Commit 139d60da authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

No commit message

No commit message
parent 2776a341
......@@ -3,6 +3,12 @@ Att g
Buggar
Nu när lyskom-bufferten återanvänds så kanske M-x lyskom inte ska
döda bufferten om den misslyckas med att koppla upp sig...
Det är knepigt att avmarkera raderade texter, eftersom man inte
får se textnumret.
lyskom-read-session-no hittar inte osynliga sessioner.
Den försöker fortfarande följa hemliga kommentarer om
......@@ -44,6 +50,11 @@ Buggar
Allmänna förbättringar
När det frågas om alla mottagare av ett inlägg är relevanta så
vore det bra om bufferten scrollades upp så att man fick se dem...
Sortera vilkaslistan efter t.ex. idletid.
Fixa klart z-initiate-get-map.
När man skickar in en kommentar borde klienten kolla att inga nya
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment