
#
# If you edit this, make sure it works afterwards also. /Linus
CLIENTVERSION = 0.43
CLIENTVERSION = 0.43.2
SHELL = /bin/sh
RM = rm -vf
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ Checklista f
* Se till att allt går att kompilera och köra. Även den engelska
versionen.
* Skriv ett ChangeLog-entry om att den nya verionen släpps.
* Skriv ett ChangeLog-entry om att den nya versionen släpps.
* Se till att allt är incheckat
......
Thu Aug 15 21:15:10 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* Version 0.43.2 slppt.
* startup.el (lyskom): teranvnd inte levande sessioner.
Wed Aug 14 17:03:17 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment