Commit a502d1f9 authored by Linus Tolke's avatar Linus Tolke
Browse files

Uppdaterad text

parent f6b1d11f
......@@ -4,7 +4,7 @@ prova att koppla upp sig och prova. Systemet {r under utveckling just
nu s} det finns fortfarande buggar men ge inte upp om det skulle
st{lla till problem. Har du tillg}ng till en UNIX-maskin med
internetanslutning och gnu-emacs skall det inte vara n}gra problem
(mer {n att det kan g} l}ngsamt).
(mer {n att det kan g} l}ngsamt).
H{r {r en liten beskrivning av hur du g|r f|r att komma in. Du m}ste
n{mligen ha ett litet program som din emacs k|r som vi skrivit:
......@@ -37,11 +37,19 @@ n{mligen ha ett litet program som din emacs k|r som vi skrivit:
C-c. [r du ovan vid emacs editeringskommandon s} {r det nog b{st
att v{nta om du inte lyckas f} till en snygg presentation.
Kom ih}g, det kan h{nga sig ibland (Om det tar minuter att logga in {r
det normalt).
N{r inget annat fungerar och man f}r en massa Symbols function
definition is void: nil. Kan du trycka 'r'.
Funkar inte det heller, till exempel i uppkopplingsskedet s} {r det
bara att d|da bufferten och b|rja om fr}n steg 14.
Kom ih}g, det kan h{nga sig ibland (Om det tar en minut att logga in
{r det normalt). N{r inget annat fungerar och man f}r en massa
"Symbols function definition is void: nil" kan du trycka 'r'. Funkar
inte det heller, till exempel i uppkopplingsskedet s} {r det bara att
d|da bufferten och b|rja om fr}n steg 14.
Har du inte internetanslutning utan ett eget n{tverk kan du inte
koppla upp dig mot oss utan du m}ste ist{llet h{mta en egen server som
du kan k|ra mot. Servern finns att h{mta med anonym ftp fr}n
ftp.lysator.liu.se (130.236.254.1) i directoryt pub/lyskom/server. Om
du vill ha den med mail m}ste vi skicka manuellt. Skriv till
kom@lysator.liu.se.
Lycka till.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment