Commit dbc63433 authored by Joel Rosdahl's avatar Joel Rosdahl
Browse files

Small updates.

parent 0dec1eb2
...@@ -2,8 +2,9 @@ ...@@ -2,8 +2,9 @@
Nyheter i lyskom.el 0.46.1 Nyheter i lyskom.el 0.46.1
========================== ==========================
Version 0.46.1 rättar vissa fel som finns i 0.46. Den finns att Version 0.46.1 rättar vissa fel som finns i 0.46 och innehåller
hämta på följande adress: också en del mindre förbättringar. Den finns att hämta på följande
adress:
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/> <URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
...@@ -63,10 +64,9 @@ ...@@ -63,10 +64,9 @@
Kompilering Kompilering
----------- -----------
Till skillnad från tidigare versioner så måste man kompilera den Från och med version 0.46 måste man kompilera klienten för att den
här versionen av klienten för att den skall fungera. This is not a skall fungera. This is not a bug. It's a feature. Felmeddelandet
bug. It's a feature. Felmeddelandet man får om man inte kompilerar man får om man inte kompilerar är kryptiskt.
är kryptiskt.
Kompilera för den version av Emacs som du tänker använda. Det Kompilera för den version av Emacs som du tänker använda. Det
finns kontroller som skall hindra att man försöker köra klienten i finns kontroller som skall hindra att man försöker köra klienten i
...@@ -106,8 +106,10 @@ ...@@ -106,8 +106,10 @@
medlem får man numera en fråga om huruvida det skall vara en extra medlem får man numera en fråga om huruvida det skall vara en extra
kopiemottagare eller vanlig mottagare. kopiemottagare eller vanlig mottagare.
** Repliker gjorda av författaren till ett inlägg visas före ** Det som förut kallades "korta repliker" heter nu "anmärkningar".
andra repliker och kallas för anmärkningar.
** Anmärkningar gjorda av författaren till ett inlägg visas före andra
anmärkningar (förutom när inlägget återses omodifierat).
** Om nästa inlägg är en bilaga till ett importerat e-brev blir ** Om nästa inlägg är en bilaga till ett importerat e-brev blir
prompten "Läsa nästa bilaga". Åtminstone ibland. prompten "Läsa nästa bilaga". Åtminstone ibland.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment