Commit e20e028e authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Reinstated changes lost in previous checkin. New implementation of minibuffer resizing hook.

parent e9f5bd10
2000-05-19 David Byers <davby@ida.liu.se>
* vars.el.in: Reinstated changes lost between 44.98 and 44.99.
* commands1.el (kom-write-footnote): Reinstated changes lost
between 44.66 and 44.67.
* commands2.el (kom-add-faq): Reinstated changes lost between
44.63 and 44.64.
2000-05-15 David Byers <davby@ida.liu.se>
* commands2.el (lyskom-send-message-resize-minibuffer): New
implementation.
2000-05-19 Johan Sundstrm <jhs@lysator.liu.se>
* commands2.el (kom-is-person-member-of-conference): New function.
* vars.el.in (lyskom-commands): New function.
* vars.el.in (lyskom-commands): New function. [Added
kom-is-person-member-of-conference]
* swedish-strings.el, english-strings.el (lyskom-message): Added
the strings pers-to-check-mship-for, conf-to-check-mship-of,
......@@ -24,6 +40,25 @@
* lyskom-buttons.el (lyskom-button-mark-text,
lyskom-button-unmark-text): Function calls to the above altered.
2000-05-04 David Byers <davby@ida.liu.se>
* utilities.el (lyskom-read-text-no-prefix-arg): Added default
parameter.
* commands2.el (kom-add-faq): Default text is the most recently
seen text the user wrote, or the most recently written one.
* commands1.el (kom-write-footnote): Default text is the most
recently seen text the user wrote, or the most recently written
one.
* view-text.el (lyskom-print-text): Update
lyskom-last-seen-written.
* commands2.el (kom-add-faq): Use lyskom-read-text-no-prefix-arg.
* vars.el.in (lyskom-last-seen-written): New variable.
Thu May 4 15:05:51 2000 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Release av 0.46-BETA-I
......
......@@ -9,8 +9,8 @@ Det vore trevligt om "Arkivera inl
för inläggsnummer också, samt om man kunde ställa in en defaultpath
till funktionen, helst också per KOM.
** Blockera eller klara av att man ger kommandon i bufferten medan den
håller på att uppdateras.
** Blockera eller klara av att man ger kommandon i
kom-handle-membership medan bufferten håller på att uppdateras.
** Stöd för att helt dölja ett medlemskap i kom-handle-membership. Man
vill kanske dölja alla man inte har olästa i, eller alla som man
......@@ -24,11 +24,17 @@ till funktionen, helst ocks
HTTP-proxyn. Se specen för HTTP 1.1, kapitel 11 och RFC 2069.
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2616.txt
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc261y.txt
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2069.txt
Instoppat i LysKOM.
* SHOWSTOPPERS
** Buggar i completion. (lyskom-complete-string '("Björn" "Bjørn"))
returnerar "Bj", inte "Björn". I Gnu Emacs ger "Väderd" TAB TAB
inte en lista. Det verkar bli så om completion innehåller svenska
tecken. Det blir rätt om man startar med --unibyte.
** Martin, hade vissa problem med inställningarna. User-arean såg OK
ut och han säger att problemen försvann när han skrev en
presentation för sin person Martin;. User-arean finns i 4730269.
......@@ -220,6 +226,7 @@ j-or-n-p.
hamnar på en indragen rad. Indragna rader skulle inte sabotera
ord:-prefixet.
FIX BY: 0.46-0.47
Inlagd i LysKOM.
** DEFERRED INSERT
......@@ -370,6 +377,7 @@ j-or-n-p.
man normalt hoppar över. Det är saker som till exempel
creating-software.
FIX BY: 0.46
Inlagd i lyskom.
Det vore skoj om lyskom.el kunde, som jag har för mig att någon
föreslog en gång, parsa fotnoter av det där slaget [sed-mönster
......@@ -393,6 +401,7 @@ j-or-n-p.
Någon form at reply till importerade brev som använder mx-reply-to
eller mx-to, mx-cc om de finns.
Inlagd i LysKOM
Frågan om flera mottagare kanske inte borde ställas om man har
arrangerat om mottagarlistan rejält. Den skall ställas om man
......@@ -421,6 +430,7 @@ j-or-n-p.
börjar kommentera om kommentarer som redan finns där. Den
varningen borde vara oberoende av den som kommer när man
skickar in.
Inlagd i LysKOM.
Addera det kommenterades författare som mottagare vid behov när
man börjar skriva inlägget. Se till att inte gnälla om denna
......@@ -438,7 +448,7 @@ j-or-n-p.
skulle hindra att man tog bort mottagare så att det
kommenterades författare blev utan.) Hans Persson har helt
rätt.
Inlagd i LysKOM.
** EDIT-BUFFERTEN
......@@ -468,9 +478,11 @@ j-or-n-p.
Ny filter-edit-mode
FIX BY: 0.48
Inskriven i LysKOM
Använd den nya filterkompilatorn.
FIX BY: 0.48
Inskriven i LysKOM
Gör inte nästa kommando efter en filtrering. Kontrollera med
variabel.
......@@ -502,10 +514,12 @@ j-or-n-p.
Lägg till kommandot ändra medlemskapstyp.
FIX BY: 0.46
Inskriven i LysKOM
När man accepterar en inbjudan borde man automatiskt prioritera om
den enligt ens defaultprioritet och defaultposition.
FIX BY: 0.46
Inskriven i LysKOM
** ÅTERSE
......@@ -514,21 +528,26 @@ j-or-n-p.
mycket man hinner under säg tre sekunder och stoppa någonting på
read-listan som hämtar nästa tre sekunder eller så.
FIX BY: 0.47 or later
Inskriven i LysKOM
"Återse n inlägg av person x till möte y från datum z framåt"
FIX BY: 0.47 or later
Inskriven i LysKOM
"Återse n inlägg av person x till möte y under de senaste k dagarna"
FIX BY: 0.47 or later
Inskriven i LysKOM
Strunta i hemliga texter vid åar.
FIX BY: 0.46-0.47
Inskriven i LysKOM
Återse alla markerade borde gå att avbryta med nästa möte.
FIX BY: 0.46-0.47 NOTE: Verkar fungera
Det vore trevligt om inlägg man återsåg inte bidde varnade för när
man skriver kommentarer.
Inskriven i LysKOM
FIX BY: Who knows?
......@@ -557,7 +576,7 @@ j-or-n-p.
kanske den senaste man läste om det var man själv som skrev den?
Snarare den sista man läste av sig själv alt. den sista man skrev
om man inte har läst något av sig själv sedan dess.
FIX BY: 0.46-0.47
FIX BY: 0.46-0.47 FIXAT.
** ANVäNDARVäNLIGHET
......@@ -566,6 +585,7 @@ j-or-n-p.
olästa i någon session. Det skulle vara praktiskt för oss som har
KOM igång ikonifierad i en separat Emacs större delen av tiden.
FIX BY: 0.48
Inskrivet i LysKOM.
Klickbara kommandon, vad nu det är.
FIX BY: 0.48
......@@ -577,6 +597,7 @@ j-or-n-p.
Språkgranskning av den engelska versionen.
FIX BY:
Inskrivet i LysKOM.
Det skulle vara bra om man kunde ange för varje inställning om den
skulle sparas i servern eller inte. I princip är det enkelt, men
......@@ -597,6 +618,7 @@ j-or-n-p.
JySKomska markeringstyper.
FIX BY: 0.47-0.48
Inskrivet i LysKOM
** PREFETCH
......@@ -610,9 +632,10 @@ j-or-n-p.
Lista sessioner, ungefär som lista klienter, men som ger mer
sessionsinformation, till exempel idletid. Önskad av David Hedbor.
FIX BY: 0.47-0.48
FIX BY: 0.47-0.48 Integrerat i Vilka. Klart.
Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
Inskrivet i LysKOM
Lista nyheter borde göra start of command innan den pratar om att
vänta på medlemskapslistan. Den gör rätt ibland, men inte alltid.
......@@ -622,7 +645,7 @@ j-or-n-p.
ingenting är beroende av att medlemsskapslistan hämtas i
prioritetsordning. Prefetchen måste kunna sortera in medlemsskap i
prioritetsordning när den får dem från servern.
FIX BY: 0.47
FIX BY: 0.47 get-unread-confs används nu.
kom-show-presence-messages borde kunna ha ett alternativ som gör
att kom-friends används, så man får närvaromeddelanden enbart om
......@@ -637,6 +660,7 @@ j-or-n-p.
Implementera anonyma medlemskap i klienten. Detta är inte långt
ifrån klart. Vi har hemliga medlemskap och behöver bara en hook
att bli anonym när man går in i mötet.
Inskrivet i LysKOM.
Implementera re-z-lookup med re-lookup-X så att vi kan återinföra
maximal kompatibilitet.
......
......@@ -798,38 +798,15 @@ If optional arg TEXT-NO is present write a comment to that text instead."
(def-kom-command kom-write-footnote (&optional text-no)
"Write a footnote to a text.
If optional arg TEXT-NO is present write a footnote to that text instead."
(interactive)
(let ((text-stat nil))
(setq text-no
(cond ((and (null current-prefix-arg)
lyskom-current-text
(setq text-stat
(blocking-do 'get-text-stat lyskom-current-text))
(eq (text-stat->author text-stat) lyskom-pers-no))
(setq text-no lyskom-current-text))
((and (null current-prefix-arg)
lyskom-last-written
(setq text-stat
(blocking-do 'get-text-stat lyskom-last-written)))
(lyskom-read-number (lyskom-get-string 'what-footnote-no)
lyskom-last-written))
((integerp current-prefix-arg)
current-prefix-arg)
((listp current-prefix-arg)
(lyskom-read-number (lyskom-get-string 'what-footnote-no)
(lyskom-text-at-point)))
(t (signal 'lyskom-internal-error '(kom-write-footnote)))))
(interactive (list
(lyskom-read-text-no-prefix-arg 'what-footnote-no t
'last-seen-written)))
(if text-no
(lyskom-write-comment-soon
(blocking-do 'get-text-stat text-no)
(blocking-do 'get-text text-no)
text-no 'footnote)
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-footnote))))
(lyskom-insert-string 'confusion-what-to-footnote)))
(def-kom-command kom-comment-previous ()
......
......@@ -644,7 +644,6 @@ send. If DONTSHOW is non-nil, don't display the sent message."
(t (setq lyskom-message-string (substring lyskom-message-string
0 size)))))))
(lyskom-external-function lyskom-resize-minibuffer-mode)
(lyskom-external-function resize-minibuffer-setup)
(defun lyskom-send-message-turn-off-resize-on-exit ()
......@@ -655,15 +654,11 @@ send. If DONTSHOW is non-nil, don't display the sent message."
(defvar resize-minibuffer-mode)
(defun lyskom-send-message-resize-minibuffer ()
"Temporarily turn on resizing of minibuffer"
(let ((tmp nil))
(if (not resize-minibuffer-mode)
(progn
(if (not (memq 'resize-minibuffer-setup minibuffer-setup-hook))
(setq tmp t))
(resize-minibuffer-mode 0)
(if tmp (resize-minibuffer-setup))
(add-hook 'lyskom-send-message-exit-hook
'lyskom-send-message-turn-off-resize-on-exit)))))
(unless resize-minibuffer-mode
(resize-minibuffer-mode 1)
(resize-minibuffer-setup)
(add-hook 'lyskom-send-message-exit-hook
'lyskom-send-message-turn-off-resize-on-exit)))
(defun lyskom-send-message-auto-fill ()
......@@ -2038,7 +2033,7 @@ Return-value: 'no-session if there is no suitable session to switch to
(def-kom-command kom-add-faq (&optional conf-no text-no)
"Add a FAQ to a conference"
(interactive (list (lyskom-read-conf-no 'conf-to-add-faq '(conf) nil nil t)
(lyskom-read-number 'text-to-add-as-faq)))
(lyskom-read-text-no-prefix-arg 'text-to-add-as-faq t 'last-seen-written)))
(let ((text (blocking-do 'get-text-stat text-no)))
(if (null text)
(lyskom-format-insert 'no-such-text-no text-no)
......
......@@ -1694,6 +1694,13 @@ This is used by the command kom-busy-wait."
"Text-no of last text written. nil means no text written."
local)
(def-kom-var lyskom-last-seen-written nil
"Text-no of last text read or written by the current user.
When a new text is written, this is set to the text number of that text.
When a text is read that was written by the current user, this is
set to that text."
local)
(def-kom-var lyskom-previous-text nil
"Text-no of previous text. Nil means no text."
local)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment