Commit 23f719b1 authored by David Byers's avatar David Byers
Browse files

Added web pages to CVS archive.

parent 50583381
<!-- This HTML file has been created by texi2html 1.29
from elisp-client.texinfo on 6 June 1994 -->
<TITLE>Användarhandledning för LysKOMs emacslispklient</TITLE>
<H1>Användarhandledning för LysKOMs emacslispklient</H1>
<H1><A NAME="SEC1" HREF="elisp-client_toc.html#SEC1">Förord</A></H1>
<P>
Meningen med detta dokument är att den ska beskriva allt man behöver
veta om LysKOMs emacslisp-klient för att kunna använda den. Det förutsätts
att läsaren känner till GNU-emacs. Om användaren har använt QZ-KOM är
detta en fördel, men det är på inget vis nödvändigt för förståelsen av
LysKOM.
<P>
All utveckling av LysKOMs emacslispklient, lyskom-systemet och i detta
dokument nämnda andra klienter är ideelt arbete utfört av medlemmar i
Lysator, datorföreningen vid Universitet och Tekniska Högskolan i
Linköping.
<P>
Om du vill deltaga i arbetet så är det bra om du skaffar dig en
ordentlig introduktion till hur systemet fungerar. Om du finns i
Linköping så är det enklast att prata med någon av de som varit med och
som är ansvariga för det som hittills är gjort. Om du inte finns i
Linköping är du utelämnad åt självstudier av de få dokument som finns
och källkoden. Jag skulle nog vilja rekommendera ett veckosluts
intensivkurs i Linköping för att få riktigt grepp om hur det hela
hänger ihop.
<P>
Det finns alternativ till LysKOMs emacslispklient som också är fritt
tillgängliga. Än så länge har de inte riktigt LysKOMs emacslispklients
funktionalitet utan är begränsade i något avseende men det sker
utveckling av dem hela tiden.
<P>
Samtliga här beskrivna LysKOMklienter har fördelen framför LysKOMs
emacslispklient att de är mindre cpu-krävande och därför snabbare.
<P>
<DL COMPACT>
<P>
<DT>tty-klienten
<DD><DT>C-klienten
<DD>tty-klienten är skriven i C med det ursprungliga målet att så troget som
möjligt likna QZ-kom. Avvikelser från detta målet har skett dels
beroende på de olika förutsättningar som LysKOM har jämför med QZ-kom
och dels beroende på personlig smak hos utvecklarna. När detta skrivs är
tty-klienten (version L0.11) ganska stabil, den går lätt att kompilera
och köra på flera olika system <A NAME="FOOT1" HREF="elisp-client_foot.html#FOOT1">(1)</A> förusatt att man har GCC
installerad.
<P>
Den senaste versionen av tty-klienten finns att hämta via ftp från
<TT>`ftp.lysator.liu.se'</TT> i underbiblioteket <TT>`/pub/lyskom/tty-client/'</TT>
<P>
Den som gjort mest i tty-klienten är Thomas Bellman
<CODE>&#60;bellman@lysator.liu.se&#62;</CODE>.
<P>
Den som för närvarande gör något och som är ansvarig för de senaste
versionerna är Linus Tolke <CODE>&#60;linus@lysator.liu.se&#62;</CODE>.
<P>
<DT>tkom
<DD><DT>nilkom
<DD><DT>kom++
<DD>tkom och nilkom är två olika klienter som bygger på samma grundstomme.
Grundprogrammet som pratar med lyskom-servern är skrivet i C++ och sedan
finns det två olika användargränssnitt som är skrivna i TCL. Nilkom kör
mot en terminal medan tkom öppnar X-fönster.
<P>
Målet med denna klient är att erbjuda ett gränssnitt till lyskom-servern
som är bättre än protokollet och det finns redan nu rutiner för cache av
personer och möten.
<P>
tkom, nilkom, kom++-paketet kräver att C++ och TCL/Tk finns installerat på
maskinen men om man vill använda paketet för att bygga en helt egen
klient kan man klara sig utan TCL.
<P>
Den senaste versionen av kom++-klienten finns att hämta via anonym ftp
från <TT>`ftp.lysator.liu.se'</TT> i underbiblioteket <TT>`/pub/lyskom'</TT>.
<P>
De som för närvarande jobbar med kom++-klienten är Per Cederqvist
<CODE>&#60;ceder@lysator.liu.se&#62;</CODE> och Inge Wallin <CODE>&#60;ingwa@isy.liu.se&#62;</CODE>
eller <CODE>&#60;inge@lysator.liu.se&#62;</CODE>.
<P>
</DL>
<P>
<H1><A NAME="SEC2" HREF="elisp-client_toc.html#SEC2">Historia</A></H1>
<P>
LysKOM är ett konferenssystem som är inspirerat av KOM, det
konferenssystem som skapades av QZ i Stockholm. Orsaken till att LysKOM
skrevs var att det KOMsystem Lysators medlemmar hade tillgång till lades
ner. QZ-KOM gick att köra på DEC-10 och DEC-20-maskiner och den sista
DEC-20-maskinen på LiTH som studenterna hade tillgång till såldes och
försvann. KOM hade blivit vanebildande för en del och det bedömdes att
en ersättning var nödvändig.
<P>
En tidig tanke när vi började jobba med LysKOM var att det skulle gå att
ha flera olika användargränssnitt samtidigt. Någon vill se en grafisk
struktur på hur inläggen hänger ihop på sin grafiska skärm, någon annan
vill kunna fortsätta att använda sin gamla vt100. Det var också klart
att systemet skulle köra under UNIX eftersom detta operativsystem
bedömdes som vanligt i framtiden. Lysators medlemmar hade dessutom stor
erfarenhet av UNIX och Lysator äger ett antal UNIX- maskiner.
<P>
Bland annat av dessa orsaker valde vi att använda en
server-klientmodell. En central server tar hand om alla inlägg och
LysKOM:s hela databas. Mot denna server kan flera stycken klienter
koppla upp sig via TCP/IP.
<P>
När servern började fungera behövdes det en enkel klient för att kunna
testa. Per Cederqvist skrev en enkel klient i emacslisp som sedan byggts
på av ett antal lysatormedlemmar. Även personer utanför Lysator har
bidragit till utvecklingen med färdiga funktioner och framför allt
kommentarer och idéer. Det är detta som idag är LysKOMs emacslispklient.
<P>
<H1><A NAME="SEC3" HREF="elisp-client_toc.html#SEC3">Servern</A></H1>
<P>
Servern, databashanteraren, är skriven i C och körs på
<TT>`varg.lysator.liu.se'</TT> (IP-nummer 130.236.254.151). Databasfilen är
läsbar för flera av lysators medlemmar, vilket kan tyckas vara en
bugg, men den är medveten. Vi vill inte ge någon en falsk känsla av
säkerhet och på ett system sådant som Lysators är det alltför många
som har privilegier för att man skall kunna garantera någon hemlighet.
På andra serverinstallationer i framtiden blir naturligtvis
situationen en annan.
<P>
<H1><A NAME="SEC4" HREF="elisp-client_toc.html#SEC4">Uppstart</A></H1>
<H2><A NAME="SEC5" HREF="elisp-client_toc.html#SEC5">Från Lysators maskiner</A></H2>
<P>
Enklast är att köra LysKOM från någon av Lysators UNIX-maskiner.
När man har startat emacs räcker det med att skriva:
<PRE>
M-x lyskom RET
</PRE>
för att sätta igång. Svara på frågan om server med
att trycka <KBD>RET</KBD>.
<P>
<H2><A NAME="SEC6" HREF="elisp-client_toc.html#SEC6">Från elev-sparcarna på IDA (Inst. för Datavetenskap på LiTH):</A></H2>
<P>
Lägg in
<PRE>
(autoload 'lyskom "~d88perce/lyskom" "Köra LysKOM" t)
</PRE>
i din <TT>`.emacs'</TT>. Starta om emacs eller läs in <TT>`.emacs'</TT> i din emacs igen.
Skriv <CODE>M-x lyskom</CODE> <KBD>RET</KBD>. När du får frågan om server svarar du <CODE>diag19</CODE> och
hoppas att allt fungerar. Kör inte från IDA:s maskiner om de är
nerlastade - vi vill inte att någon ska få för sig att stänga
denna möjlighet att köra LysKOM. På <TT>`diag19.ida.liu.se'</TT> ligger ett litet
program som reläar anropen vidare till <TT>`varg.lysator.liu.se'</TT> där
servern ligger.
<H2><A NAME="SEC7" HREF="elisp-client_toc.html#SEC7">Från andra maskiner</A></H2>
<P>
Om du vill hämta LysKOMs emacslispklient från någonstans utanför LiTH
kan du hämta den senaste versionen via anonym ftp från
<TT>`ftp.lysator.liu.se (130.236.254.153)'</TT>. Ange din emailadress som
lösenord. Gå ner i directoryt <TT>`pub/lyskom/elisp-client'</TT> och skriv
code{get lyskom-X.el.gz} där <CODE>X</CODE> är det högsta nummer du kan hitta
i det directoryt. Filen med det högsta numret är alltid den senaste
versionen. När överföringen är klar, bryt förbindelsen genom att skriva
<CODE>quit</CODE>.<P>
Du installerar LysKOMs emacslispklient genom att flytta den hämtade
filen till det lokala emacslispbiblioteket <TT>`site-lisp'</TT> under namnet
<TT>`lyskom.el'</TT> och lägga in en rad
<PRE>
(autoload 'lyskom "lyskom" "Köra LysKOM" t)
</PRE>
i filen defaults.el i samma directory.
<P>
Om du bara skall installera klienten för dig själv, ett måste om du inte
får lov att installera emacslispprogram på systemet så flyttar du
istället filen med namnet <TT>`lyskom.el'</TT> till ditt egna emacslispbibliotek
och stoppar in raden ovan i din <TT>`.emacs'</TT>-fil.
<P>
Det kan löna sig att byte-kompilera klienten.
See Info file `emacs', node `Lispbibliotek för emacs'.
<P>
Denna dokumentation finner du på samma ställe under namnet
<TT>`elisp-client.info-X.tar.gz'</TT> för den infoiserade versionen och
<TT>`elisp-client.txt-X.gz'</TT> för den enkla text-versionen. Detta
dokument är ett texinfodokument och om du planerar att skriva ut det på
skrivar så kontakta utvecklarna så kan de generera en <TT>`.dvi'</TT>-fil
eller en postscript-fil.
<P>
Om Emacs säger <CODE>"Unknown host"</CODE> när du skrivit <CODE>M-x lyskom RET</CODE>
och angivit <CODE>kom.lysator.liu.se</CODE> som svar på frågan om vilken server
du vill koppla upp dig mot så beror det på att nameservern på din maskin
inte fungerar som den skall. Du måste du be din systemadministratör att
fixa den.
<P>
Om du har en gammal version av emacs kan det hända att den inte använder
nameservern för att slå upp namnet och då fixar man det genom att lägga in
<PRE>
130.236.254.151 kom.lysator.liu.se
</PRE>
i host-tabellen <A NAME="FOOT2" HREF="elisp-client_foot.html#FOOT2">(2)</A>.
<P>
I emacs version 19 är en alternativ lösning att ange numret till
maskinen som LysKOMservern kör på (<TT>`130.236.254.151'</TT>).
<P>
<H1><A NAME="SEC8" HREF="elisp-client_toc.html#SEC8">Första gången du kör LysKOM</A></H1>
<P>
När du har svarat på frågan om server och uppkopplingen mellan klient
och server är klar så får du en ny fråga; ditt namn. Det är sed att
ange både för och efternamn samt den organisation du arbetar för, t ex
<PRE>
Inge Wallin, ISY
</PRE>
Om du inte är från Linköping <A NAME="FOOT3" HREF="elisp-client_foot.html#FOOT3">(3)</A> kan det också vara
bra att på något sätt ange vilken stad du normalt finns i, t.ex
<PRE>
Salvador Dalberg, Stacken, Stockholm
</PRE>
Om det inte fanns någon med det namn du angav så får du bekräfta att
du har stavat ditt namn rätt. Därefter får du uppge ett personligt lösenord.
<P>
Du blir medlem i mötet <SAMP>`Presentation (av nya) möten'</SAMP> automatiskt
när du går in i LysKOM första gången. I det mötet hamnar beskrivningar
av nya möten när de skapas och när beskrivningen ändras. Det kan vara
bra att i lugn och ro läsa igenom detta möte och efterhand gå med i de
möten som du finner intressanta.<P>
För att titta på presentationen för ett möte igen kan man använda
kommandot <CODE>Återse presentation</CODE>.
<A NAME="IDX1"></A>
<P>
<H1><A NAME="SEC9" HREF="elisp-client_toc.html#SEC9">Möten</A></H1>
<P>
Debatten är uppdelad i olika möten. Möten är dataenheter som bl.a. har
namn, medlemmar och mottagna inlägg. Medlemmarna förväntas vara
intresserade av inläggen som skickas till just det mötet och läser
dem. Namnen används som en kort presentation av mötet när man skall
referera till det, dvs när man går till mötet eller skickar brev till
mötet.
<P>
Möten har också presentationer som lite mer utförligt beskriver vad
mötet är tänkt att handla om.
<P>
Det finns inga som helst mekanismer eller garantier för att kolla att
medlemmarna i ett möte, och andra också för den delen, skickar inläggen
till rätt möte. Det finns möjligheter för administratören av mötet eller
författaren av inlägget att flytta inlägget om det hamnat fel men oftast
är det författarens ansvar att se till att det hamnar rätt från början.
<P>
<H1><A NAME="SEC10" HREF="elisp-client_toc.html#SEC10">Köra LysKOM</A></H1>
<P>
<H2><A NAME="SEC11" HREF="elisp-client_toc.html#SEC11">Prompten</A></H2>
<P>
När LysKOM är klart att ta emot ett kommando skrivs en prompt ut. Den
kan se ut på t.ex följande sätt:
<P>
<PRE>
Gå till nästa möte -
Läsa nästa text -
Se tiden -
</PRE>
När du ser prompten kan du ge ett kommando. Var snäll mot klienten!
Tryck inte på en massa knappar innan du ser prompten! Det blir bara
problem om du gör det! Speciellt känslig är den i inloggningsfasen.
Kom ihåg att LysKOMs emacslispklient från början var avsedd bara som ett
surrogat för den egentliga klienten och att det som du nu kör är en
alfarelease.
<P>
<H2><A NAME="SEC12" HREF="elisp-client_toc.html#SEC12">Scrollning</A></H2>
<P>
Om inte allt ryms på skärmsidan så syns en procentsats i mode-raden.
Tryck på mellanslag när du läst klart så scrollas nästa sida fram.
<P>
<H2><A NAME="SEC13" HREF="elisp-client_toc.html#SEC13">Kommandon</A></H2>
<P>
Det finns två slags kommandon, dels de som är bundna till enskilda
tangenter, dels de som du måste ange i klartext. Många kommandon kan
anges på båda sätten. För att ange ett kommando med dess fulla namn
trycker du tangenten <KBD>a</KBD>, vilket skall uttydas <CODE>(Något) Annat</CODE>,
<A NAME="IDX2"></A>
ett kommando som fanns i gamla QZ-KOM. Detta ger dig en fråga på emacs
meddelanderad och du kan nu trycka <KBD>?</KBD> och få en lista på vilka
kommandon som finns.
<P>
Antalet kommandon ökar hela tiden med ökande versionsnummer.
Följande kommandon finns i LysKOMs emacslispklient i den version
som anges i titeln på detta dokument. Först visas vilken tangent
som funktionen ligger på och därefter vad man anger under <KBD>a</KBD>.
I mötet <SAMP>`LysKOM Elispklient; diskussion och ideer'</SAMP> på Lysators
LysKOM-system diskuteras nyheter om klienten. När en ny version
släpps annonseras det också i det mötet, för det mesta
tillsammans med en lista på de ändringar som är gjorda sen
förra versionen.
<P>
<H3><A NAME="SEC14" HREF="elisp-client_toc.html#SEC14">Kommandon för att läsa inlägg.</A></H3>
<P>
<DL COMPACT>
<P>
<DT><KBD>SPC</KBD>
<DD><DT>(mellanslag)
<DD><A NAME="IDX3"></A>
<A NAME="IDX4"></A>
<A NAME="IDX5"></A>
<A NAME="IDX6"></A>
<A NAME="IDX7"></A>
<DT><KBD>RET</KBD>
<DD>Utför defaulthandlingen, dvs det som står i prompten.
<P>
<DT><KBD>LFD</KBD>
<DD><A NAME="IDX8"></A>
<A NAME="IDX9"></A>
<DT>(eller <KBD>NEWLINE</KBD>)
<DD>Samma som mellanslag eller <KBD>RET</KBD>, men placera först markören
överst på skärmen.
<P>
<DT><KBD>ni</KBD>
<DD><A NAME="IDX10"></A>
<A NAME="IDX11"></A>
<DT><CODE>Läsa nästa inlägg</CODE>
<DD>Gå till nästa inlägg och visa den. Om du håller på att återse sparas
informationen om vad du återser undan. Med <CODE>ån</CODE> kan du sedan
återse nästa inlägg.
<P>
<DT><KBD>nm</KBD>
<DD><A NAME="IDX12"></A>
<A NAME="IDX13"></A>
<DT><CODE>Gå till nästa möte</CODE>
<DD>Går till nästa möte med olästa inlägg. Alla olästa i det nuvarande
mötet sparas och mötet placeras sist i listan över möten med
olästa inlägg.
<P>
<DT><KBD>h</KBD>
<DD><A NAME="IDX14"></A>
<A NAME="IDX15"></A>
<DT><CODE>Hoppa över alla kommentarer</CODE>
<DD>Hoppa över alla kommentarer till det senast lästa inlägget, dvs
markera dem som lästa utan att visa dem. Detta sker rekursivt så
att alla kommentarer till kommentarerna också markeras som lästa,
osv. För att undvika att detta kommando jobbar för evigt läsmarkerar
och söker klienten bara rekursivt vidare om kommentaren i varje steg
är nyare än det kommenterade inlägget.
<P>
<DT><KBD>e</KBD>
<DD><A NAME="IDX16"></A>
<A NAME="IDX17"></A>
<DT><CODE>Endast läsa senaste</CODE>
<DD>Man får ange ett antal inlägg som man vill läsa i det nuvarande
mötet. Alla andra inlägg i mötet markeras såsom lästa.
<P>
<DT>
<DD><A NAME="IDX18"></A>
<DT><CODE>Uppskjuta läsning</CODE>
<DD>Man får ange hur många inlägg i mötet man vill läsa nu.
Klienten kommer att "glömma bort" att du borde få läsa alla utom
de sista N inläggen i det möte du befinner dig i. Nästa gång du
startar klienten kommer du att få läsa de "bortglömda" inläggen.
De glöms bara tillfälligt.
<P>
<DT><KBD>M-p</KBD>
<DD><A NAME="IDX19"></A>
<A NAME="IDX20"></A>
<A NAME="IDX21"></A>
<A NAME="IDX22"></A>
<DT><CODE>(Spring till) början av texten</CODE>
<DD>Detta kommando är bara till för att snabbare kunna hitta början på
det inlägg man är vid, eller hitta föregående inlägg.
<P>
<DT><KBD>M-n</KBD>
<DD><A NAME="IDX23"></A>
<A NAME="IDX24"></A>
<A NAME="IDX25"></A>
<DT><CODE>(Spring till) nästa text</CODE>
<DD>Detta kommando är motsatsen till <KBD>M-p</KBD>. Det springer till nästa
inlägg istället.
<P>
<DT><KBD>DEL</KBD>
<DD><A NAME="IDX26"></A>
<A NAME="IDX27"></A>
<A NAME="IDX28"></A>
<DT><CODE>Scrolla ner</CODE>
<DD>Detta kommando rullar tillbaka skärmen så att man kan se det som skrevs
innan. För att komma framåt igen är det bara att trycka <KBD>SPC</KBD>.
</DL>
<H3><A NAME="SEC15" HREF="elisp-client_toc.html#SEC15">Få hjälp</A></H3>
<P>
Du kan alltid få hjälp.
<P>
<DL COMPACT>
<DT><KBD>?</KBD>
<DD><A NAME="IDX29"></A>
<A NAME="IDX30"></A>
<DT><CODE>Hjälp</CODE>
<DD>Beskriv LysKOM-moden och alla dess tangentbordsbindningar.
Om du redan gett en del av ett kommando och trycker <KBD>?</KBD> så får du en
lista på vilka alternativa kommandon som finns från det läget.
Alternativlistan innehåller vad du skulle tryckt för att välja
just det alternativet samt kommandots namn.
<P>
</DL>
<H3><A NAME="SEC16" HREF="elisp-client_toc.html#SEC16">Skriva</A></H3>
<P>
Här är samtliga kommandon som används för att skriva ett inlägg listade.
<P>
<DL COMPACT>
<P>
<DT><KBD>b</KBD>
<DD><A NAME="IDX31"></A>
<A NAME="IDX32"></A>
<DT><CODE>Skicka brev</CODE>
<DD>Skicka ett brev till en person eller ett möte. Programmet frågar
efter vilket möte/person som man vill skicka brevet till. Man kan
skicka brev även till slutna möten. Om personen eller mötet har en
lapp på dörren så visas lappen i LysKOM-bufferten.
<P>
<DT><KBD>i</KBD>
<DD><A NAME="IDX33"></A>
<A NAME="IDX34"></A>
<DT><CODE>Skriva ett inlägg</CODE>
<DD>Skriv ett inlägg i det möte där du befinner dig för tillfället. Se
avsnittet nedan som beskriver vad du kan göra medan du skriver.
<P>
<DT><KBD>k</KBD>
<DD><A NAME="IDX35"></A>
<A NAME="IDX36"></A>
<A NAME="IDX37"></A>
<DT><CODE>Kommentera inlägget</CODE>
<DD>Kommentera det senast lästa eller skrivna inlägget. Man kan också
kommentera ett valfritt inlägg genom att istället för att trycka <KBD>k</KBD>
trycka inläggsnummret för det inlägg man vill kommentera följt av
<KBD>k</KBD>. Alternativ till detta är att trycka <KBD>C-u k</KBD> varpå man får
ange inläggsnumret.
<P>
Om inlägget skulle ha flera mottagare så får man, för var och
en av dessa mottagare en kontrollfråga om man vill att den skall vara
kvar som mottagare eller inte. Detta går givetvis att stänga av.
<P>
<DT><KBD>K</KBD>
<DD><A NAME="IDX38"></A>
<A NAME="IDX39"></A>
<DT><CODE>Kommentera föregående inlägg</CODE>
<DD>Kommentera det näst senast lästa eller skrivna inlägget. Det kan
vara bra om man gör <KBD>åk</KBD> (<CODE>Återse det kommenterade</CODE>) innan man
bestämmer sig för att kommentera.
<P>
<DT><KBD>F</KBD>
<DD><A NAME="IDX40"></A>
<A NAME="IDX41"></A>
<A NAME="IDX42"></A>
<DT><CODE>Fotnot till inlägg</CODE>
<DD>Skriv en fotnot till det senast lästa inlägget. Kommandot fungerar som
kommandot <CODE>Kommentera inlägget</CODE>. Observera att om man inte explicit
anger inläggsnummer skriver man alltid fotnoter till senast lästa
inlägg. Detta innebär att man "tvingas" återse sitt senast skrivna inlägg
innan man kan skriva en fotnot till det.
<P>
<DT><KBD>p</KBD>
<DD><A NAME="IDX43"></A>
<A NAME="IDX44"></A>
<A NAME="IDX45"></A>
<DT><CODE>Personligt svar</CODE>
<DD>Skriv ett personligt svar till författaren av det senast lästa
inlägget. Detta är detsamma som att skicka ett brev till honom som
är en kommentar till inlägget.
<P>
Man kan liksom när man skriver kommentarer skriva personligt svar till
godtyckligt inlägg genom att antingen skriva inläggsnummer <KBD>p</KBD> eller
<KBD>C-u p</KBD> följt av inläggsnumret och <KBD>RET</KBD>.
<P>
<DT><KBD>P</KBD>
<DD><A NAME="IDX46"></A>
<A NAME="IDX47"></A>
<DT><CODE>Personligt svar på föregående inlägg</CODE>
<DD>Skriv ett personligt svar till författaren av det näst senast
lästa inlägget. Jämför kommentera föregående
inlägg.
<P>
</DL>
<P>
<H3><A NAME="SEC17" HREF="elisp-client_toc.html#SEC17">Lista</A></H3>
<P>
Du kan lista olika saker med dessa olika kommandona.
<P>
<DL COMPACT>
<DT><KBD>v</KBD>
<DD><A NAME="IDX48"></A>
<A NAME="IDX49"></A>
<DT><CODE>Vilka är inloggade</CODE>
<DD>Visa en lista över de personer som är inloggade i LysKOM för
ögonblicket. Man får dessutom reda på vilken maskin de kör ifrån samt
vad de sysslar med just nu. Inloggningarna visas i sessionsnummerordning
och den egna inloggningen markeras med en asterisk precis efter
sessionsnumret.
<P>
<DT><KBD>lm</KBD>
<DD><A NAME="IDX50"></A>
<A NAME="IDX51"></A>
<DT><CODE>Lista möten</CODE>
<DD>Lista alla möten som matchar ett givet mönster. LysKOM frågar
efter mönstret innan sökningen startar. En asterisk (<CODE>*</CODE>) skrivs
ut framför namnet på alla möten som man inte är medlem i.
<P>
<DT><KBD>ln</KBD>
<DD><A NAME="IDX52"></A>
<A NAME="IDX53"></A>
<DT><CODE>Lista nyheter</CODE>
<DD>Lista alla nyheter, dvs alla möten i vilka du har olästa inlägg.
Talar också om hur många olästa du har i resp. möte.
<P>
<A NAME="IDX54"></A>
<A NAME="IDX55"></A>
<DT><KBD>lN</KBD>
<DD>Samma som <KBD>ln</KBD>, men använder en något långsammare metod. Detta anrop
finns endast med som kontroll eftersom metoden som används för
<KBD>ln</KBD> visserligen är snabbare, men också mycket mer komplicerad.
Detta kommando kommer att försvinna snart(?).
<P>
<DT><KBD>lp</KBD>
<DD><A NAME="IDX56"></A>
<A NAME="IDX57"></A>
<DT><CODE>Lista personer</CODE>
<DD>Lista alla personer som matchar ett givet mönster. LysKOM frågar
efter mönstret innan sökningen startar.
<P>
<DT><KBD>ls</KBD>
<DD><A NAME="IDX58"></A>
<A NAME="IDX59"></A>
<DT><CODE>Lista medlemsskap</CODE>
<DD>Listar vilka möten du är medlem i, vilka prioriteter som gäller
för mötena samt hur många olästa du har i varje möte.
<P>
<DT><KBD></KBD>
<DD><A NAME="IDX60"></A>
<A NAME="IDX61"></A>
<DT><CODE>Lista ärenden</CODE>
<DD>Listar ärenden och författare på de inlägg som du har olästa i
mötet, eller på dina markerade inlägg, när du har prompten
<CODE>Återse nästa markerade -</CODE>.
</DL>
<P>
<H3><A NAME="SEC18" HREF="elisp-client_toc.html#SEC18">Bli medlem</A></H3>
<P>
Här beskriver vi hur du kan bli medlem i ett möte, samt hur du gör för
att utträda.
<P>
<DL COMPACT>
<DT><KBD>g</KBD>
<DD><A NAME="IDX62"></A>
<A NAME="IDX63"></A>
<DT><CODE>Gå till möte</CODE>
<DD>Gå till ett nytt möte för att börja läsa inlägg där. LysKOM frågar
efter vilket möte du vill gå till.
<P>
Om du inte är medlem i mötet så frågar LysKOM om du vill bli medlem
i mötet och om man då svarar <KBD>j</KBD> så blir man medlem i mötet på samma
sätt som om man hade gjort <KBD>m</KBD> (<CODE>Bli medlem i möte</CODE>). Efter det så går
man till mötet på vanligt sätt.
<P>
<DT><KBD>m</KBD>
<DD><A NAME="IDX64"></A>
<A NAME="IDX65"></A>
<DT><CODE>Bli medlem i möte</CODE>
<DD>Frågar efter ett möte och ser till att du blir medlem i det. I samband
med detta får du ange en prioritet för mötet och var mötet skall läsas i
förhållande till andra möten med samma prioritet. LysKOM kommer att
sätta prioriteten till <CODE>100</CODE> om du inte har ändrat variabeln
<CODE>kom-membership-default-priority</CODE> som kontrollerar detta.
<P>
För att LysKOM skall veta i vilken ordning du vill läsa dina
möten måste du ange det för varje möte du går med i.
Du kan (givetvis) sätta en variabel som kontrollerar detta också,
nämligen <CODE>kom-membership-default-placement</CODE>, men om du inte anger
något så måste du ange det. LysKOM frågar var du vill lägga det.
0 är allra först (före din brevlåda) och det högsta numret
som finns som alternativ är sist i listan.
<P>
Om mötet är slutet så kan man inte gå med i det. Detta kommando
kan även användas för att ändra prioritet för ett möte som du
redan är medlem i.
<P>
<A NAME="IDX66"></A>
<DT><CODE>Utträda ur</CODE>
<DD>Frågar efter namnet på ett möte och gör så att du utträder ur
mötet. Alla markeringar om eventuella lästa inlägg försvinner.
Detta kommando har inte någon egen tangent.
</DL>
<P>
<H3><A NAME="SEC19" HREF="elisp-client_toc.html#SEC19">Sluta</A></H3>
<P>
<DL COMPACT>
<DT><KBD>S</KBD>
<DD><DT><KBD>q</KBD>
<DD><A NAME="IDX67"></A>
<A NAME="IDX68"></A>
<A NAME="IDX69"></A>
<DT><CODE>Sluta</CODE>
<DD>Avslutar LysKOM. Det går lika bra att sluta genom att gå ur Emacs
eller ta bort LysKOM-bufferten.
<P>
Om du har inlägg som du börjat skriva på och sedan varken slängt eller
skickat in till LysKOM-servern så kommer du att få en extra
kontrollfråga om du verkligen vill sluta trots att du har oinskickade
inlägg.
<P>
Om du väljer att gå ur lyskom genom att avsluta Emacs och har
oinskickade buffertar kommer LysKOMs emacslispklient att se till att Emacs
betraktar LysKOM som en viktig process. Om du däremot har skickat in
eller slängt alla dina inlägg ser LysKOMs emacslispklientent till att Emacs inte
betraktar LysKOM som en viktig process. Om du får en kontrollfråga:
"Active processes exist; kill them and exit anyway? (yes or no)" innebär
det alltså att du har oinskickade inlägg. <A NAME="FOOT4" HREF="elisp-client_foot.html#FOOT4">(4)</A>
<P>
</DL>
<P>
<H3><A NAME="SEC20" HREF="elisp-client_toc.html#SEC20">övriga kommandon i LysKOM.</A></H3>
<P>
<DL COMPACT>
<DT><KBD>M-x kom-recover</KBD>
<DD><A NAME="IDX70"></A>
<A NAME="IDX71"></A>
<DT><CODE>Återstarta kom</CODE>
<DD>Nollställer diverse interna strukturer i klienten. Används då
klienten har hängt sig eller då klienten och servern har kommit ur
fas. Det kan de göra om man trycker <CODE>C-g</CODE> @kindex C-g
vid olämpliga tillfällen.
<P>
Om klienten hänger sig på detta vis beror det egentligen på att det är
en bugg i klienten. Se till att skapa en buggrapport innan du ger det
här kommandot. Se även section <A HREF="elisp-client.html#SEC38">Buggrapporter</A>.
<P>
<DT><KBD>t</KBD>
<DD><A NAME="IDX72"></A>
<A NAME="IDX73"></A>
<DT><CODE>Se tiden</CODE>
<DD>Visar vad klockan är.
<P>
<DT><KBD>fu</KBD>
<DD><A NAME="IDX74"></A>
<A NAME="IDX75"></A>
<DT><CODE>Få uppmuntran</CODE>
<DD>Ger den dystre användaren lite ljus i mörkret.
<P>
<DT><KBD>fs</KBD>
<DD><A NAME="IDX76"></A>
<A NAME="IDX77"></A>
<DT><CODE>Få skäll</CODE>
<DD>Tar ner den uppblåste användaren på jorden.
<P>
<DT><KBD>V</KBD>
<DD><A NAME="IDX78"></A>
<A NAME="IDX79"></A>
<DT><CODE>Vänta på ett inlägg</CODE>
<DD>Stoppar LysKOM och väntar på att ett inlägg med prioritet högre än