Commit dbc63433 authored by Joel Rosdahl's avatar Joel Rosdahl
Browse files

Small updates.

parent 0dec1eb2
......@@ -2,8 +2,9 @@
Nyheter i lyskom.el 0.46.1
==========================
Version 0.46.1 rättar vissa fel som finns i 0.46. Den finns att
hämta på följande adress:
Version 0.46.1 rättar vissa fel som finns i 0.46 och innehåller
också en del mindre förbättringar. Den finns att hämta på följande
adress:
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
......@@ -63,10 +64,9 @@
Kompilering
-----------
Till skillnad från tidigare versioner så måste man kompilera den
här versionen av klienten för att den skall fungera. This is not a
bug. It's a feature. Felmeddelandet man får om man inte kompilerar
är kryptiskt.
Från och med version 0.46 måste man kompilera klienten för att den
skall fungera. This is not a bug. It's a feature. Felmeddelandet
man får om man inte kompilerar är kryptiskt.
Kompilera för den version av Emacs som du tänker använda. Det
finns kontroller som skall hindra att man försöker köra klienten i
......@@ -106,8 +106,10 @@
medlem får man numera en fråga om huruvida det skall vara en extra
kopiemottagare eller vanlig mottagare.
** Repliker gjorda av författaren till ett inlägg visas före
andra repliker och kallas för anmärkningar.
** Det som förut kallades "korta repliker" heter nu "anmärkningar".
** Anmärkningar gjorda av författaren till ett inlägg visas före andra
anmärkningar (förutom när inlägget återses omodifierat).
** Om nästa inlägg är en bilaga till ett importerat e-brev blir
prompten "Läsa nästa bilaga". Åtminstone ibland.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment