Commit 39a9da2b authored by David Kågedal's avatar David Kågedal
Browse files

Fixade ett par fel i dokumentationen och koden.

parent 5a170ce9
% -*-texinfo-*-
% -*-mode: texinfo; TeX-default-extension: "texinfo"-*-
\input svensktexinfo
@setfilename elisp-client
......@@ -49,7 +49,7 @@ $Id$
@titlepage
@title Användarhandledning för LysKOMs emacslispklient
@subtitle En LysKOM-klient för GNU emacs.
@subtitle En LysKOM-klient för GNU Emacs.
@author Linus Tolke @file{linus@@lysator.liu.se}
@author Per Cederqvist @file{ceder@@lysator.liu.se}
......@@ -128,7 +128,6 @@ Dokumentationen uppdaterad till klient version 0.38
* Köra LysKOM:: Köra LysKOM
* Namn:: Namn
* Skriva inlägg:: Att skriva inlägg
* Vilkabufferten:: Vilkabufferten
* Flaggor:: Flaggor
* Variabler:: Variabler
* Hookar:: Hookar
......@@ -233,7 +232,7 @@ l
du snabbast ska kunna lära dig systemet är det bäst att du kontaktar
någon av utvecklarna.
@node Andra klienter, , Utveckling av klienten, Top
@node Andra klienter, , Utveckling av klienten, Förord
@comment node-name, next, previous, up
Det finns alternativ till LysKOMs emacslispklient som också är fritt
......@@ -455,17 +454,17 @@ kommandot @code{
@c referera till det, dvs när man går till mötet eller skickar brev till
@c mötet.
Diskussionerna i LysKOM förs i olika @dfn{möten}.Alla inlägg läggs i ett
eller flera sådana möten, och för att man ska se de inlägg som skapas
krävs det att man är medlem i något av dessa möten. Ett möte har ett
namn som kortfattat beskriver vad inläggen i mötet ska handla om. Möten
har också presentationer som lite mer utförligt beskriver vad mötet är
tänkt att handla om.
Diskussionerna i LysKOM förs i olika @dfn{möten}. Alla inlägg läggs i
ett eller flera sådana möten, och för att man ska se de inlägg som
skapas krävs det att man är medlem i något av dessa möten. Ett möte har
ett namn som kortfattat beskriver vad inläggen i mötet ska handla
om. Möten har också presentationer som lite mer utförligt beskriver vad
mötet är tänkt att handla om.
De flesta möten är öppna för alla att bli medlemmar i, men det finns
också slutna möten, som det krävs att man kontaktar administratören för
mötet för att bli medlem i. Dessutom finns det hemlig möten, som bara
kan ses av den som är medlemmar i mötet.
mötet för att bli medlem i. Dessutom finns det hemliga möten, vars
existens inte kan upptäckas annat än av medlemmarna i mötet.
Det finns inga som helst mekanismer eller garantier för att kontrollera
att medlemmarna i ett möte, och andra också för den delen, skickar
......@@ -1797,7 +1796,7 @@ tecken f
naturligtvis också för mötesnamn.
@node Skriva inlägg, Vilkabufferten, Namn, Top
@node Skriva inlägg, Flaggor, Namn, Top
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Att skriva inlägg
......@@ -1892,25 +1891,7 @@ vem eller vilket m
mottagare innan du skickar in inlägget är det bara att ta bort den rad
som anger mötet som mottagare (t.ex. med @kbd{C-k}).
@ifset fjuk
@node Vilkabufferten, Flaggor, Skriva inlägg, Top
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Vilkabufferten
LysKOMs Emacslispklient upprätthåller en lista på vilka som är inloggade och
vad de sysslar med i den så kallade vilkabufferten. Man kan se vad
alla gör hela tiden om man har den framme, annars finns den bara i
bakgrunden.
Denna finess drar ansenliga mängder extra cpu-kraft från maskinen du kör
klienten på. Därför finns det möjlighet att slå av den. Har man väl
slagit av den finns de däremot ingen möjlighet att slå på den igen utan
att starta om LysKOM.
@end ifset
@node Flaggor, Variabler, Vilkabufferten, Top
@node Flaggor, Variabler, Skriva inlägg, Top
@comment node-name, next, previous, up
@chapter Flaggor
......
Sat Apr 27 02:48:51 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
* commands1.el (kom-send-letter): Ta bort confstatet ur cachen.
* lyskom-rest.el (kom-save-text): Tillt directorynamn.
* startup.el (kom-start-anew): Tm completion-cachen.
Fri Apr 26 00:01:14 1996 David Kgedal <davidk@lysator.liu.se>
......
......@@ -6,7 +6,7 @@ Buggar
Om ett namn som fylls i i efterhand gör att raden blir för lång,
så scrollar klienten fel ibland.
åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf.
åm -> lä -> åh --- Sen får man läsa markerade iaf. (FIXAT?)
Prefetchhanteringen buggar. Om man går ur ett möte, går med i ett
möte, och går ur det igen, allt utan att göra något annat, så får
......@@ -25,8 +25,6 @@ Buggar
M-> i prioritera-bufferten. Text 1320736.
Spara text sparar hela bufferten.
Det har hänt att call-info har blivit nil i lyskom-parse-error.
Allmänna förbättringar
......
......@@ -230,6 +230,9 @@ as TYPE. If no such misc-info, return NIL"
(condition-case error
(progn
(lyskom-tell-internat 'kom-tell-write-letter)
;; If there was a motd, which is now removed we have to
;; refetch the conf-stat to know that.
(cache-del-conf-stat pers-no)
(let* ((tono (or pers-no
(lyskom-read-conf-no
(lyskom-get-string 'who-letter-to)
......
......@@ -552,6 +552,8 @@ Entry to this mode runs lyskom-edit-mode-hook."
(lyskom-save-excursion
;;(save-excursion
(set-buffer (process-buffer lyskom-proc))
;; +++ The information about msg-of-day might be old. We should
;; make sure it is up-to-date.
(let ((text-no (conf-stat->msg-of-day conf-stat)))
(if (zerop text-no)
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat string insert-at nil)
......@@ -564,9 +566,11 @@ Entry to this mode runs lyskom-edit-mode-hook."
(text->text-no text)
(text->text-mass text))))
(and (j-or-n-p (lyskom-get-string 'still-want-to-add))
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat string insert-at nil))
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat string
insert-at nil))
(set-window-configuration win-config))
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat string insert-at nil))))))))
(lyskom-edit-insert-misc-conf conf-stat string
insert-at nil))))))))
......
No preview for this file type
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment