Commit 89250803 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Synkning inför release av 0.46.1-BETA-2

parent 75f38fe8
......@@ -22,7 +22,7 @@
#
# Please mail bug reports to bug-lyskom@lysator.liu.se.
CLIENTVERSION = 0.46.1-BETA-1
CLIENTVERSION = 0.46.1-BETA-2
SHELL = /bin/sh
RM = rm -f
......
Nyheter i lyskom.el 0.46.1
==========================
Version 0.46.1 rättar vissa fel som fanns i 0.46. Den finns att
hämta på följande adress:
<URL:ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/>
Filen heter lyskom-0.46.1.tar.gz, och en kopia av den text du
läser just nu finns under namnet NEWS-0.46.1 samt under namnet
NEWS-0.46.1 i tar-arkivet. Det finns även en zip-fil för folk som
sitter med system som inte förstår tar-filer.
För information om nyheterna i 0.46, se NEWS-0.46.
Om du hittar ett fel i elispklienten och inte klarar av att rätta
den själv, använd M-x kom-bug-report för att rapportera den.
Buggar blir omhändertagna i mån av tid, ork och lust. Färdiga
patchar blir inlagda mycket snabbare.
====================
VIKTIGT
====================
Gnu Emacs 20.x
--------------
Om du använder Gnu Emacs 20.x så måste du se till att du har stöd
för multibytetecken påslaget. Detta är tvärt emot rekommendationen
för 0.45. Klienten fungerar antagligen med multibyteteckenstödet
avslaget, men du kan få smärre problem eftersom det finns buggar i
Emacs som märks när man inte har multibyteteckenstödet på.
Titta i dina inställningar (filen .emacs i din hemkatalog). Om du
hittar "(standard-display-european 1)" eller något liknande
(första ordet börjar med standard-display eller ettan är något
annat) så skall du ta bort detta. Detta anrop har varit markerat
som föråldrat i flera år.
Du behöver tala om för Emacs vilken typ av teckenuppsättning du
skall använda. För de flesta så betyder det ISO-8859-1. Se först
till att omgivningsvariabeln LC_CTYPE är satt rätt. Oftast skall
det vara något i stil med iso_8859_1. Det brukar räcka med att
sätta LC_CTYPE, men om du fortfarande har problem (svenska tecken
visas som frågetecken eller numeriska koder) så kan du ange
språkomgivning genom att använda set-language-environment,
antingen interaktivt med M-x eller genom att skriva
(set-language-environment 'latin-1) i .emacs.
Om du inte har någon särskild anledning att slå av Emacs stöd för
multibytetecken så är det oftast bäst att låta bli. Se till att
omgivningsvariabeln EMACS_UNIBYTE inte är satt, att du inte
startar Emacs med flaggan --unibyte och att du inte anropar
standard-display-european (eller annan standard-display-funktion)
eller set-buffer-multibyte i din .emacs.
Kompilering
-----------
Till skillnad från tidigare versioner så måste man kompilera den
här versionen av klienten för att den skall fungera. This is not a
bug. It's a feature. Felmeddelandet man får om man inte kompilerar
är kryptiskt.
Kompilera för den version av Emacs som du tänker använda. Det
finns kontroller som skall hindra att man försöker köra klienten i
en version av Emacs som inte är kompatibel med den man kompilerade
i.
* Funktionalitet
** När man dödar LysKOM-bufferten så körs lyskom-trim-buffer-hook på
hela bufferten. Praktiskt för den som sparar sina LysKOM-sessioner
på fil.
* Bugfixar
** Ändra prioritet ändrar inte automatiskt till ens defaultprioritet,
så man får en fråga om ny prioritet oavsett om man har ställt in en
defaultprioritet eller inte.
** Utfyllnaden och igenkänningen av kommandon i minibufferten är
bättre. Det finns förmodligen ytterligare några oväntade problem.
** Långsamma kommandon fungerar bättre.
** Den engelska versionens tangentbindningar är korrigerade.
** En del strängar har rättats.
\ No newline at end of file
2000-09-14 David Byers <davby@sen2.ida.liu.se>
* Release av 0.46.1-BETA-2
* english-strings.el: We tried to bind things in the *swedish*
keymaps. Bad idea. Fixed.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment