Commit e19eabdf authored by Ulrik Haugen's avatar Ulrik Haugen
Browse files

Beskrivning av hur man hittar och använder ucs-tables.el i GNU Emacs.

Försök till beskrivning av hur man använder latin-unity.el i XEmacs,
ofärdigt. Patchen som nämns är den i bug 586 men jag commitar inte den
ännu eftersom jag inte vet om den hjälper.
parent a0f71490
......@@ -37,6 +37,33 @@
senare i 21-serien). Det kanske fungerar med andra versioner
också. Lycka till.
* Problem med teckenuppsättningar
** Om du använder language-environment Latin-9 kommer du att få
problem när du kommenterar texter skrivna med Latin-1. Om du
använder language-environment Latin-1 kommer du istället att
få problem när/om du kommenterar texter skrivna med Latin-9.
Om du använder GNU Emacs 21 kan du använda ucs-tables.el som
antagligen kommer att följa med i version 21.3. (Hämtas t ex
från cvs <url:http://savannah.gnu.org/cgi-bin/viewcvs/emacs/
emacs/lisp/international/ucs-tables.el> revision 1.12 har vi
testat.) När du hämtat filen behöver du lägga den någonstans
i din load-path och se till att den används. Någonting i den
här stilen borde fungera om du lagt ucs-tables.el i ~/elisp:
(setq load-path (cons (expand-file-name "~/elisp")
load-path))
(require 'ucs-tables)
(unify-8859-on-encoding-mode 1)
(unify-8859-on-decoding-mode 1)
För de som använder XEmacs innehåller elispklienten en patch
som förhoppningsvis gör att paketet latin-unity kan användas
för att avhjälpa samma problem. Följande i .emacs borde göra
susen om latin-unity är installerat:
(latin-unity-install)
* Migreringsproblem och kompatibilitetsproblem
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment